СТРАНИЦИ

Факултет Дентална медицина

ФАКУЛТЕТ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ФАКУЛТЕТ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”

Обучението на студентите по дентална медицина е организирано в три етапа. 

През първите две години студентите получават медико-биологична подготовка (първи етап). 

Клинико-медицинската подготовка се провежда от втори до десети семестър и включва: профилирано обучение по общи медицински клинични специалности и специализирани стоматологични дисциплини (втори етап). 

Стажантското обучение (трети етап) се провежда интегрирано с аудиторна заетост за катедрите по Протетична дентална медицина, Орална и лицево-челюстна хирургия, Консервативно зъболечение, Детска дентална медицина, Пародонтология, Ортодонтия и Образна и орална диагностика по 1 час дневно и завършва с полагане на държавни изпити. 

Издържалите успешно Държавните изпити получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „Магистър” и правоспособност „Лекар по Дентална медицина“.