СТРАНИЦИ

HRS4R

HRS4R

Медицински университет – София приема изцяло принципите на Европейската харта на изследователите и Кодекса за поведение при постъпване на работа на изследователи.

МУ-София категорично подкрепя и одобрява принципите, заложени в Европейската харта на изследователите и Кодекса за поведение за наемане на изследователи (C&C), в техните политики и практики. Признаваме значимостта на препоръчаните 40 принципа и декларираме ангажимента да се включим в процеса на прилагане на Стратегия за човешките ресурси за изследователи (HRS4R) в рамките на нейните законови граници.

Ние от МУ-София, най-старият и утвърден медицински университет в България, ясно осъзнаваме, че HRS4R е дългосрочен ангажимент, който включва съвместни усилия и координация с различни институционални групи заинтересовани страни. Висшият мениджмънт взе решението да започне процедура по кандидатстване за наградата HR Excellence, като напълно одобрява всичките принципи на C&C и поема ангажимента да подкрепя развитието на изследователите и структурите за изследователска кариера сега и в бъдеще.

Университетът ще подобри комуникацията си с изследователските екипи, за да гарантира, че те са своевременно информирани. Нашият университет е в етап на анализ и разработване на план за действие и ние ще продължим с преразглеждането на нашата Стратегия за организационно развитие за 2021-2024 г. (включително Стратегия за подбор на персонал, която прилага принципите на открито, прозрачно и базирано на заслуги привличане на нови кадри (с конкретен контролен списък за самооценка)).

Дата на приемане принципите на HRS4R: 30.11.2021