СТРАНИЦИ

Медицински Факултет

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА - ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”

Обучението на студентите по медицина е организирано в три етапа. 

Първи етап – предклинично обучение /две години/ дава на студентите необходимите биологични и медицински знания, които представляват основа за клиничното им обучение като лекари. 

Втори етап – клинично обучение /четири години/,което има за цел придобиване на познания за диагностициране и лечение на болния. След ІІІ курс обучението се извършва по циклична система, при която изпитите се полагат перманентно през учебната година, след приключване на занятията по съответната дисциплина. 

Трети етап – преддипломен стаж, който се провежда в университетските болници и болнични бази и има за цел прилагането на усвоените знания при леглото на болния и в приемния кабинет. 

Преддипломният лекарски стаж завършва с Държавни изпити по Обща медицина, Спешна медицина, Вътрешни болести, Хирургия, Педиатрия, Акушерство и гинекология, Хигиена, епидемиология, инфекциозни болести и социална медицина. 

Издържалите Държавните изпити получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „Магистър” и правоспособност „Лекар” с право на обща медицинска практика.