СТРАНИЦИ

Филиал „Проф. д-р И. Митев” – Враца

ФИЛИАЛ "ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ" - ВРАЦА

СПЕЦИАЛНОСТ „АКУШЕРКА” - ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

Студентите се обучават по съвременен учебен план, който включва общомедицински, клинични, специални и хуманитарни дисциплини. Основна задача на обучението е формирането на знания, навици и умения в областта на първичната профилактика, общите и специалните акушерски грижи за бременните, раждащите, родилките и новородените, за жените с гинекологични заболявания, семейното планиране и др. 

Обучението се провежда само в редовна форма с продължителност 4 години 8 семестъра и 240 кредита.

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

Студентите изучават общи и специални сестрински грижи, медико-биологични и клинични дисциплини и хуманитарни науки – медицинска психология, етика, социология, здравно законодателство и др. Завършилите специалността могат да практикуват при условията на болничната и доболничната помощ самостоятелно и в екип, като намират успешна реализация в страната и чужбина.

Обучението се провежда само в редовна форма с продължителност 4 години 8 семестъра и 240 кредита.

СПЕЦИАЛНОСТ "ТРУДОТЕРАПИЯ" ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР"

Подготовката на трудотерапевта е с насоченост за рехабилитация и ресоциализация на хора с хронични заболявания, психични и физически увреждания, деца със специални образователни потребности, лица преживели травми, инциденти и кризисни ситуации. Професионалната реализация на трудотерапевтите е в домовете за стари хора, домове за деца и лица с физически и умствени увреждания, рехабилитационни болници и балнеокурортни центрове, здравни центрове и центрове за психично здраве, дневни центрове и защитени жилища, за лица с увреждания, частни кабинети и като семейни консултанти в работата с лица с проблеми.

Обучението се провежда в редовна форма с продължителност 4 години 8 семестъра и 240 кредита

СПЕЦИАЛНОСТ „ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ” ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

Специалността „Лекарски асистент” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” включва обучение на студентите по съвременен учебен план, който включва общомедицински, клинични, специални и хуманитарни дисциплини. Нивото на професионална квалификация отговаря на съвременните постижения на медицинската наука и практика и на актуалните потребности на здравеопазните системи на страната и Европа.

Практическата подготовка се осъществява чрез учебно-клинична практика и преддипломен стаж.

Обучението се провежда в редовна форма с продължителност 4 години 8 семестъра и 240 кредита.

СПЕЦИАЛНОСТ „ЗДРАВОСЛОВНО И ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ” ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”

Обучението е само задочна форма, а продължителността е както следва:

  • 3 семестъра след ОКС „бакалавър” на специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Трудотерапия”, „Лекарски асистент”, „Кинезитерапия”, „Здравен мениджмънт”, „Трудова медицина и Работоспособност”
  • 4 семестъра след ОКС „професионален бакалавър” на специалностите „Помощник фармацевт”, „Медицинска козметика”, „Рентгенов лаборант”, „Медицински лаборант”, „Фелдшер”, „Рехабилитатор”, „Инспектор по обществено здраве”.