СТРАНИЦИ

Контролен съвет

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

ФУНКЦИИ НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Контролният съвет /КС/ се състои от председател, заместник-председател и членове, които са хабилитирани лица. Те не могат да бъдат членове на АС.
КС има следните правомощия и задължения:
1. Проверява законосъобразността на изборите на ръководни органи на МУ-София и на неговите основни звена в едномесечен срок от провеждането им и докладва на АС за резултатите от проверката
2. Изготвя становище по проекта за бюджет на МУ-София и по изпълнението му и го докладва пред АС и ОС на МУ-София
3. Участва в проверките по случаи на дисциплинарно уволнение
4. Докладва за своята дейност пред ОС на МУ-София най-малко веднъж годишно

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ С МАНДАТ 2020 – 2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д-р Г. Начев, дмн, замества се по чл.79, ал.5 от ПУДМУС

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. М. Драгнева, дб

ЧЛЕНОВЕ:

  1. проф. К. Маркова, дм, от 10.01.2024 е освободена, като член на КС.
  2. доц. Н. Бенбасат, дф
  3. доц. А. Кръстева – Панова, дмн, от 1.02.2024 е освободена, като член на КС.
  4. проф. А. Велкова – Монова, дмн
  5. М. Попниколов