СТРАНИЦИ

НАУЧНИ ГРУПИ

научна група

Disease Targeting Strategies

основна научна област

Биохимични, сигнални и генетични подходи за идентификация на ключови молекули за таргетна терапия на инфекциозни, неопластични и дегенеративни заболявания.

научна група

DEFENDER: Дизайн, синтез и предклинична оценка на съединения от хетероцикления ред с потенциална невропротективна активност

основна научна област

Лекарствен дизайн; Фармацевтична химия; Органичен синтез; Токсикология, Биотрансформация; Неврофармакология

научна група

ACCOMPLISH: Достъп до модерни, персонализирани, стойностни, ефикасни и устойчиви здравни и фармацевтични услуги в България

основна научна област

Фармакоикономика; Здравна икономика; Обществено здраве

научна група

BioMimetaMechanics

основна научна област

Репродуктивна и регенеративна медицина (разработване на in vitro модели на човешки тъкани и органни култури, 3D модели); Изследвания в областта на денталната медицина (приложение на CAD CAM технологиите в дентално-възстановителните техники)

научна група

Онкохирургия и генетика на карциномите на главата и шията

основна научна област

Карцином на главата и шията; Ангиогенеза; Микро РНК-профилиране; Биомаркери; Епигенетика; Рак на ларинкса; Онкохирургия

научна група

Метаболитен синдром и неговите усложнения

основна научна област

Вътрешни болести; Ендокринология; Репродуктивна медицина

научна група

Диабет

основна научна област

Скрининг и диагноза на захарен диабет; Новодиагностициран захарен диабет; Гестационен диабет; Скрининг за усложнения на захарния диабет; Глюкозна вариабилност; Продължително глюкозно мониториране

научна група

Фармакогнозия, Фитохимия, Биотехнология

основна научна област

Фитохимия (Метаболомика); Фармакогнозия; Растителна биотехнология (Фитомика); Фармацевтична ботаника

научна група

Неврогеномика

основна научна област

Редки неврологични заболявания; Молекулна неврология; Клинична неврогенетика; Персонализирана медицина

научна група

Ранна диагноза и превенция на деменции

основна научна област

деменции; когнитивни нарушения; невропсихология; генетика; биомаркери; невроизобразяване; ранна диагностика; превенция

научна група

Лекарствен дизайн и органичен синтез

основна научна област

Онкология: рецептор- и лиганд-базиран лекарствен дизайн; синтез на биологично активни малки молекули; in vitro анализи; in silico анализи

научна група

Сензорна невробиология

основна научна област

Респираторна и кардиоваскуларна хомеостаза в здраво и болестно състояние

научна група

Онкогенетика и геномика

основна научна област

Биология на рака; Молекулярна патология и диагностика; Генетика и геномика на рака; Прецизна медицина

научна група

Редки ендокринни заболявания

основна научна област

Ендокринология; Редки ендокринни заболявания

научна група

Ранна диагноза и профилактика при прогресираща множествена склероза

основна научна област

Демиелинизиращи и невродегенеративни заболявания: множествена склероза, биомаркери, неврофизиология, невроизобразяване, ранна диагностика, превенция

научна група

Съвременни технологии в денталната медицина

основна научна област

Съвременни обтурационни дентални материали; Съвременни техники за лечение на зъбен кариес; Изследвания на стволови клетки от зъбна папила; Приложение на лазери и компютърна микротомография в денталната медицина; Ендодонтия

научна група

VascAge BG

основна научна област

Съдово стареене; Молекулярно-биологично, генетично и клинико-инструментално фенотипизиране – предпоставка за ранна оценка на риска от развитие на болест и персонализирано лечение

научна група

INNODDS: Създаване на иновативни лекарство-доставящи системи за оптимизиране и персонализиране на терапията

основна научна област

Фармацевтична технология и биофармация

научна група

PHOENIX-NCD: Фармакологично проучване на природни продукти като мултитаргетни терапевтични модалности при експериментални модели на незаразни болести

основна научна област

Фармакология на природните продукти; Eтнофармакология, фармакогнозия и фармацевтична ботаника; Eкспериментални модели на незаразни болести

научна група

Репродуктивна генетика

основна научна област

Репродуктивна медицина

научна група

Ангиогенеза и Съдова биология

основна научна област

Ангиогенеза и съдова биология; Микролъчева радиотерапия; Съдова образна диагностика

научна група

БАХЛМКАА: Биологично Активни Хетероциклени Лиганди и Метални Комплекси с Антиоксидантна Активност

основна научна област

Лекарствена химия; Оксидативен стрес и онкология