СТРАНИЦИ

Факултет по обществено здраве

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” - ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

Специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ на ОКС „бакалавър“ предлага  обучение  с  интердисциплинарен  характер  и осигурява    възможност    на    студентите    да    придобият    обща    и специализирана   подготовка   по  здравни,  медицински,  икономически, юридически, управленски и социално-поведенчески науки. 

СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” - ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”

Специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ на ОКС „магистър“ предлага  обучение в  задочна  форма за лица  със завършена степен „бакалавър“- със среден успех   от   дипломата, не  по-нисък  от  „добър“ или със  завършена  степен „магистър“ по различни  специалности. Осигурява се възможност  на  студентите  да придобият  обща  и  специализирана  подготовка  по  социална  медицина, епидемиология,    здравен    мениджмънт,    икономика    на здравеопазването, здравно законодателство и др.

СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” - ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

По тази специалност се подготвят ръководители на здравните грижи и преподаватели по практика. Те трябва да притежават знания и умения, които им позволяват да планират и въвеждат квалифицирани здравни грижи във всички области на здравеопазната практика и да осъществяват адаптиране на здравните дейности към здравните потребности на населението. 

СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” - ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”

Специалността „Управление на здравните грижи” на образователно-квалификационна степен „магистър” предлага обучение с интердисциплинарен характер и осигурява възможност на студентите да придобият управленска компетентност, организационна култура и педагогически умения при осигуряването на ефективни здравни грижи в условията на променяща се социална, икономическа и здравна среда. Те придобиват обща и специализирана подготовка по здравна политика, управленски науки, поведенчески, комуникативни и информационни системи.

СПЕЦИАЛНОСТ „ТРУДОВА МЕДИЦИНА И РАБОТОСПОСОБНОСТ” - ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

Специалността „Трудова медицина и работоспособност“ на образователно-квалификационна степен “бакалавър” предлага базово обучение за придобиване на знания и умения, осигуряващи на студентите подготовка по опазване здравето и безопасността при работа и устойчива работоспособност в целия спектър на икономическите дейности. Обучението подготвя специалисти в модерна интердисциплинарна област с обучение по теоретични и приложни знания и умения от високоспециализирани хабилитирани лица при добре развита лабораторна инфраструктура. 

СПЕЦИАЛНОСТ „ТРУДОВА МЕДИЦИНА И РАБОТОСПОСОБНОСТ” - ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”

Специалността „Трудова медицина и работоспособност” на образователно-квалификационна степен „магистър” предлага обучение след завършена ОКС „бакалавър” по ТМР, по ОЗЗМ и УЗГ, както и втора магистърска степен за широк кръг от специалисти – медици, инженери, икономисти, юристи и т.н. с интегрален характер и осигуряващо възможност на студентите да придобият обща и специализирана подготовка по здравословни и безопасни условия на труд, промоция на здравето, трудово-медицински мениджмънт и експертиза на работоспособността. Обучението е само задочно.

СПЕЦИАЛНОСТ „СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ НА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ДЕЙНОСТ” - ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”

Специалността „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност” на образователно-квалификационна степен „магистър” предлага възможност за разширяване на познанията в сферата на фармацевтичния бизнес, за повишаване на професионалните умения в областта на маркетинговия анализ и стратегии, лекарствената политика и регулация, фармакоикономиката, финансовото управление и инвестициите, организационно поведение и фирмена култура и др. Програмата включва елементи от управленски, социални и здравни науки с насоченост към фармацевтичния сектор. Тя дава възможност за развитие на кадри, работещи в областта на фармацевтичния и козметичен бизнес, мениджъри на аптеки, медицински представители и професионалисти от други направления. 

СПЕЦИАЛНОСТ „АКУШЕРКА” - ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

Студентите се обучават по съвременен учебен план, който включва общомедицински, клинични, специални и хуманитарни дисциплини. Основна задача на обучението е формирането на знания, навици и умения в областта на първичната профилактика, общите и специалните акушерски грижи за бременните, раждащите, родилките и новородените, за жените с гинекологични заболявания, семейното планиране и др. 

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” - ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

Студентите изучават общи и специални сестрински грижи, медико-биологични и клинични дисциплини и хуманитарни науки – медицинска психология, етика, социология, здравно законодателство и др. Завършилите специалността могат да практикуват при условията на болничната и доболничната помощ самостоятелно и в екип, като намират успешна реализация в страната и чужбина. 

СПЕЦИАЛНОСТ „ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ” - ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

Специалността „Лекарски асистент” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” включва обучение на студентите по съвременен учебен план, който включва общомедицински, клинични, специални и хуманитарни дисциплини. Нивото на професионална квалификация отговаря на съвременните постижения на медицинската наука и практика и на актуалните потребности на здравеопазните системи на страната и Европа.  Практическата подготовка се осъществява чрез учебно-клинична практика и преддипломен стаж. 

СПЕЦИАЛНОСТ „КИНЕЗИТЕРАПЕВТ” - ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

Специалността „Кинезитерапия” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” включва фундаментални, медико-биологични и специални дисциплини. Практическата подготовка се осъществява чрез учебно-клинична практика и преддипломен стаж. В компетенциите им е разработването и провеждането на кинезитерапевтични програми за клинично диагностицирани от лекар заболявания.