СТРАНИЦИ

Държавен изпит

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ

До държавен изпит за специалност се допускат специализантите, които са изпълнили съответната учебна програма и индивидуален учебен план.

За допускане до държавен изпит специализантите подават лично заявление до Ректора на МУ-София с приложените към него необходими документи.

Документите, необходими за допускане до държавен изпит следва да бъдат в оригинал.

За допускане до държавен изпит, специализантите подават заявление, както следва:

 • от 1 до 28 февруари за изпитната сесия през май 
 • от 1 до 30 септември за изпитната сесия през декември

Държавните изпити за специалност се организират ежегодно и се провеждат в две изпитни сесии: от 1 до 31 май и от 1 до 31 декември.

Специализантите имат право на едно явяване на държавен изпит за специалност в рамките на една изпитна сесия.

Държавният изпит за специалност се провежда чрез полагане на практически и теоретичен изпит в два последователни дни. Комисията допуска до теоретичен изпит само лицата, които са издържали практическия изпит. Теоретичният изпит може да включва и полагане на тест.

Права, произтичащи от призната специалност, се признават от 1 юни за лицата, които успешно са положили държавния изпит през изпитната сесия през май, и от 1 януари – за успешно положилите държавния изпит през изпитната сесия през декември.

Успешно положили държавния изпит, получават свидетелство за призната специалност, издадено от МУ-София.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ

 1. Заявление по образец;
 2. Книжка за специализация;
 3. Документ издаден от базата за обучение, удостоверяващ изпълнението на учебната програма, включително извършените операции, манипулации и други, когато съгласно учебната програма се изисква изпълнението на определен брой медицински дейности;
 4. Удостоверения за преминати модули или раздели от учебната програма, които са проведени извън базата за обучение;
 5. Удостоверение за проведено теоретично обучение;
 6. Атестат от ръководителя на специализанта за практическата дейност реализирана по време на обучението и изпълнението на индивидуалния учебен план, и списък с придобитите от специализанта компетентности и умения;
 7. Документ за платена стойност на обучението, когато обучението е провеждано във ФДМ, ФОЗ и ФФ;
 8. Един брой снимка с размер 3,5/4,5 см., с написани на гърба трите имена по документ за самоличност и специалността;
 9. Два броя пощенски пликове с точен адрес за кореспонденция, включително и пощенски код;
 10. Документ за платена такса за явяване на държавен изпит за специалност в размер на 150 лв., която се внася в касата на Ректората на МУ – София.

Съгласно § 26 от ПЗР на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1/22.01.2015 год. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 58/23.07.2019 год.) специализантите приети за обучение по предходните наредби преди  Наредба № 34/29.12.2006 год., които до 01.06.2020 г. не са положили успешно държавен  изпит за специалност, обучението им се прекратява със заповед на Ректора на висшето училище.