СТРАНИЦИ

Държавен изпит

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ

До държавен изпит за специалност се допускат специализантите, които са изпълнили съответната учебна програма и индивидуален учебен план.

За допускане до държавен изпит специализантите подават лично заявление до Ректора на МУ-София с приложените към него необходими документи.

Документите, необходими за допускане до държавен изпит следва да бъдат в оригинал.

За допускане до държавен изпит, специализантите подават заявление, както следва:

  • от 1 до 28 февруари за изпитната сесия през май 
  • от 1 до 30 септември за изпитната сесия през декември

Държавните изпити за специалност се организират ежегодно и се провеждат в две изпитни сесии: от 1 до 31 май и от 1 до 31 декември.

Специализантите имат право на едно явяване на държавен изпит за специалност в рамките на една изпитна сесия.

Държавният изпит за специалност се провежда чрез полагане на практически и теоретичен изпит в два последователни дни. Комисията допуска до теоретичен изпит само лицата, които са издържали практическия изпит. Теоретичният изпит може да включва и полагане на тест.

Права, произтичащи от призната специалност, се признават от 1 юни за лицата, които успешно са положили държавния изпит през изпитната сесия през май, и от 1 януари – за успешно положилите държавния изпит през изпитната сесия през декември.

Успешно положили държавния изпит, получават свидетелство за призната специалност, издадено от МУ-София.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ

1. Заявление по образец до Ректора на МУ-София се посочват имената на кандидата по документ за самоличност. Задължително се посочва местоработата, адрес за кореспонденция и ЕГН (ЛНЧ) на кандидата;
2. Книжка за специализация следва да е с четливо отразени колоквиуми, дата, подпис на комисията и печат на базата, в която е проведен колоквиума. Колоквиумите се полагат ритмично, в срока на специализацията и съобразно с индивидуалния учебен план;
3. Документ издаден от базата за обучение, удостоверяващ изпълнението на учебната програма, включително извършените операции, манипулации и други, когато съгласно учебната програма се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности;
4. Удостоверения за преминати модули или раздели от учебната програма, които са проведени извън базата за обучение;
5. Удостоверение за проведено теоретично обучение;
6. Атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план, и списък с придобитите от специализанта компетентности и умения;
7. Документ за платена стойност на обучението, когато обучението е провеждано във ФДМ, ФОЗ и ФФ;
8. Един брой снимка с размер 3,5/4,5 см., с написани на гърба трите имена по документ за самоличност и специалността;
9. Документ за платена такса за явяване на държавен изпит за специалност в размер на 150 лв., която се внася в касата на Ректората на МУ – София.

Документите за допускане до държавен изпит за специалност специализантите се подават лично или чрез упълномощено лице в отдел „СДО и УБК” при Ректората на МУ – София на адрес: гр. София, бул. Иван Евст. Гешов № 15, етаж 12, както следва:

– от 1 до 28 февруари за изпитната сесия през май;
– от 1 до 30 септември за изпитната сесия през декември.

Документите, необходими за допускане до държавен изпит следва да бъдат в оригинал. Копия не се приемат.
Към образеца на попълнената молба документите следва да са подредени в посочената по-горе последователност.