СТРАНИЦИ

Подаване на документи и записване на класирани кандидати

по ПМС-103 и ПМС-228 за учебната 2022/2023 г.:

    Всеки класиран кандидат-студент е нужно да предостави лично в МУ-София-Ректорат оригиналните документи и техните копия, с които е кандидатствал в Министерство на образованието и науката. Записването на кандидатите се извършва в съответното звено на МУ-София след издадена Заповед на Ректора

Място и  срок за подаване на документите :

Адрес : бул.“Акад.Иван Гешов“ № 15, ет.12,  стая №14

Учебен отдел на  Ректората на Медицински университет-София

от 12.09.2022 г. до 23.09.2022г. /от 10-12 ч и от 13-15 ч. /

Начало на учебната година е на 26.09.2022 г.

КЛАСИРАНИЯ ОТ РЕДОВНИ ИЗПИТИ:

Важно съобщение!

В съответствие с член № 26  от Правилника за прием на студенти в Медицински Университет-София за учебната 2021/2022 година,  кандидат-студентите имат възможност  да идентифицират  писмените си работи от редовните конкурсни изпити по  бология и химия   лично / с документ за самоличност/ на 13.07.2021 в сградата на НЦОЗА – бул. ”акад. Иван Гешов” №15 на  етаж  12,  ЗАЛА 6  от 9.00ч. до 12.00ч.  

Чл.27  Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

КРИТЕРИИ ЗА ИЗПИТ ПО:

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАНДИДАТ- СТУДЕНТИТЕ

В съответствие с Член № 26 от Правилника за прием на студенти в Медицински Университет-София за учебната 2023/2024 година, кандидат-студентите имат възможност да идентифицират писмените си работи от предварителните конкурсни изпити по биология и химия лично /с документ за самоличност/ на 05.05.2023 г. в сградата на НЦОЗА – бул. ”Акад Иван Гешов” № 15 на етаж 12, зала 6 от 9.00 ч. до 13.00 ч.

Чл.27 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване

Критерии за оценка на писмените работи от предварителните кандидат-студентски изпити за прием на студенти по специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” в Медицинския Университет - София за учебната 2023/2024 година

На свое заседание Академичният съвет на МУ-София  (26.01.2023г.) утвърди предложенията за провеждане на кандидат- студентска кампания за прием на български студенти в МУ- София за уч. 2023/ 2024 г. 

График за провеждане на Кандидат- студентска кампания за прием на български и чуждестранни студенти за уч. 2023/ 2024 г.                                 

 1. Прием на български кандидат- студенти по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация:

1.1. Предварителни кандидат –студентски изпити:

 • Прием на документи онлайн – от 20.03.2023 г. до 13.00 часа на 18.04.2023 г.
 • Конкурсен изпит по биология – 22.04.2023 г.
 • Конкурсен изпит по химия –       23.04.2023 г.

1.2. Редовни кандидат –студентски изпити:

 • Прием на документи онлайн – от 12.06.2023 г. до 13.00 часа на 04.07.2023 г.
 • Конкурсен изпит по биология – 08.07.2023 г.
 • Конкурсен изпит по химия –       09.07.2023 г.

Класиране – 20.07.2023 г.

 • Прием на документи за участие в класиране за обучение срещу заплащане на основание Чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО за всички  специалности на Медицински университет- София:  от 31.07.2023 г. до 03.08.2023 г.
 • Класиране –04.08.2023 г.
 1. Прием на кандидат- студенти  за специалностите в Медицински колеж „Йорданка .Филаретова”-София:
 • Прием на документи онлайн      от 26.06.2023 г. до 07.07.2023 г.
 • Прием на документи присъствено  от 04.07.2023г. до 13.00ч. на 10.07.2023 г.

В сградата на Медицински колеж на адрес: ул. „Й. Филаретова“ № 3

От 9.00 ч. до 16.00 часа.

 • Конкурсни изпити– 12, 13, 14, 15 юли 2023 г.
 • Изпит по моделиране  17 юли 2023 г.
 • Идентификация  18 юли 2023 г.

Резултати от I-во класиране – 20.07.2023 г. след 13.00 часа.

Прием на кандидат- студенти за специалностите във Факултет  по обществено здраве „Проф.д-р Ц.Воденичаров, дмн“ :

Прием на български кандидат-студенти за специалности на ОКС „бакалавър“, както следва:
– Прием на документи онлайн и на място от 16.06.2023 до 07.07.2023 г.
– Изпит за специалност „Управление на здравните грижи“:
– Писмен изпит – тест по Социална медицина и здравен мениджмънт –на 10.07.2023 г.
– Устен изпит на 11.07.2023 г..
– Резултати на 12.07.2023 г.
– Класиране на 14.07.2023 г.
– Записване на новоприети студенти от 17.07.2023 г. до 21.07.2023 г. /включително/.
Прием на български кандидат-студенти за специалности на ОКС „магистър“, както следва:
– Прием на документи онлайн и на място от 16.06.2023 до 12.07.2023 г.
– Изпити от 14 до 21.07.2023 г.
– Резултати на 24.07.2023 г.
– Класиране на 26.07.2023 г.
– Записване на новоприети студенти от 27, 28, 29 и 31.07.2023 г.

Балообразуване за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“ – кандидатства се с диплома за средно образование. Окончателния бал се образува от:
– оценката по български език от ДЗИ / или оценката по български език от курса на обучение от дипломанта за средно образование / +
– оценката по биология от ДЗИ /или оценката по биология от курса на обучение от дипломанта за средно образование / +
– среден успех от дипломата за средно образование.  Максимален бал – 18
Балообразуване за специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ – кандидатства се с диплома за средно образование. Окончателния бал се образува от:
– Оценката по български език от ДЗИ / или оценката по български език от курса на обучение от дипломанта за средно образование / +
– Удвоения среден успех от дипломата за средно образование.  Максимален бал – 18

Прием на кандидат- студенти във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца:

      Прием на документи за редовна кандидат – студентска кампания 2023/2024 г.,

       от 01.03.2023 г. до 27.07.2023 г. 

 • Класиране – на 28.07.2023 г.
 • Записване на класираните кандидати – от 01.08.2023 г. до 04.08.2023 г.
 • Дати за удължаване на кандидат-студентска кампания за прием 2023/2024 година – от 07.08.2023 г. до 15.09.2023 г.

Кандидат-студентският изпит по биология е писмен и се провежда в продължение на два астрономически часа. Изпитните задачи ще бъдат три типа:

 1. Тестови задачи от затворен тип с един верен оттовор.
 2. Въпроси, които изискват кратък отворен отговор; те ще бъдат прецизно дефинирани така, че отговорът да е максимално кратък и еднозначен (една дума, няколко думи или едно изречение).
 3. Въпроси, които изискват разширен отговор;  ако отговорът изисква схематично представяне на биологични структури и процеси, трябва да се използват общоприети символи и да се  въведат необходимите означения.

В деня на изпита ще се изтеглят на случаен принцип: една комбинация, съдържаща тестови въпроси и въпроси с кратък отворен отговор; една комбинация, съдържаща въпроси, които изискват разширен отговор.

Въпросите ще бъдат подбрани така, че пълни отговори на всички изпитни задачи да могат да се дадат в рамките на предвиденото време. 

Кандидат-студентският изпит по химия е писмен и се провежда в  продължение на два астрономически часа. Той обхваща материал, изучаван в гимназиите и отразен в Програмата за кандидат-студентите. Изпитът сe състои от три елемента: 

– тест, включващ 20 въпроса с избираем отговор и 4 въпроса с отворен отговор; – една логическа задача, включваща материал от обща и неорганична химия и – една логическа задача, включваща материал от органична химия. 

В деня на изпита се изтегля на случаен принцип изпитен вариант. Тестовите въпроси от отворен тип изискват кратък и точен отговор, подкрепен със съответните химически формули и реакции. Решенията на логическите задачи се представят с изравнени химични уравнения, химични наименования, специфично оцветяване, вид на процеса, електронни баланси, а условията на реакциите се отбелязват над стрелка.

*Кандидат-студенти, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но не подали документи в регламентирания срок, не участват в класирането.

За специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация на ОКС „Магистър“:

Сбор от оценките от проведен ДЗИ по БЕЛ и утроените оценки от положените кандидат- студентски изпити по биология и химия. Максимален бал: 42.00.

За специалности на ОКС „бакалавър“ по направление 7.5. Здравни грижи във ФОЗ „Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ и във филиал „Проф. д-р Иван Митев“-Враца: „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“, както  и за специалност „Кинезитерапия“ на ОКС „бакалавър“ по направление   7.4. Обществено здраве във ФОЗ, балообразуващи са:       

 •  оценката от ДЗИ по БЕЛ (при липса на  оценка от положен зрелостен изпит по български език да се взема оценката по български език от дипломата за средно образование) +
 •  оценката по биология от ДЗИ (при липса на  оценка от положен зрелостен изпит по биология да се взема оценката по биология от дипломата за средно образование) +
 •  среден успех от дипломата за средно образование.
 • Максимален бал 18.

За специалност „Управление на здравните грижи“ на ОКС „бакалавър“ по направление 7.4. Обществено здраве балообразуващи са:

 • оценката от писмен изпит – тест по Социална медицина и здравен мениджмънт +
 • оценката от устен изпит.
 • Максимален бал 12.

За специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“на ОКС „бакалавър“ по направление 7.4. Обществено здраве във ФОЗ „Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ балообразуващи са:      

 • оценката от ДЗИ по БЕЛ (при липса на  оценка от положен зрелостен изпит по български език да се взема оценката по български език от дипломата за средно образование) +
 • удвоената оценка от средния успех от дипломата за средно образование.
 • Максимален бал 18.

За специалностите на ОКС „Професионален бакалавър по…“ в направление 7.5. Здравни грижи в Медицински колеж „Й. Филаретова“ – София:

 •  оценката от ДЗИ по БЕЛ (при липса на  оценка от положен зрелостен изпит по български език да се взема оценката по  български език от дипломата) и
 • удвоената оценка от писмения изпит върху „Мотивация за осъществяване  на здравни грижи на нуждаещите се“.

За специалност „Зъботехник“ :

 • оценката от ДЗИ по БЕЛ (при липса на  оценка от положен зрелостен изпит по български език да се взема оценката по  български език от дипломата)+
 • удвоената оценка от писмения изпит върху „Мотивация за осъществяване  на здравни грижи на нуждаещите се“ +
 •  удвоената оценка от състезателния изпит по Моделиране.

При балообразуването за прием на кандидат-студенти, български граждани, завършили средното си образование в чужбина, Академичният съвет на МУ-София реши да се прилага § 3  от Допълнителните разпоредби на „Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища в Република България“,  а именно:

            § 3. (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм., бр. 47 от 2018 г.; изм., бр. 9 от 2020 г.)

 (1) Когато в дипломата за средно образование няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, лицето може да валидира компетентности по този учебен предмет в съответствие с чл. 166, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и при условията и по реда на Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.; изм., бр. 78 от 2017 г.).

 (2) В случаите по ал. 1 в образуването на състезателния бал участва оценката по съответния учебен предмет от документа по чл. 168, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 (3) Когато в образуването на състезателния бал участва оценката по учебния предмет български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може да бъде взета оценката от успешно положен тест по български език, като минималното ниво от теста не може да е по-ниско от В2.

 (4) Оценката по ал. 3 е от успешно положен тест, одитиран от европейска езикова организация – партньор на Съвета на Европа, и се приравнява към „отличен” (6,00).

(5) (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2020 г.) За кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не по-малко от 3 години, когато в образуването на състезателния бал участва оценката по държавен зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, по решение на Академичния съвет на висшето училище и за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може да бъде взета средноаритметичната оценка от зрелостния изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата, и оценката по ал. 4.

(6) Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващия учебен предмет, като едната от тях е от държавния зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

(7) При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература

 1. Диплома за завършено средно образование – оригинал.
 2. Лична карта
 3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар по съответния ред.

Забележка: Не се изисква Медицински документ от психо-  диспансер!

 1. За специалност „Рентгенов лаборант” в МК-София се изисква медицинско свидетелство само от НЦРРЗ.
 2. Документи за записване по образец:

              – именници – 2 броя;

              – студентска книжка образец само за МУ-София;

              – лична карта

              – уверения (ако са необходими на студента)

              – снимки-формат 4/6см. – 4 броя.

 1. Декларация по образец за всеки Факултет/ Филиал/ Колеж съгласно Решение на Академичен съвет от 26.02.2003 г.: „Приетите студенти си осигуряват всички необходими учебни помагала и консумативи, необходими за учебния процес в съответния Факултет/ Филиал/ Колеж ”.
 2. Документ за платена такса.
 3. Декларация, че студентът не се обучава в друг Държавен университет за придобиване на същата или по-ниска образователно- квалификационна степен съгласно изискванията на чл. 91, ал.7, т. 2 от Закона за висше образование.

Приетите за студенти в Медицински университет- София се записват лично с посочените по-горе документи в съответния Деканат

Медицински факултет –ул. „Здраве” № 2, Майчин дом, ет.2, ст.202, 

тел. 02/ 952 05 22;

Факултет по Дентална медицина – ул. „Г.Софийски” № 1, ет.2, Студентска канцелария, тел.02 954 29 09;

Фармацевтичен факултет – ул. „Дунав” № 2, ет.2, Студентска канцелария, Документи за записване в 1 курс

тел.02/ 980 34 64;

Факултет по обществено здраве – ул. „Бяло море” № 8, сградата на УМБАЛ „Царица Йоанна”- ИСУЛ, ет.5, Деканат 

Тел: 02/9432 267, 02/9432 292, 02/9432 304, 02/ 9432 579 и 02/ 9432 127.

Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ – Враца- Бул. „Втори юни“ № 179, Учебен отдел. 

 Тел: 092/ 64 51 76

Медицински колеж-София- ул. „Йорданка Филаретова” № 3, ет. 1, 

тел. 02/ 915 46 26.

На основание чл.21, ал.2 и ал.3 от Закона за висше образование  и решения на Академичния съвет от 07.06.2023 г. и от 13.07.2023 година,   Медицински университет – София обявява:

Прием на студенти за обучение срещу заплащане по специалностите от професионални направления – Медицина, Дентална медицина, Фармация, Обществено здраве  и Здравни грижи за учебната 2023/2024 година.

За специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация се кандидатства онлайн на създадената платформа с Входящ номер от редовните кандидат-студентски изпити от 2023 година, положени в Медицински университет – София.

 • онлайн подаване на заявление по образец – 31.07.2023 г. – до 12:00 часа на 04.08.2023 година;
 • такса за подаване и обработване на документи – 50 лв. /плаща се чрез системата или по банков път и платежното се сканира и прикачва онлайн, заедно със заявлението/.

Кандидатите трябва да са лица, положили успешно /различни от Слаб 2/  кандидат-студентски изпити по Биология и Химия в Медицински университет – София, за учебната 2023-2024 година.

За кандидат-студентите на Медицински колеж „Й.Филаретова“ -успешно положен тест в колежа по „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се“ и „Моделиране“ за кандидатите за специалност „Зъботехник“ за учебната 2023-2024 година.

За специалностите на Факултет по обществено здраве се изисква копие от дипломата за завършено средно образование.

За специалностите на Медицински колеж „Й.Филаретова“ и Факултет по обществено здраве, документи ще се подават на адрес:  гр.София, бул.“Акад.Иван Гешов“ № 15, Ректорат, Учебен отдел, ет.12, стая № 14, от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа.

Места:

Специалност Звено/Специалност   Брой
Медицина50
Дентална медицина20
Фармация65
Здравни грижи – ОКС „Бакалавър“20
Медицински колеж – София 
Медицински лаборант10
Рентгенов лаборант10
Рехабилитатор10
Помощник-фармацевт12
Инспектор по обществено здраве10
Зъботехник15
Медицинска козметика10
Парамедик10
Филиал – Враца 
Медицинска сестра2
Лекарски асистент2

Направление/Специалност

  Такси
Медицина10304 лв.
Дентална медицина  9887 лв.
Фармация12310 лв.
Обществено здраве – Бакалавър  3705 лв.
Здравни грижи – Бакалавър  4440 лв.
Специалностите в МК „Й.Филаретова” – София  4440 лв.

Забележка: След приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година и определяне на коефициентите за 2023 г. е възможно при отделните такси да настъпят промени.

За информация – отдел „Учебен”:

тел: 9152 158

80 лв. за един изпит;

120 лв. за два изпита;

Такса за прием и обработка на документи при кандидатстване, без полагане на изпит – 50 лв.

 • Медицина – 5
 • Дентална медицина – 2
 • Фармация – 4
 • ФОЗ „Проф.д-р Ц Воденичаров,дмн“ – 28 разпределени както следва:
  По професионално направление 7.5. Здравни грижи, ОКС „бакалавър“:
  – Медицинска сестра – 6
  – Акушерка – 3
  – Лекарски асистент – 2
  ОКС „магистър“:
  – Медицинска рехабилитация и балнеология – 1
  – Здравословно и диетично хранене – 1
  – Медицинска козметика – 1
  – Клинични здравни грижи – 1
  По професионално направление 7.4. Обществено здраве, ОКС „бакалавър“:
  – Кинезитерапия – 2
  – Обществено здраве и здравен мениджмънт, редовно – 1, Обществено здраве и здравен мениджмънт, задочно – 1;
  – Управление на здравните грижи, редовно– 1, Управление на здравните грижи, задочно – 1
  ОКС „магистър“:
  – Кинезитерапия 1, Обществено здраве и здравен мениджмънт – 1, Трудова медицина и работоспособност – 1, Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност – 1, Медицинска журналистика – 1, Управление на здравните грижи – 2.
  Медицински колеж „Й. Филаретова“ – 10
  Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“–Враца – 3
  (Акушерка- 1, Медицинска сестра – 1 и Лекарски асистент- 1).

ПРИЕМ 2023/2024

Подаване на документи и записване на класирани кандидати

по ПМС-103 и ПМС-228 за учебната 2022/2023 г.:

    Всеки класиран кандидат-студент е нужно да предостави лично в МУ-София-Ректорат оригиналните документи и техните копия, с които е кандидатствал в Министерство на образованието и науката. Записването на кандидатите се извършва в съответното звено на МУ-София след издадена Заповед на Ректора

Място и  срок за подаване на документите :

Адрес : бул.“Акад.Иван Гешов“ № 15, ет.12,  стая №14

Учебен отдел на  Ректората на Медицински университет-София

от 12.09.2022 г. до 23.09.2022г. /от 10-12 ч и от 13-15 ч. /

Начало на учебната година е на 26.09.2022 г.

КЛАСИРАНИЯ ОТ РЕДОВНИ ИЗПИТИ:

Важно съобщение!

В съответствие с член № 26  от Правилника за прием на студенти в Медицински Университет-София за учебната 2021/2022 година,  кандидат-студентите имат възможност  да идентифицират  писмените си работи от редовните конкурсни изпити по  бология и химия   лично / с документ за самоличност/ на 13.07.2021 в сградата на НЦОЗА – бул. ”акад. Иван Гешов” №15 на  етаж  12,  ЗАЛА 6  от 9.00ч. до 12.00ч.  

Чл.27  Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

КРИТЕРИИ ЗА ИЗПИТ ПО:

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАНДИДАТ- СТУДЕНТИТЕ

В съответствие с Член № 26 от Правилника за прием на студенти в Медицински Университет-София за учебната 2023/2024 година, кандидат-студентите имат възможност да идентифицират писмените си работи от предварителните конкурсни изпити по биология и химия лично /с документ за самоличност/ на 05.05.2023 г. в сградата на НЦОЗА – бул. ”Акад Иван Гешов” № 15 на етаж 12, зала 6 от 9.00 ч. до 13.00 ч.

Чл.27 Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване

Критерии за оценка на писмените работи от предварителните кандидат-студентски изпити за прием на студенти по специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” в Медицинския Университет - София за учебната 2023/2024 година

Критерии за оценка на писмените работи от  редовните кандидат-студентски изпити за прием на студенти по специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” в Медицинския Университет – София за учебната 2023/2024 година

 • Медицина – 5
 • Дентална медицина – 2
 • Фармация – 4
 • ФОЗ „Проф.д-р Ц Воденичаров,дмн“ – 28 разпределени както следва:
  По професионално направление 7.5. Здравни грижи, ОКС „бакалавър“:
  – Медицинска сестра – 6
  – Акушерка – 3
  – Лекарски асистент – 2
  ОКС „магистър“:
  – Медицинска рехабилитация и балнеология – 1
  – Здравословно и диетично хранене – 1
  – Медицинска козметика – 1
  – Клинични здравни грижи – 1
  По професионално направление 7.4. Обществено здраве, ОКС „бакалавър“:
  – Кинезитерапия – 2
  – Обществено здраве и здравен мениджмънт, редовно – 1, Обществено здраве и здравен мениджмънт, задочно – 1;
  – Управление на здравните грижи, редовно– 1, Управление на здравните грижи, задочно – 1
  ОКС „магистър“:
  – Кинезитерапия 1, Обществено здраве и здравен мениджмънт – 1, Трудова медицина и работоспособност – 1, Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност – 1, Медицинска журналистика – 1, Управление на здравните грижи – 2.
  Медицински колеж „Й. Филаретова“ – 10
  Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“–Враца – 3
  (Акушерка- 1, Медицинска сестра – 1 и Лекарски асистент- 1).

КОНТАКТИ