СТРАНИЦИ

ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ECTS MA (Medicine Association)

МУ-София е пълноправен член на европейската организация ECTS MA от средата на 2009 г. В тази асоциация членуват медицинските факултети на водещи университети от Европейския съюз, включително Швейцария и Норвегия. Целта на тази асоциация е оптимизиране на обмена на студенти по медицина в ЕС, използвайки Европейската система за трансфер на кредити (ECTS). Настоящият председател в лицето на Проф. Хуан Аргуелес (Овиедо, Испания) е посветен на отварянето на асоциацията към нови членове и преминаване към дигитализация и по-активна колаборативна роля.

European University Association (EUA)

МУ-София е член наблюдател на Европейската асоциация на университетите (EUA), организация която обединява 850 университета от 49 европейски държави. EUA играе решаваща роля в Болонския процес и в оказването на влияние върху политиките на ЕС относно висшето образование, научните изследвания и иновациите. Чрез непрекъснато взаимодействие с редица други европейски и международни организации, EUA гарантира, че независимият глас на европейските университети се чува. 

Agence universitaire de la Francophonie

Медицински университет – София е член на Университетската Агенция на Франкофонията (AUF) от 1994 година до сега. Това е международна асоциация, която развива дейност изключително в областта на висшето образование и научните изследвания, наброява 1007 члена (университети, висши училища, институти, научно-изследователски центрове), разпръснати по всички континенти, в 119 държави, 55 от които страни членки на Международната Организация на Франкофонията (OIF). Като такава тя представлява уникална мрежа от партньорства, имат за цел изграждането и консолидацията на франкофонско научно пространство, чрез подпомагане на институционалните проекти на университетите членове, на научното сътрудничество, на изследователската дейност и публикациите.

Голям брой преподаватели и изследователи от МУ-София имат принос в научни прояви, изнасяли са лекции в университети членове на AUF или на франкофонски конференции. Досега наши студенти са осъществявали най-често франкофонска мобилност с докторантска стипендия и за професионален стаж.

НОВИНИ