СТРАНИЦИ

научна група

VascAge BG

основна научна област

Съдово стареене; Молекулярно-биологично, генетично и клинико-инструментално фенотипизиране – предпоставка за ранна оценка на риска от развитие на болест и персонализирано лечение

водещи учени

проф. д-р Арман Постаджиян, дм

Медицински факултет, катедра „Обща медицина“, Клиника по кардиология, УМБАЛ Света Анна – София, България

членове на научната група

  • доц. Васил Димитров Велчев, дм;
  • Рени Цвеова, дм;
  • проф. Маргарита Апостолова, дм;
  • проф. Доброслав Кюркчиев, дмн

Обхват на научноизследователската програма

Сърдечносъдовите заболявания са водещата причина за смърт в Европейския съюз, като представляват 36% от всички смъртни случаи и оказват влияние върху живота на 60 милиона души. Според данните на Националния център по обществено здраве и анализи, сърдечносъдовите заболявания са отговорни за 63-67% от смъртните случаи за последното десетилетие в България. През 2020 г. Европейското дружество по кардиология заедно с Европейската сърдечна мрежа предлагат план за действие по отношение на ССЗ в следните области: Необходимостта от приоритизиране на превенцията на ССЗ, които могат да бъдат избегнати; Необходимостта от насърчаване на иновациите и модернизиране на разпоредбите за научни изследвания за подобряване на достъпа; По-добра грижа за пациентите чрез подобрена диагностика, лечение и управление. Проектът представя възможности за откриване и оценка на нови биомаркери, свързани с разбирането на патогенезата на съдовото стареене, методите за неговата оценка и потенциално валидиране в клиничната практика. Избраният дизайн на проучването с включване на индивиди от целия спектър най-чести сърдечносъдови патологии, както и подбрани широк кръг изследователски методи съответстват на множеството нерешени въпроси в специализираната литература.

Описание на дейностите за научни изследвания

Работната програма е изградена от шест работни пакета (РП), съответстващи на изследователските цели и поставящи грижата за пациента е в центъра на проучванията. РП 1 е посветен на идентифицирането и валидирането сред българската популация на лесно приложим неинвазивен метод за оценка на съдовото стареене. В РП 2 част от идентифицираните лица (n=350) с признаци на ранно съдово стареене ще бъдат поканени за извършване на допълнителни клинико-инструментални и лабораторни изследвания. Въз основа на получените резултати се очаква да има следната група пациенти – 200 пациенти с ранно съдово стареене и без сърдечна недостатъчност, 50 пациенти със сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване и без белодробна хипертония и 100 пациенти със сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване и с белодробна хипертония. Двете групи пациенти със сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване ще влязат в работни пакети 3, 4 и 5. Проучванията в работен пакет 3 са насочени към прецизна Публикациите в този раздел са създадени в рамките на проект BG-RRP-2.004-0004-C01: „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ-София”, финансиран от Европейския съюз-NextGenerationEU чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. клинико-инструментална оценка на включените пациенти чрез инвазивни и неинвазивни методи. В рамките на РП 4 и 5, геномен анализ със секвениране на цяла екзомна ДНК (WES) (n=150) и микроРНК (miRNAs) (n=36), имунохимичен анализ на избрани серумни биомаркери за съдово ремоделиране и масспектрометричен протеомен анализ (n= 150) ще бъдат извършени. Получените данни от работни пакети 3, 4 и 5 ще бъдат анализирани в РП 6, за да се търсят зависимости при работа с големи масиви от данни с оглед на прецизно фенотипиране на заболяването като предпоставка за персонализирано поведение и лечение.