СТРАНИЦИ

Правила за прехвърляне на български и чуждестранни студенти – граждани на ЕС и ЕИП и от трети страни в Медицински университет - София от други Висши медицински училища в България или от чужбина

За продължаване на обучението по специалност от регулирана професия /прехвърляне / може да се признават завършени периоди на обучение и присъдени кредити само от проведено обучение по същата специалност от регулирана професия и в същата степен на висше образование.

1. Всички студенти, които желаят да се прехвърлят в Медицински университет -София от друго ВУ в България или чужбина, трябва да са завършили успешно най-малко една учебна година.

2. При заявено желание за прехвърляне в МУ- София, кандидатите представят в  Учебен отдел на Ректората следните задължителни документи:

2.1. Заявление до Ректора на МУ-София по образец. – свали от ТУК

2.2. Академична справка. 

– Академичната справка е официален образователен документ, в който се съдържат: данни за образователната институция; ниво на образователно-квалификационната степен; заверени семестри или периоди на обучение; хорариум по изучаваните дисциплини и/или придобитите кредити и форма на оценяване на положените изпити. Академичната справка трябва да бъде легализирана и със заверен превод на български език.

– Ако академичната справка не съдържа хорариум по изучаваните дисциплини и/или придобитите кредити и форма на оценяване на положените изпити, задължително се представят копие от програмите по изучаваните дисциплини с темите на практическите упражнения и лекциите, и/или кредити и форма на оценяване. Програмите трябва да са заверени с подпис и печат от съответния университет и легализирани със заверен превод на български език.

2.3. Копие от дипломата за завършено средно образование (за български студенти).

2.4. Всички необходими документи за прием на чуждестранни граждани и граждани на ЕС и ЕИП  за студенти в МУ-София, посочени на официалния сайт на университета и документ  за акредитация на Висшето медицинско училище, в което се е обучавал студента.

За продължаване на обучението по специалност от регулирана професия /прехвърляне / може да се признават завършени периоди на обучение и присъдени кредити само от проведено обучение по същата специалност от регулирана професия и в същата степен на висше образование.

Краен срок за подаване документи за прехвърляне на български студенти – до 30.08.2024 г. за учебната 2024/2025 година.

Подаване на документи за прехвърляне на чуждестранни студенти от медицински университети в страната и чужбина в същата специалност и същото професионално направление – в срок до 20.08.2024 г. в съответствие с т.4 от Раздел IX на Правилник за подготовка и провеждане на учебната година- „ПРАВИЛА за прехвърляне на чуждестранни студенти – граждани на ЕС и ЕИП и от трети страни в Медицински университет – София от други Висши Медицински училища в Р България или от чужбина“.

Подаването на документи от граждани от страни, които не са членки на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария / трети страни / за обучение в Департамент по езиково обучение и спорт / на български или на английски език /- продължава до 25.09.2024 г.

Академични справки и/или други документи, доказващи образователния процес, представени след обявения краен срок за подаване на документи за приемане в МУ-София не се приемат, не се разглеждат и остават без последствия.

Всички подадени документи по т.2 се изпращат по опис с придружително писмо  до Деканите на факултети за становище и определяне на курса, в който може да бъде приет прехвърлящия се студент.

 • При изготвяне на становището си, Деканът на МФ се съобразява с одобрения капацитет на професионалното направление и представения от Комисията за признаване периоди на обучение в МФ „Предварителен протокол за определяне курса на обучение“.
 • Курсът на обучение за всеки студент се определя индивидуално, според представената от него Академична справка и другите документи, доказващи образователния процес, от назначената със Заповед на Ректора работна Комисия за признаване периоди на обучение в Медицински факултет, чрез изготвяне на „Предварителен протокол за определяне курса на обучение“.
 • В предварителния протокол за определяне курса на обучение, Комисията оценява съответствието между успешно положените от кандидата изпити и/или проведени обучения по отделни дисциплини за съответния курс, с тези за същия курс по Учебния план за специалността „Медицина“, като хорариумът може да бъде признат и в съответствие с Наредбата за ЕДИ.
 • При прехвърляне от друго ВМУ от чужбина, студентите могат да бъдат записани в по-горен курс, ако имат признат хорариум и успешно положени изпити по две трети от изучаваните дисциплини по Учебния план за специалността „Медицина“.

6. При положително становище от Деканите на факултети се спазва следната процедура:

6.1. При прехвърляне от Медицински университети в страната с редовни студентски права, се издава заповед за записване в определения от Декана курс до началото на учебната година.

6.2. При прехвърляне от Медицински университети в страната, но със загубени студентски права, кандидатите полагат комбиниран изпит по английски език, биология и химия на  английски език  на определената дата.

6.3. При прехвърляне от Медицински университети в чужбина, кандидатите полагат комбинирания изпит по английски език, биология и химия на английски  език на определената дата.  

6.4. Най- късно до 10.09.2024 г. одобрените за студенти се записват за полагане на комбиниран изпит по английски език, биология и химия на английски  език, който е насрочен за 13.09.2024 г.

6.5. След успешно положен комбиниран изпит по английски  език, биология и химия на английски език,  се издава заповед за записване в определения от Декана на съответния факултет курс. 

6.6. Когато кандидат- студентът е от страна извън ЕС и ЕИП документите се подават в МОН за издаване на Удостоверения за Виза тип Д. В този случай предварително се определя курсът на обучение, в който ще бъде приет, за да се посочат годините за пребиваване в страната. Ако на студента е издадено от МОН Удостоверение за Виза Д, той  също се записва за полагане на комбиниран изпит по английски език, биология и химия на английски език най- късно до 10.09.2024 г. за да положи изпитите на 13.09.2024 г.

7. Деканите  на факултетите в МУ-София са длъжни да извършат насрещна проверка за автентичност на представените Академични справки.

 1. Прехвърлените чуждестранни студенти заплащат пълния размер на нормативно определената такса за чужди граждани за съответната година на обучение на български или английски език. Ако прехвърленият чуждестранен студент има неположени изпити той заплаща  допълнително такса извън нормативно определената такса за обучение, в размер на 120 лева  за всеки неположен изпит.
 2. Когато прехвърления чуждестранен студент има неизучавани дисциплини или изучавани дисциплини с недостатъчен хорариум, освен нормативно определената такса за обучение заплаща и допълнителна такса. Размерът на заплащането за допълнително обучение е съгласно т. 36 от Раздел VIII на Правилник.

Български студенти, които се обучават в друг Медицински университет в страната, могат да кандидатстват за прехвърляне в МУ-София в същата специалност и същото професионална направление след успешно завършен най-малко един  курс  с успех не по- нисък от Мн. Добър и/ или по преценка на  Декана на съответния факултет/ Директор на Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца или Директор на Медицински колеж „Й. Филаретова“- София, като подадат в срок до 30.08.2024 г. до Ректора на МУ-София, заявление за прехвърляне по образец, академична справка и копие от дипломата за завършено средно образование. 

Всички подадени документи и академични справки се изпращат по опис с придружително писмо  до Деканите на Факултети за становище и определяне на курса, в който може да бъде приет съответния прехвърлящ се студент. 

При положително становище от Декана, се издава Заповед за записване на студента в определения курс. 

 1. За прехвърляне от чуждестранни висши медицински училища в МУ – София могат да кандидатстват български граждани, които успешно са положили кандидат студентски изпит в Медицински университет – София в годината, в която желаят да се прехвърлят в МУ-София.
 2. В зависимост от резултата от кандидатстудентските изпити българските граждани могат да бъдат приети за обучение по държавна поръчка или за обучение срещу заплащане по чл. 21, ал.2  и 3 от ЗВО. 

При желание за признаване периоди на обучение, кредити и положени изпити, подават академична справка и други документи, доказващи образователния процес от чуждестранното висше медицинско училище, от което желаят да се прехвърлят, в Учебен отдел на Ректората на МУ-София, в срок до 30.08.2024 г. 

Представените документи се изпращат до Декана на съответния факултет за становище и определяне на курса.

    / Само за Медицински факултет / 

 1. Признаването на периоди на обучение, кредити и положени изпити се извършва след записването на студентите в МФ от назначената със Заповед на Ректора работна Комисия за признаване периоди на обучение в Медицински факултет, чрез изготвяне на „Индивидуален учебен план“, утвърден от Декана на МФ, в съответствие с Единните държавни изисквания и Учебния план за специалността „Медицина“.
 2. Деканите на факултети са длъжни да извърши насрещна проверка за автентичност на представените Академични справки.

 / Само за Медицински факултет /

1. На прехвърлени български и чуждестранни студенти от друго ВМУ от чужбина и на прехвърлени чуждестранни студенти от друго ВМУ в страната, Комисията за признаване периоди на обучение (Комисията) в МФ изготвя „Индивидуален Учебен план“, който се утвърждава  от Декана на МФ. 

– “Индивидуален Учебен план“ за български студенти се изготвя от Комисията след записване на студента в МФ на основание подадено заявление до Декана на МФ, придружено с Академичната справка и други документи, доказващи проведен образователен процес. В заявлението студента посочва кои периоди на обучение и успешно положени изпити иска да бъдат разгледани и признати от Комисията. 

    На чуждестранните студенти признаването периоди на обучение и положени изпити се извършва от Комисията без подаване на заявление

– За чуждестранните студенти обучаващи се на английски език, „Индивидуалния Учебен план“ се изготвя на български език и на английски език.

– Комисията разглежда Академичната справка и другите документи, доказващи проведен образователен процес и оценява съответствието на хорариума/кредитите/ или друг еквивалент на оценяване и потвърждаване на успешно проведени занятия  по изучаваните дисциплини (периоди на обучение) с тези по Наредбата за Единни държавни изисквания в Р. България за специалността «Медицина» и по Учебния план за специалността.

– Дисциплините се признават ако хорариумът им съответства на Наредбата за Единните държавни изисквания за специалността. Оценките от изпитите се приравняват към шестобалната система на оценяване, възприета в страната.

– За дисциплини с по-малък хорариум в сравнение с Наредбата за ЕДИ по медицина, Комисията определя хорариума на компенсаторните програми и необходимостта от полагане на изпит или колоквиум.

– Прехвърлените студенти полагат приравнителни изпити по време на сесиите в съответствие с Учебния план, след изпълнени всички условия и получена официална заверка на учебните занятия.

– Когато компенсаторната програма завършва с колоквиум, той се удостоверява в студентската книжка с оценяване „взет“/“невзет“ (в условията на дистанционно обучение по представен официален доклад от Ръководителя на съответната катедра). При успешно взет колоквиум се признава оценката по съответната дисциплина от академичната справка. При невзет колоквиум се полага изпит съгласно одобрения конспект по дисциплината, или по преценка на ръководителя на катедрата се дава възможност за повторно полагане на колоквиума.

– На българските студенти, прехвърлени от друго Висше медицинско училище в страната, поради задължителното обучение съгласно Наредбата за единните държавни изисквания по специалността „Медицина“, не се издава „Индивидуален учебен план“.

– Периодите на обучение и успешно положените изпити се признават съгласно Академичната справка.

– Студентите се уведомяват при записването им, че се задължават в текущата учебна година да посещават приравнителни учебни занятия и да полагат приравнителни изпити, ако има такива, в съответствие с Учебния план и курса, в който за записани, чрез вписване в студентската книжка и главната книга на Факултета на признати и приравнителни дисциплини.

– Утвърденият от Декана на МФ „Индивидуален Учебен план“ се предоставя на студента срещу подпис и е основание за определяне размера на допълнителните такси по приравнителните/компенсаторните учебни занятия и изпити (за чуждестранни студенти).

– Утвърденият от Декана на МФ „Индивидуален Учебен план“ е окончателен и не подлежи на обжалване от страна на студента.

– При некоректен превод на учебна дисциплина, което е довело до неотразяването й в „Индивидуалния Учебен план“ (допусната техническа грешка), Комисията издава Допълнение към него, в което е вписана само тази дисциплина и го предлага за утвърждаване от Декана.

Копие от Утвърдения от Декана на МФ „Индивидуален Учебен план“ се изпраща до  Ръководителите на тези катедри, при които студентите ще посещават компенсаторни учебни занятия, в срок до един месец от началото на учебната година за курса.

– Комисията се задължава да изготвя индивидуални учебни планове и да ги представя за утвърждаване от Декана на МФ, най-малко един път седмично в първия месец от началото на учебната година.

2. При отписване на студенти, които не са провели обучение, се връщат 80 % от внесената семестриална такса. 20 % от внесената такса се удържат за обработка на документацията.

3. При отписване на студенти, на които е издаден и утвърден „Индивидуален учебен план“ се връщат до 70% от внесената семестриална такса.

За подаване на документи – 90 лв., внася се в касата на Ректората.

Такса за комбиниран изпит по английски език, биология и химия на английски език – 400 лв.

Такса за прехвърляне на чуждестранни студенти  от Висши медицински училища в чужбина по  специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация при МУ – София – 200 лв. с ДДС. Заплаща се в касата на Ректората.

1. Всички студенти, които желаят да се прехвърлят в Медицински университет -София от друго ВУ в България или чужбина, трябва да са завършили успешно най-малко една учебна година.

2. При заявено желание за прехвърляне в МУ- София, кандидатите представят в  Учебен отдел на Ректората следните задължителни документи:

2.1. Заявление до Ректора на МУ-София по образец. – свали от ТУК

2.2. Академична справка. 

– Академичната справка е официален образователен документ, в който се съдържат: данни за образователната институция; ниво на образователно-квалификационната степен; заверени семестри или периоди на обучение; хорариум по изучаваните дисциплини и/или придобитите кредити и форма на оценяване на положените изпити. Академичната справка трябва да бъде легализирана и със заверен превод на български език.

– Ако академичната справка не съдържа хорариум по изучаваните дисциплини и/или придобитите кредити и форма на оценяване на положените изпити, задължително се представят копие от програмите по изучаваните дисциплини с темите на практическите упражнения и лекциите, и/или кредити и форма на оценяване. Програмите трябва да са заверени с подпис и печат от съответния университет и легализирани със заверен превод на български език.

2.3. Копие от дипломата за завършено средно образование (за български студенти).

2.4. Всички необходими документи за прием на чуждестранни граждани и граждани на ЕС и ЕИП  за студенти в МУ-София, посочени на официалния сайт на университета и документ  за акредитация на Висшето медицинско училище, в което се е обучавал студента.

 1. Краен срок за подаване документи за прехвърляне на български студенти – до 15.09.2022 г. за учебната 2022/2023 година.
 2. Краен срок за подаване документи за прехвърляне на чуждестранни студенти / граждани на ЕС и ЕИП и от трети страни /, които желаят да се обучават на английски език  в Медицински университет – София  до 20.08.2022г. за учебната 2022/2023 година.
 3. Академични справки и/или други документи, доказващи образователния процес, представени след обявения краен срок за подаване на документи за приемане в МУ-София не се приемат, не се разглеждат и остават без последствия.
 4. Всички подадени документи по т.2 се изпращат по опис с придружително писмо  до Деканите на факултети за становище и определяне на курса, в който може да бъде приет прехвърлящия се студент.
 5. Най-късно до 13.09.2022 г. Деканите изпращат в Учебен отдел на Ректората  становището си относно приема на чуждестранните студенти / граждани на ЕС и ЕИП и от трети страни / .
 • При изготвяне на становището си, Деканът на МФ се съобразява с одобрения капацитет на професионалното направление и представения от Комисията за признаване периоди на обучение в МФ „Предварителен протокол за определяне курса на обучение“.
 • Курсът на обучение за всеки студент се определя индивидуално, според представената от него Академична справка и другите документи, доказващи образователния процес, от назначената със Заповед на Ректора работна Комисия за признаване периоди на обучение в Медицински факултет, чрез изготвяне на „Предварителен протокол за определяне курса на обучение“.
 • В предварителния протокол за определяне курса на обучение, Комисията оценява съответствието между успешно положените от кандидата изпити и/или проведени обучения по отделни дисциплини за съответния курс, с тези за същия курс по Учебния план за специалността „Медицина“, като хорариумът може да бъде признат и в съответствие с Наредбата за ЕДИ.
 • При прехвърляне от друго ВМУ от чужбина и при смяна на специалност, студентите могат да бъдат записани в по-горен курс, ако имат признат хорариум и успешно положени изпити по две трети от изучаваните дисциплини по Учебния план за специалността „Медицина“.

6. При положително становище от Деканите на факултети се спазва следната процедура:

6.1. При прехвърляне от Медицински университети в страната с редовни студентски права, се издава заповед за записване в определения от Декана курс до началото на учебната година.

6.2. При прехвърляне от Медицински университети в страната, но със загубени студентски права, кандидатите полагат комбиниран изпит по английски език, биология и химия на  английски език  на определената дата.

6.3. При прехвърляне от Медицински университети в чужбина, кандидатите полагат комбинирания изпит по английски език, биология и химия на английски  език на определената дата.  

6.4. Най- късно до 15.09.2022 г. одобрените за студенти се записват за полагане на комбиниран изпит по английски език, биология и химия на английски  език, който е насрочен за 17.09.2022 г.

6.5. След успешно положен комбиниран изпит по английски  език, биология и химия на английски език,  се издава заповед за записване в определения от Декана на съответния факултет курс. 

6.6. Когато кандидат- студентът е от страна извън ЕС и ЕИП документите се подават в МОН за издаване на Удостоверения за Виза тип Д. В този случай предварително се определя курсът на обучение, в който ще бъде приет, за да се посочат годините за пребиваване в страната. Ако на студента е издадено от МОН Удостоверение за Виза Д, той  също се записва за полагане на комбиниран изпит по английски език, биология и химия на английски език най- късно до 15.09.2022 г., за да положи изпитите на 17.09.2022 г. 

7. Деканите  на факултетите в МУ-София са длъжни да извършат насрещна проверка за автентичност на представените Академични справки.

 1. Прехвърляне на чуждестранни студенти / граждани на ЕС и ЕИП и от трети страни / от една специалност в друга в рамките на МУ- София се допуска по изключение само след успешно завършена учебна година.
 2. Студентите подават до Декана на факултета, в който желаят да продължат обучението си както следва:

     – заявление свободен текст, в което се описват причините/ мотивите за исканото прехвърляне като се представят съответните документи;

      – Академична справка и 

    – документ, удостоверяващ предварително дадено съгласие от Декана на факултета, от който се осъщесвява прехвърлянето. 

    При одобрено прехвърляне, Декана на приемащия факултет определя курса на обучение.

 1. При дадени съгласия за прехвърляне, студентите подават в Учебен отдел на Ректората заявление по образец с положителните становища от  Деканите на съответните факултети в срок до 20.08.2022 г.

    При разрешено прехвърляне се издава заповед на Ректора на МУ-София за записване на студента. 

 1. Деканът на приемащия факултет е длъжен да извърши насрещна проверка за автентичност на представените Академични справки.

Прехвърлените чуждестранни студенти са длъжни да се съобразяват с всички допълнителни условия, отразени в Правилника за подготовка и провеждане на учебната година.

 1. Прехвърлените чуждестранни студенти заплащат пълния размер на нормативно определената такса за чужди граждани за съответната година на обучение на български или английски език. Ако прехвърленият чуждестранен студент има неположени изпити той заплаща  допълнително такса извън нормативно определената такса за обучение, в размер на 120 лева  за всеки неположен изпит.
 2. Когато прехвърления чуждестранен студент има неизучавани дисциплини или изучавани дисциплини с недостатъчен хорариум, освен нормативно определената такса за обучение заплаща и допълнителна такса. Размерът на заплащането за допълнително обучение е съгласно т. 32 от Раздел VIII на Правилник.
 3. Прехвърлените чуждестранни студенти от ФДМ и ФФ, обучаващи се по компенсаторна програма, завършваща с колоквиум, заплащат допълнителна такса в размер на 60 лв. за всеки положен колоквиум съгласно утвърдения от Декана на МФ „Индивидуален учебен план.

Променя се успеха, необходим при прехвърлянето на българските студенти  / по държавна поръчка или на срещу заплащане по чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО както следва:

    ….с успех не по –нисък от  Мн. Добър

    Останалите точки в Правилника се запазват. 

 1. За прехвърляне от чуждестранни висши медицински училища в МУ – София могат да кандидатстват български граждани, които успешно са положили кандидат студентски изпит в Медицински университет – София в годината, в която желаят да се прехвърлят в МУ-София.
 2. В зависимост от резултата от кандидатстудентските изпити българските граждани могат да бъдат приети за обучение по държавна поръчка или за обучение срещу заплащане по чл. 21, ал.2  и 3 от ЗВО. 

    При желание за признаване периоди на обучение, кредити и положени изпити, подават академична справка и други документи, доказващи образователния процес от чуждестранното висше медицинско училище, от което желаят да се прехвърлят, в Учебен отдел на Ректората на МУ-София, в срок до 15.09.2022 г. 

    Представените документи се изпращат до Декана на съответния факултет за становище и определяне на курса.

    / Само за Медицински факултет / 

 1. Признаването на периоди на обучение, кредити и положени изпити се извършва след записването на студентите в МФ от назначената със Заповед на Ректора работна Комисия за признаване периоди на обучение в Медицински факултет, чрез изготвяне на „Индивидуален учебен план“, утвърден от Декана на МФ, в съответствие с Единните държавни изисквания и Учебния план за специалността „Медицина“.
 2. Деканите на факултети са длъжни да извърши насрещна проверка за автентичност на представените Академични справки.
 1. Прехвърляне на български студенти от една специалност  в друга в рамките на МУ- София се допуска по изключение само след успешно завършена учебна година с успех не по-нисък от мн. добър и/или по преценка на  Декана на приемащия факултет.
 2. Студентите подават заявление свободен текст до Декана на приемащия факултет, в което се описват причините/мотивите за исканото прехвърляне и се представят съответните документи. Заявлението е придружено с Академична справка и документ, удостоверяващ предварително дадено съгласие от Декана на факултета, от който се прехвърля студента. При одобрено прехвърляне, Декана на приемащия факултет определя курса на обучение.
 3. При дадени съгласия от двамата Декани за прехвърляне, студентите подават заявление по образец до Ректора на МУ-София в срок до 15.09.2022 г. Ректорът на МУ-София, издава заповед за записване на студента. 
 4. При прехвърлянето студентът запазва статута си на студент, обучаващ се по държавна поръчка или на студент, приет за обучение срещу заплащане по чл. 21, ал.2 и 3  от ЗВО.
 5. Деканът на приемащия факултет е длъжен да извърши насрещна проверка за автентичност на представените академични справки.
 6. Дипломираните български студенти в специалност Дентална медицина, които са се записали за придобиване на втора магистърска степен в Медицински факултет, заплащат такса за обучението си в размер определен за български граждани, приети за обучение срещу заплащане по чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО. Срокът на обучението им за придобиване на втора магистърска степен по медицина не може да бъде по-малък от шест години.   
 7. Дипломираните български студенти и студенти, в специалност Фармация, които са се записали за придобиване на втора магистърска степен в Медицински факултет, заплащат такса за обучението си в размер определен за български граждани, приети за обучение срещу заплащане по чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО. Срокът на обучението им за придобиване на втора магистърска степен по медицина не може да бъде по-малък от шест години.  

 / Само за Медицински факултет /

1. На прехвърлени български и чуждестранни студенти от друго ВМУ от чужбина и при смяна на специалност, и на прехвърлени чуждестранни студенти от друго ВМУ в страната, Комисията за признаване периоди на обучение (Комисията) в МФ изготвя „Индивидуален Учебен план“, който се утвърждава  от Декана на МФ. 

– “Индивидуален Учебен план“ за български студенти се изготвя от Комисията след записване на студента в МФ на основание подадено заявление до Декана на МФ, придружено с Академичната справка и други документи, доказващи проведен образователен процес. В заявлението студента посочва кои периоди на обучение и успешно положени изпити иска да бъдат разгледани и признати от Комисията. 

    На чуждестранните студенти признаването периоди на обучение и положени изпити се извършва от Комисията без подаване на заявление

– За чуждестранните студенти обучаващи се на английски език, „Индивидуалния Учебен план“ се изготвя на български език и на английски език.

– Комисията разглежда Академичната справка и другите документи, доказващи проведен образователен процес и оценява съответствието на хорариума/кредитите/ или друг еквивалент на оценяване и потвърждаване на успешно проведени занятия  по изучаваните дисциплини (периоди на обучение) с тези по Наредбата за Единни държавни изисквания в Р. България за специалността «Медицина» и по Учебния план за специалността.

– Дисциплините се признават ако хорариумът им съответства на Наредбата за Единните държавни изисквания за специалността. Оценките от изпитите се приравняват към шестобалната система на оценяване, възприета в страната.

– За дисциплини с по-малък хорариум в сравнение с Наредбата за ЕДИ по медицина, Комисията определя хорариума на компенсаторните програми и необходимостта от полагане на изпит или колоквиум.

– Прехвърлените студенти полагат приравнителни изпити по време на сесиите в съответствие с Учебния план, след изпълнени всички условия и получена официална заверка на учебните занятия.

– Когато компенсаторната програма завършва с колоквиум, той се удостоверява в студентската книжка с оценяване „взет“/“невзет“ (в условията на дистанционно обучение по представен официален доклад от Ръководителя на съответната катедра). При успешно взет колоквиум се признава оценката по съответната дисциплина от академичната справка. При невзет колоквиум се полага изпит съгласно одобрения конспект по дисциплината, или по преценка на ръководителя на катедрата се дава възможност за повторно полагане на колоквиума.

– Признаване периоди на обучение и положени изпити на прехвърлени български и чуждестранни студенти от специалност „Дентална медицина“ в специалност „Медицина“ се извършва от Комисията в съответствие с Учебния план за придобиване на втора магистърска степен по специалността „Медицина“, след придобита магистърска степен по специалността „Дентална медицина“. 

– Признаване периоди на обучение и положени изпити на прехвърлени български и чуждестранни студенти от специалност „Фармация“ в специалност „Медицина“ се извършва от Комисията в съответствие с Учебния план по специалността „Медицина“.

– На българските студенти, прехвърлени от друго Висше медицинско училище в страната, поради задължителното обучение съгласно Наредбата за единните държавни изисквания по специалността „Медицина“, не се издава „Индивидуален учебен план“.

– Периодите на обучение и успешно положените изпити се признават съгласно Академичната справка.

– Студентите се уведомяват при записването им, че се задължават в текущата учебна година да посещават приравнителни учебни занятия и да полагат приравнителни изпити, ако има такива, в съответствие с Учебния план и курса, в който за записани, чрез вписване в студентската книжка и главната книга на Факултета на признати и приравнителни дисциплини.

– Утвърденият от Декана на МФ „Индивидуален Учебен план“ се предоставя на студента срещу подпис и е основание за определяне размера на допълнителните такси по приравнителните/компенсаторните учебни занятия и изпити (за чуждестранни студенти).

– Утвърденият от Декана на МФ „Индивидуален Учебен план“ е окончателен и не подлежи на обжалване от страна на студента.

– При некоректен превод на учебна дисциплина, което е довело до неотразяването й в „Индивидуалния Учебен план“ (допусната техническа грешка), Комисията издава Допълнение към него, в което е вписана само тази дисциплина и го предлага за утвърждаване от Декана.

Копие от Утвърдения от Декана на МФ „Индивидуален Учебен план“ се изпраща до  Ръководителите на тези катедри, при които студентите ще посещават компенсаторни учебни занятия, в срок до един месец от началото на учебната година за курса.

– Комисията се задължава да изготвя индивидуални учебни планове и да ги представя за утвърждаване от Декана на МФ, най-малко един път седмично в първия месец от началото на учебната година.

2. При отписване на студенти, които не са провели обучение, се връщат 80 % от внесената семестриална такса. 20 % от внесената такса се удържат за обработка на документацията.

3. При отписване на студенти, на които е издаден и утвърден „Индивидуален учебен план“ се връщат до 70% от внесената семестриална такса.

За подаване на документи – 70 лв., внася се в касата на Ректората.

Такса за комбиниран изпит по английски език, биология и химия на английски език – 400 лв. Заплаща се в касата на Ректората.

Такса за прехвърляне на чуждестранни студенти  от Висши медицински училища в чужбина по  специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация при МУ – София – 200 лв. с ДДС. Заплаща се в касата на Ректората.