СТРАНИЦИ

ПРИЕМ 2022/2023

Подаване на документи и записване на класирани кандидати

по ПМС-103 и ПМС-228 за учебната 2021/2022 г.:

Всеки класиран кандидат-студент , предоставил в Ректората на МУ-София нужните оригинални документи  за кандидатстването си, ще бъде записан в съответното звено със Заповед на Ректора и ще получи служебен документ за настаняване  в общежитие .

Информация за таксите за обучение :

Студентите, приети по ПМС-228 ,заплащат такси за обучението си в размера,определен за студентите – български граждани

https://mu-sofia.bg/priem/ksk/uchebni-taksi/

Средствата за издръжката на обучението на студентите , приети по реда на ПМС-103 се осигуряват за сметка на държавния бюджет.

КЛАСИРАНИЯ ОТ РЕДОВНИ ИЗПИТИ:

Важно съобщение!

В съответствие с член № 26  от Правилника за прием на студенти в Медицински Университет-София за учебната 2021/2022 година,  кандидат-студентите имат възможност  да идентифицират  писмените си работи от редовните конкурсни изпити по  бология и химия   лично / с документ за самоличност/ на 13.07.2021 в сградата на НЦОЗА – бул. ”акад. Иван Гешов” №15 на  етаж  12,  ЗАЛА 6  от 9.00ч. до 12.00ч.  

Чл.27  Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

КРИТЕРИИ ЗА ИЗПИТ ПО:

На свое заседание Академичния съвет утвърди предложенията за провеждане на кандидат- студентска кампания за прием на български студенти в МУ- София за уч. 2022/ 2023 г. 

            График за провеждане на Кандидат- студентска кампания за прием на български и чуждестранни студенти за уч. 2022/ 2023 г.                                 

 1. Прием на български кандидат- студенти по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация:

            1.1. Предварителни кандидат –студентски изпити:

 • Прием на документи онлайн – от 07.03.2022 г. до 11.04.2022 г.
 • Конкурсен изпит по биология – 16.04.2022 г.
 • Конкурсен изпит по химия – 17.04.2022 г.

            1.2. Редовни кандидат –студентски изпити:

 • Прием на документи онлайн – от 06.06.2022 г. до 12:00 ч. на 27.06.2022 г. 
 • Конкурсен изпит по биология – 02.07.2022 г.
 • Конкурсен изпит по химия – 03.07.2022 г.
 1. Прием на кандидат- студенти за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София:
 • Прием на документи онлайн                 от 27.06.2022 г. до 11.07.2022 г.
 • Прием на документи присъствено       от 04.07.2022 г. до 11.07.2022 г.
 • Конкурсни изпити                                      12, 13, 14, 15 юли 2022 г.
 • Изпит по моделиране                               18.07. 2022 г.
 • Идентификация                                          19.07.2022 г.
 1. Прием на кандидат- студенти за специалностите във Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Ц.Воденичаров, дмн“ :

Прием на документи он-лайн и присъствено на адрес: ул.„Бяло море” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”

 • за специалности на ОКС „бакалавър“ от 15.06.2022 г. до 08.07.2022 г.
 • за специалности на ОКС „магистър“ от 15.06.2022 г. до 15.07.2022 г.

     За специалност „Управление на здравните грижи“ на ОКС „бакалавър“ по направление 7.4. Обществено здраве балообразуващи са:

 • оценката от писмен изпит – тест по Социална медицина и здравен мениджмънт +
 • оценката от устен изпит. Максимален бал 12.
 1. Прием на кандидат- студенти от Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца:
 • Прием на документи от 11.04.2022 г. до 28.07.2022 г.
 • Класиране 29 07.2022 г.
 • Записване на класираните кандидати от 01.08.2022 г. до 05.08.2022 г.
 1. Прием на документи за участие в класиране за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО за всички специалности на Медицински университет- София:- от 25.07.2022 г. до 29.07.2022 г.
 2. Класиране –02.08.2022 г.

Времетраене на изпитите по биология и химия за прием по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация – 2 астрономически часа.
/ в съответствие с Решение на Академичен съвет от 27-28.01.2022 г./
Кандидат-студентският изпит по биология е писмен и се провежда в продължение на два астрономически часа. Изпитните задачи ще бъдат три типа:
1. Тестови въпроси с множествен избор с един верен отговор.
2. Въпроси, които изискват кратък отворен отговор; те ще бъдат прецизно дефинирани така, че отговорът да е максимално кратък и еднозначен (една дума, няколко думи или едно изречение).
3. Въпроси, които изискват разширен отговор; ако отговорът изисква схематично представяне на биологични структури и процеси, трябва да се използват общоприети символи и да се въведат необходимите означения.
В деня на изпита ще се изтегли на случаен принцип една комбинация, съдържаща:
– 15 тестови въпроса;
– 15 въпроса с кратък отворен отговор;
– три въпроса, които изискват разширен отговор.
Въпросите ще бъдат подбрани така, че пълни отговори на всички изпитни задачи да могат да се дадат в рамките на два астрономически часа.
Кандидат-студентският изпит по химия е писмен и се провежда в продължение на два астрономически часа. Той обхваща материал, изучаван в гимназиите и отразен в Програмата за кандидат-студентите. Изпитът сe състои от три елемента:
– тест, включващ 20 въпроса с избираем отговор и 4 въпроса с отворен отговор;

– една логическа задача, включваща материал от обща и неорганична химия и

– една логическа задача, включваща материал от органична химия.

В деня на изпита се изтегля на случаен принцип изпитен вариант. Тестовите въпроси от отворен тип изискват кратък и точен отговор, подкрепен със съответните химически формули и реакции. Решенията на логическите задачи се представят с изравнени химични уравнения, химични наименования, специфично оцветяване, вид на процеса, електронни баланси, а условията на реакциите се отбелязват над стрелка.

*Кандидат-студенти, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но не подали документи в регламентирания срок, не участват в класирането.

За специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация на ОКС „Магистър“:

Сбор от оценките от проведен ДЗИ по БЕЛ и утроените оценки от положените кандидат- студентски изпити по биология и химия. Максимален бал: 42.00.

За специалности на ОКС „бакалавър“ по направление 7.5. Здравни грижи във ФОЗ „Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ и във филиал „Проф. д-р Иван Митев“-Враца: „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“, както  и за специалност „Кинезитерапия“ на ОКС „бакалавър“ по направление   7.4. Обществено здраве във ФОЗ, балообразуващи са:       

 •  оценката от ДЗИ по БЕЛ (при липса на  оценка от положен зрелостен изпит по български език да се взема оценката по български език от дипломата за средно образование) +
 •  оценката по биология от ДЗИ (при липса на  оценка от положен зрелостен изпит по биология да се взема оценката по биология от дипломата за средно образование) +
 •  среден успех от дипломата за средно образование.
 • Максимален бал 18.

За специалност „Управление на здравните грижи“ на ОКС „бакалавър“ по направление 7.4. Обществено здраве балообразуващи са:

 • оценката от писмен изпит – тест по Социална медицина и здравен мениджмънт +
 • оценката от устен изпит.
 • Максимален бал 12.

За специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“на ОКС „бакалавър“ по направление 7.4. Обществено здраве във ФОЗ „Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ балообразуващи са:      

 • оценката от ДЗИ по БЕЛ (при липса на  оценка от положен зрелостен изпит по български език да се взема оценката по български език от дипломата за средно образование) +
 • удвоената оценка от средния успех от дипломата за средно образование.
 • Максимален бал 18.

За специалностите на ОКС „Професионален бакалавър по…“ в направление 7.5. Здравни грижи в Медицински колеж „Й. Филаретова“ – София:

 •  оценката от ДЗИ по БЕЛ (при липса на  оценка от положен зрелостен изпит по български език да се взема оценката по  български език от дипломата) и
 • удвоената оценка от писмения изпит върху „Мотивация за осъществяване  на здравни грижи на нуждаещите се“.

За специалност „Зъботехник“ :

 • оценката от ДЗИ по БЕЛ (при липса на  оценка от положен зрелостен изпит по български език да се взема оценката по  български език от дипломата)+
 • удвоената оценка от писмения изпит върху „Мотивация за осъществяване  на здравни грижи на нуждаещите се“ +
 •  удвоената оценка от състезателния изпит по Моделиране.

При балообразуването за прием на кандидат-студенти, български граждани, завършили средното си образование в чужбина, Академичният съвет на МУ-София реши да се прилага § 3  от Допълнителните разпоредби на „Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища в Република България“,  а именно:

            § 3. (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм., бр. 47 от 2018 г.; изм., бр. 9 от 2020 г.)

 (1) Когато в дипломата за средно образование няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, лицето може да валидира компетентности по този учебен предмет в съответствие с чл. 166, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и при условията и по реда на Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.; изм., бр. 78 от 2017 г.).

 (2) В случаите по ал. 1 в образуването на състезателния бал участва оценката по съответния учебен предмет от документа по чл. 168, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 (3) Когато в образуването на състезателния бал участва оценката по учебния предмет български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може да бъде взета оценката от успешно положен тест по български език, като минималното ниво от теста не може да е по-ниско от В2.

 (4) Оценката по ал. 3 е от успешно положен тест, одитиран от европейска езикова организация – партньор на Съвета на Европа, и се приравнява към „отличен” (6,00).

(5) (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2020 г.) За кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не по-малко от 3 години, когато в образуването на състезателния бал участва оценката по държавен зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, по решение на Академичния съвет на висшето училище и за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може да бъде взета средноаритметичната оценка от зрелостния изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата, и оценката по ал. 4.

(6) Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващия учебен предмет, като едната от тях е от държавния зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

(7) При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература

 1. Диплома за завършено средно образование – оригинал.
 2. Лична карта
 3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар по съответния ред.

Забележка: Не се изисква Медицински документ от психо-  диспансер!

 1. За специалност „Рентгенов лаборант” в МК-София се изисква медицинско свидетелство само от НЦРРЗ.
 2. Документи за записване по образец:

              – именници – 2 броя;

              – студентска книжка образец само за МУ-София;

              – лична карта

              – уверения (ако са необходими на студента)

              – снимки-формат 4/6см. – 4 броя.

 1. Декларация по образец за всеки Факултет/ Филиал/ Колеж съгласно Решение на Академичен съвет от 26.02.2003 г.: „Приетите студенти си осигуряват всички необходими учебни помагала и консумативи, необходими за учебния процес в съответния Факултет/ Филиал/ Колеж ”.
 2. Документ за платена такса.
 3. Декларация, че студентът не се обучава в друг Държавен университет за придобиване на същата или по-ниска образователно- квалификационна степен съгласно изискванията на чл. 91, ал.7, т. 2 от Закона за висше образование.

Приетите за студенти в Медицински университет- София се записват лично с посочените по-горе документи в съответния Деканат

Медицински факултет –ул. „Здраве” № 2, Майчин дом, ет.2, ст.202, 

тел. 02/ 952 05 22;

Факултет по Дентална медицина – ул. „Г.Софийски” № 1, ет.2, Студентска канцелария, тел.02 954 29 09;

Фармацевтичен факултет ул. „Дунав” № 2, ет.2, Студентска канцелария, 

тел.02/ 980 34 64;

Факултет по обществено здраве – ул. „Бяло море” № 8, сградата на УМБАЛ „Царица Йоанна”- ИСУЛ, ет.5, Деканат 

Тел: 02/9432 267, 02/9432 292, 02/9432 304, 02/ 9432 579 и 02/ 9432 127.

Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ – Враца- Бул. „Втори юни“ № 179, Учебен отдел. 

 Тел: 092/ 64 51 76

Медицински колеж-София- ул. „Йорданка Филаретова” № 3, ет. 1, 

тел. 02/ 915 46 26.

Студентите, които желаят да участват в класиране за обучение срещу заплащане, на основание чл.21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО и при успешно положени в Медицински университет-София кандидат-студентски изпити за 2022 г., могат да заявят желанието си като подадат Заявление до Ректора на Медицински университет – София.

Прием на документи за участие в класиране за обучение срещу заплащане на основание Чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО за всички специалности на Медицински университет- София – от 25.07.2022 г. до 29.07.2022 г.

Класиране –02.08.2022

Административната такса е в размер на 70 лв. (седемдесет лева) с ДДС за приемане на документи за участие в класиране за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование.

Места:

Специалност Брой
Медицина50 – български студенти
200 студенти от ЕС и ЕИП
Дентална медицина20 – български студенти
110 студенти от ЕС и ЕИП
Фармация65 – български студенти
65студенти от ЕС и ЕИП
Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Ц Воденичаров“ 
Направление „Обществено здраве“100 – български студенти
Направление „Здравни грижи“10 – български студенти
10 – студенти от ЕС и ЕИП
Медицински колеж – София 
медицински лаборант10
рентгенов лаборант5
зъботехник5
рехабилитатор10
помощник фармацевт10
инспектор по обществено здраве10
медицинска козметика5
парамедик6
Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца 
  
лекарски асистент4

Такси за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО за първи курс от уч. 2022/ 2023 г. 

Специалност Такса
Направление „Медицина“ ОКС Магистър 
Направление „Дентална медицина“ ОКС Магистър 
Направление „Фармация“ ОКС Магистър 
Направление „Обществено здраве“ ОКС Бакалавър 
Направление „Здравни грижи“ ОКС Професионален Бакалавър 
Направление „Здравни грижи“ ОКС  Бакалавър 

 

СпециалностТакса
Направление „Обществено здраве“ ОКС Магистър 

80 лв. за един изпит;

120 лв. за два изпита;

Такса за прием и обработка на документи при кандидатстване, без полагане на изпит – 50 лв.

 • Медицина – 5
 • Дентална медицина – 2
 • Фармация – 4
 • ФОЗ „Проф.д-р Ц Воденичаров,дмн“ – 28 разпределени както следва:
  По професионално направление 7.5. Здравни грижи, ОКС „бакалавър“:
  – Медицинска сестра – 6
  – Акушерка – 3
  – Лекарски асистент – 2
  ОКС „магистър“:
  – Медицинска рехабилитация и балнеология – 1
  – Здравословно и диетично хранене – 1
  – Медицинска козметика – 1
  – Клинични здравни грижи – 1
  По професионално направление 7.4. Обществено здраве, ОКС „бакалавър“:
  – Кинезитерапия – 2
  – Обществено здраве и здравен мениджмънт, редовно – 1, Обществено здраве и здравен мениджмънт, задочно – 1;
  – Управление на здравните грижи, редовно– 1, Управление на здравните грижи, задочно – 1
  ОКС „магистър“:
  – Кинезитерапия 1, Обществено здраве и здравен мениджмънт – 1, Трудова медицина и работоспособност – 1, Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност – 1, Медицинска журналистика – 1, Управление на здравните грижи – 2.
  Медицински колеж „Й. Филаретова“ – 10
  Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“–Враца – 3
  (Акушерка- 1, Медицинска сестра – 1 и Лекарски асистент- 1).

КОНТАКТИ