СТРАНИЦИ

ПРИЕМ 2021/2022

Подаване на документи и записване на класирани кандидати

по ПМС-103 и ПМС-228 за учебната 2021/2022 г.:

Всеки класиран кандидат-студент , предоставил в Ректората на МУ-София нужните оригинални документи  за кандидатстването си, ще бъде записан в съответното звено със Заповед на Ректора и ще получи служебен документ за настаняване  в общежитие .

Информация за таксите за обучение :

Студентите, приети по ПМС-228 ,заплащат такси за обучението си в размера,определен за студентите – български граждани

https://mu-sofia.bg/priem/ksk/uchebni-taksi/

Средствата за издръжката на обучението на студентите , приети по реда на ПМС-103 се осигуряват за сметка на държавния бюджет.

КЛАСИРАНИЯ ОТ РЕДОВНИ ИЗПИТИ:

Важно съобщение!

В съответствие с член № 26  от Правилника за прием на студенти в Медицински Университет-София за учебната 2021/2022 година,  кандидат-студентите имат възможност  да идентифицират  писмените си работи от редовните конкурсни изпити по  бология и химия   лично / с документ за самоличност/ на 13.07.2021 в сградата на НЦОЗА – бул. ”акад. Иван Гешов” №15 на  етаж  12,  ЗАЛА 6  от 9.00ч. до 12.00ч.  

Чл.27  Резултатите от писмените работи не подлежат на преразглеждане и преоценяване.

КРИТЕРИИ ЗА РЕДОВЕН ИЗПИТ ПО:

На свое заседание Академичния съвет утвърди предложенията за провеждане на кандидат- студентска кампания за прием на български студенти в МУ- София за уч. 2021/ 2022 г. като  предвид епидемичната обстановка в страната и във връзка с  Писмо № 0211- 49/ 18.02.2021 г. от Министъра на образованието и науката се правят корекции в графика за провеждане на предварителните кандидат-студентски изпити в МУ- София  както следва:
За кандидат-студентите  за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация”: 

Редовни кандидат –студентски изпити:

Прием на документи онлайн – от 14.06.2021 г. до 12:00 часа на 30.06.2021 г.

 • Конкурсен изпит по биология – 03.07.2021 г.
 • Конкурсен изпит по химия –       04.07.2021 г.

За кандидат- студентите  за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София:

 • Прием на документи онлайн – от 01.07.2021 г. до 15.07.2021 г.
 • Прием на документи присъствено – от 08.07.2021 г. до 15.07.2021 г.
 • Конкурсни изпити – 16, 17, 18, 19 юли 2021 г.
 • Изпит по моделиране – 20 юли 2021 г.
 • Идентификация – 21 юли 2021 г.

За кандидат- студентите за специалностите във Факултет  по обществено здраве „Проф.д-р Ц.Воденичаров“ :

 • Прием на документиот 15.06.2021 г. до 05.07.2021 г.
 • Датите за изпитите са както следва:
  За специалностите: „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ на ОКС „бакалавър“ – писмен изпит (тест по Етика) на 10.07.2021г. от 10.00 ч.
  За специалностите: „Кинезитерапия“ и „Лекарски асистент“ на ОКС „бакалавър“ -писмен изпит (тест по Биология) на 10.07.2021г. от 14.00 ч.
  За специалност „Управление на здравните грижи“ на ОКС „бакалавър“-писмен изпит (тест по Социална медицина и здравен мениджмънт) на 15.07.2021г. от 10.00 ч.

За Кандидат- студентите от Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца:

Редовни кандидат –студентски изпити:

 • Прием на документи- от 12.05.2021 г. до 26.07.2021 г.
 • Конкурсни изпити / тест по етика – за специалностите Медицинска сестра и Акушерка и по биология –за специалност Лекарски асистент/ –27 и 28.07.2021 г.

*Ректорът на МУ- София няма да сключва договори с фирми и с физически лица за набиране на студенти за уч. 2021/ 2022.

Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” в Медицински университет –София полагат писмени изпити по биология и химия ( на предварителна и/ или на редовна кандидат-студентска изпитна сесия).

Кандидат-студентският изпит по биология е писмен и се провежда в продължение на два астрономически часа. На изпита ще се изтеглят на случаен принцип комбинации от две тематични единици / два въпроса /. Във всяка комбинация щеима един въпрос от програмата за 9-ти клас и един от 8-ми или 10-ти клас. При формирането на оценката ще се взема под внимание тежестта на отделните въпроси.

Кандидат-студентският изпит по химия е писмени се провежда в продължение на два астрономически часа. Той обхваща материал, изучаван в гимназиите и отразен в Програмата за кандидат-студентите. Изпитът се състои от решаване на логически задачи. В деня на изпита се изтеглят на случаен принцип две тематични логически задачи, от които една включва материал от обща и неорганична химия и една -съответно материал от органична химия. Отговорите трябва да бъдат пълни и обосновани и подкрепени със съответните химически формули и реакции. По време на изпита се разрешава използването на Периодичната система на химичните елементи, Таблицата за разтворимост на съединенията и Електроафинитетните редове на елементите и техните йони.

Кандидатстващите за специалностите във Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца

Предварителни кандидат –студентски изпити:

Конкурсни изпити/ тест по етика –за специалностите Медицинска сестра и Акушерка и по биология –за специалност Лекарски асистент

Редовни кандидат –студентски изпити:

Конкурсни изпити/ тест по етика –за специалностите Медицинска сестра и Акушерка и по биология–за специалност Лекарски асистент

Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София полагат писмен изпит върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”, състоящ се от три компонента ( елемента):

 • обща култура за системата на здравеопазване;
 • желание и умение за работа с хора;
 • психо-социална компетентност.

За специалност „Масажист” ( лица с увредено зрение ) –полагат устен изпит-събеседванена същата тема.

За специалност „Зъботехник” полагат и изпит по моделиране.

Изпитът се провежда само в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София.

По време на изпита по моделиране не се разрешава кандидат-студентите да ползват схеми за зъби, пергели, транспортири, линии и други помощни средства, освен моделажен нож. След приключване на изпита кандидат-студентът предава на Техническата комисия конкурсния модел на зъб и малкото пликче с личните си данни, което запечатва пред комисията.

*Кандидат-студенти, положили успешно предварителните конкурсни изпити, но не подали документи в регламентирания срок, не участват в класирането.

 1. Диплома за завършено средно образование – оригинал.
 2. Лична карта
 3. Медицинско свидетелство, издадено от личния лекар по съответния ред.

Забележка: Не се изисква Медицински документ от психо-  диспансер!

 1. За специалност „Рентгенов лаборант” в МК-София се изисква медицинско свидетелство само от НЦРРЗ.
 2. Документи за записване по образец:

              – именници – 2 броя;

              – студентска книжка образец само за МУ-София;

              – лична карта

              – уверения (ако са необходими на студента)

              – снимки-формат 4/6см. – 4 броя.

 1. Декларация по образец за всеки Факултет/ Филиал/ Колеж съгласно Решение на Академичен съвет от 26.02.2003 г.: „Приетите студенти си осигуряват всички необходими учебни помагала и консумативи, необходими за учебния процес в съответния Факултет/ Филиал/ Колеж ”.
 2. Документ за платена такса.
 3. Декларация, че студентът не се обучава в друг Държавен университет за придобиване на същата или по-ниска образователно- квалификационна степен съгласно изискванията на чл. 91, ал.7, т. 2 от Закона за висше образование.

Приетите за студенти в Медицински университет- София се записват лично с посочените по-горе документи в съответния Деканат

Медицински факултет –ул. „Здраве” № 2, Майчин дом, ет.2, ст.202, 

тел. 02/ 952 05 22;

Факултет по Дентална медицина – ул. „Г.Софийски” № 1, ет.2, Студентска канцелария, тел.02 954 29 09;

Фармацевтичен факултет ул. „Дунав” № 2, ет.2, Студентска канцелария, 

тел.02/ 980 34 64;

Факултет по обществено здраве – ул. „Бяло море” № 8, сградата на УМБАЛ „Царица Йоанна”- ИСУЛ, ет.5, Деканат 

Тел: 02/9432 267, 02/9432 292, 02/9432 304, 02/ 9432 579 и 02/ 9432 127.

Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ – Враца- Бул. „Втори юни“ № 179, Учебен отдел. 

 Тел: 092/ 64 51 76

Медицински колеж-София- ул. „Йорданка Филаретова” № 3, ет. 1, 

тел. 02/ 915 46 26.

Студентите, които желаят да участват в класиране за обучение срещу заплащане, на основание чл.21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО и при успешно положени в Медицински университет-София кандидат-студентски изпити за 2021 г., могат да заявят желанието си като подадат Заявление до Ректора на Медицински университет – София.

Приемът ще се извършва он-лайн за времето от 02 август 2021 г. до 06 август 2021 г. Класиране – 10 август 2021 г.

Административната такса е в размер на 70 лв. (седемдесет лева) с ДДС за приемане на документи за участие в класиране за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висшето образование.

Места:

Специалност Брой
Медицина50
Дентална медицина20
Фармация65
Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Ц Воденичаров“ 
Направление “Обществено здраве”50
Направление “Здравни грижи”5
Медицински колеж – София 
медицински лаборант10
рентгенов лаборант5
зъботехник5
рехабилитатор10
помощник фармацевт10
инспектор по обществено здраве5
медицинска козметика5
парамедик5
Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“ – Враца 
медицинска сестра1
лекарски асистент2

Такси за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО за първи курс от уч. 2021/ 2022 г. 

Специалност Такса
Направление “Медицина” ОКС Магистър10012 лв.
Направление “Дентална медицина” ОКС Магистър9500 лв.
Направление “Фармация” ОКС Магистър12310 лв.
Направление “Обществено здраве” ОКС Бакалавър3576 лв.
Направление “Здравни грижи” ОКС Професионален Бакалавър4354 лв.
Направление “Здравни грижи” ОКС  Бакалавър4304 лв.

*АС утвърждава такса в размер на  2876 лв. за новоприети през учебната 2021/2022 в І курс студенти от направление “Обществено здраве”, ОКС Магистър , тъй като не е предвидена държавна такса, поради това, че няма прием на студенти – държавна поръчка.

СпециалностТакса
Направление “Обществено здраве” ОКС Магистър2876 лв.

70 лв. за един изпит;

100 лв. за два изпита;

Такса за прием и обработка на документи при кандидатстване, без полагане на изпит – 35 лв.

 • Медицина – 6
 • Дентална медицина – 2
 • Фармация – 4
 • ФОЗ “Проф. д-р Ц. Воденичаров” – 10
 • Медицински колеж “Йорданка Филаретова” – 12
 • Филиал ” Проф. д-р Ив. Митев” Враца – 3