СТРАНИЦИ

УЕИОЦ

УЕИОЦ

Университетски електронен, информационен и образователен център (УЕИОЦ) има за основна задача поддържането, обновяването и усъвършенстването на Университетската електронна, информационна и образователна система (УЕИОС).

УЕИОС е изградена като интегрална хардуерно модуларен тип система с взаимозаменяеми модули, с голяма функционална пластичност характерна за модулните системи, с висока степен на надеждно запазване и възпроизвеждане на информацията на системата чрез текущ и дълбоко архивиращ тип система – двоен бекъп. В УЕИОЦ са съсредоточени шест сектора:

  • „Комуникации“
  • „Обща и специализирана информация“
  • „Дистанционно обучение“
  • „Кариерно развитие“
  • „Качество на обучението и академичния състав“
  • „Програмиране и програмни продукти“

УЕИОЦ създава, поддържа и обновява бази данни за студенти, персонал и др. на МУ-София. Грижи се за защитата и архивирането на информационните системи, информационните масиви и базите данни на МУ-София. Подпомага работата на персонала и звената при работата му с онлайн платформи, уеб страници, софтуерни продукти, персонални компютри, периферни устройства и др. Консултира структурите и отделите на университета по въпроси свързани с онлайн комуникация и технологии, сигурност в мрежата, създаване на информационни бази данни и информационни подсистеми.

Прилагаме част от документацията изработена, разпространена до всички звена на МУ-София и публикувана за ползване във връзка с работата на персонала от ректората, деканатите, директорите и администрацията на МУ-София с различните програмни приложения и информационни системи.  

СЕКТОР "КОМУНИКАЦИИ"

Сектор „Комуникации“ на Центъра конфигурира и предоставя на звената онлайн платформи осигуряващи и подпомагащи онлайн комуникацията и информационната обезпеченост на университета. Секторът поддържа и телекомуникациите в Ректората и сградите на Медицинския факултет. Той осигурява комуникационната и информационна свързаност между локалните мрежи на университета и осигурява тяхното безпроблемно функциониране, тяхната сигурност и защита. Секторът прилага при обслужването на общата и локалните университетски мрежи  добрите практики, новите хардуерни и софтуерни решения и внедрява новите технологии.

СЕКТОР "ОБЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИЯ"

Сектор „Обща и специализирана информация“ на Центъра създава, поддържа и обновява информационни масиви и поддържа база данни за студентите, докторантите, академичния състав и персонала на МУ-София. Създава и поддържа университетски регистри за издаваните и издадените дипломи и изпраща сканираните им образци в Националния регистър към МОН. Секторът осигурява достъпа от мрежата на университета до абонаментно предоставените от МОН научно-изследователски бази данни. Секторът поддържа и изпраща най-малко два пъти на учебна година в Националния регистър към МОН базите данни за студентите, докторантите и преподавателите от МУ-София.

СЕКТОР "ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ"

Сектор „Дистанционно обучение („ДО”) на Центъра е създаден съгласно чл. 9, ал.3, т. 5 от ЗАКОН за висшето образование (ЗВО) и НАРЕДБА за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, приета с ПМС № 292 от 2.11.2004 г., обн., ДВ, бр. 99 от 9.11.2004 г.). Функционирането на сектора е регламентирано с Правилник за дейността на сектор „Дистанционно обучение”, с който се уреждат дейността, устройството, управлението и финансирането на сектор „Дистанционно обучение” на Университетския електронен информационен и образователен център (УЕИОЦ) на Медицински университет-София (МУ-София).
Дейността на сектора се заключава в осигуряване на условия за прилагане на дистанционната форма на обучение както в медицинското образование, където това е възможно, така и за обучение в адекватно поведение на лица със системни и социално значими заболявания.
Сектор „ДО” извършва и научноизследователска дейност в областта на методиката, организацията и технологиите за дистанционно обучение.

СЕКТОР "КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ"

Кариерният център осъществява професионалното ориентиране още при подготовката на студентите, чрез тясното му и ефективно партниране на работодателите в процесите на подбор на кадри още от студентската скамейка за стажантски позиции и работни места. Чрез Кариерния център студентът може да избира място за стаж и/или работа, може да обвързва теоретичните си знания с практически умения, може да усъвършенства уменията си за разрешаване на проблеми, ориентиращи го професионално и може да създава полезни контакти, както с работодатели, така и със специалисти в различни области.

Кариерният център има установени тесни делови контакти с наши и чуждестранни структури работещи на пазара на труда. Партньор на Кариерният център е мрежата EURES, която подпомага и съдейства за свободното движение на търсещите работа в рамките на Европейския съюз.

Кариерният център е установил добри и ефективни отношения с компанията Trenkwalder International, която е основана преди повече от 20 години и е един от водещите специалисти на Европейския пазар по отношение осигуряването на персонал.

Кариерният център работи и с френската компания “RIVIERE CONSULT ASSOCIES”, която предоставя професионални възможности за реализация на български лекари във Франция. Компанията спомага за набирането на кадри – специалисти в медицинския сектор за нуждите на държавни и частни болници, клиники и кабинети.

Кариерният център работи съвместно и с най-новия портал предлагащ работни места JobSpace. Порталът предлага най-актуалните обяви за работа от най-перспективните компании в България, полезни съвети, новини и коментари от областта на човешките ресурси, резултати от актуални проучвания – в какви граници се движат заплатите за различните професии, какви бонуси предлагат фирмите и др.

Кариерният център е установил добри партньорски взаимоотношения с екипа на Trenkwalder International,  които предлагат временна заетост на студентите от МУ – София.

Кариерният център работи  съвместно и с Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве в цялата страна, за осигуряване на заетост главно на студентите, завършващи специалностите на Факултета по обществено здраве.

СЕКТОР "КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕ И АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ"

В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗВО секторът е изработил ПРАВИЛНИК за управление, структура и критерии на система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и академичния състав в Медицински университет-София. Към Системата за оценка и поддържане на качеството на обучението (СОПКО) е съдадена и действа и информационна система, която използва печатни, аудиовизуални, електронни, интерактивни и УЕБ-базирани методи за обмен на информация. Задача на създадената Система е да се обезпечи подготовката и провеждането на институционалната акредитацията на университета и програмната акредитация на специалностите.

СЕКТОР "ПРОГРАМИРАНЕ И ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ"

Медицински университет-София разполага с над 850 компютърни системи.
Специалистите от сектора работят с програмните продукти предоставени от МОН.
От 01.01.2012 г. МОН въведе поставяне на холограмен стикер на всяка издадена и регистрирана в регистъра диплома за завършено висше образование и сканираните дипломи вече се подават в МОН с ново програмно приложение – AdminRHE.
Обновеният Регистър на завършилите студенти се поддържа на основание чл. 10 ал. 2 т. 3 б. Г от ЗВО и съдържа данни за всички студенти, придобили образователно-квалификационна степен във висше училище в Република България след 01.01.2012 година.