СТРАНИЦИ

РЕЗЮМЕ

В началото на 2023г. Медицински университет – София започва изпълнението на своята Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие. Програмата е с продължителност от 4 години, а средствата са осигурени от Европейския съюз по линия на инструмента NextGenerationEU чрез Националния план за възстановяване и устойчивост
(НПВУ).

В рамките на проекта се финансират научните изследвания на 20 научни групи на водещи учени от университета, както и на двама привлечени изследователи от чужбина. Изследванията са във всички осем стратегически научни направления за висшето училище, като акцент е поставен върху тези, в които научната дейност и публикационната активност в най-голяма степен оформят образа на МУ – София в международен план. Това са: инфекциозни болести и имунология; фармация и оценка на новите здравни технологии; невронауки и психично здраве; дентална медицина; молекулна и персонализирана медицина; технологии в областта на здравеопазването; репродуктивна и регенеративна медицина; определящи фактори за околната среда и социалното здраве.

Във визията си за развитие МУ – София залага цел да се затвърди като международно разпознаваемо висше училище, което стимулира качествените научни изследвания в научни направления, отговарящи на световните търсения в медицината и на нуждите на българското население. В изпълнение на тази цел в рамките на Стратегическата програма се организира вътрешен конкурс за научноизследователски проекти с потенциал за иновации или технологичен трансфер. По този начин се подпомага връзката между индустрията и науката и се създадат предпоставки за развитието на партньорски отношения между университета и бизнеса.

Медицински университет – София, в качеството си на изследователски университет, осъществява Стратегическата си програма с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Иновативна България“, Инвестиция 1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“, с максимален размер на общо допустимите разходи – 44 млн. лв. и срок за изпълнение – 30.06.2026

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

За изпълнението на Стратегическата програма е създадено административно звено „Изследователски университет“. То се състои от Управителен комитет, отговорен за цялостното управление на програмата на всекидневна база и Съвещателен борд, който осъществява общо наблюдение на изпълнението на Стратегическата програма. Научните изследвания се осъществяват от научни групи, състоящи се от водещи изследователи и членове, които са сред учените с най-високи показатели, съгласно ПМС 226/2021 г.

НАУЧНА ГРУПА

УПРАВИТЕЛЕН КОМИТЕТ

СЪВЕЩАТЕЛЕН БОРД

ПРАВНА РАМКА

ПРОГРЕС

Индикатори за изпълнение на Стратегическата програма на МУ – София

Публикациите в този раздел са създадени в рамките на проект BG-RRP- 2.004-0004-C01: „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ-София”, финансиран от Европейския съюз-NextGenerationEU чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.