СТРАНИЦИ

Общо събрание

ОБЩО СЪБРАНИЕ

ФУНКЦИИ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание /ОС/ е висш орган на управление. ОС има 400 члена и включва представители на академичния състав, редовни докторанти, студенти и административен персонал.

ОС има следните правомощия:

  • Приема и изменя Правилника за устройството и дейността на МУ-София
  • Избира за срока на мандата си председател и зам. председател
  • Утвърждава политиката, основните насоки и приоритетите за развитие на университета, както и плановете за действие
  • Избира ректора на МУ-София
  • Определя структурния и числен състав на АС
  • Определя броя и членовете на Контролния съвет /КС/ и избира за срока на мандата председател, зам. председател и членове на КС
  • Обсъжда и приема годишния доклад на ректора за състоянието на университета
  •  Обсъжда и приема годишния доклад на КС
  • Променя и/или отменя решения на АС и ректора.