СТРАНИЦИ

научна група

ACCOMPLISH: Достъп до модерни, персонализирани, стойностни, ефикасни и устойчиви здравни и фармацевтични услуги в България

основна научна област

Фармакоикономика; Здравна икономика; Обществено здраве

водещи учени

проф. Генка Петрова, маг. по фармация, маг. по икономика, дф, дфн – Фармацевтичен факултет, катедра „ОИФ“

доц. Мария Стефанова Камушева, магистър по фармация, д.ф. – Фармацевтичен факултет, катедра по „ОИФ“

членове на научната група

 • проф. Валентина Б. Петкова-Димитрова, маг. по фармация, дф, дфн;
 • проф. Илко Николаев Гетов, магистър по фармация, дф;
 • проф. Маноела Методиева Манова-Овчарова, маг. по фармация, дф
 • проф. Александра Савова, магистър по фармация, дф;
 • проф. Миглена Георгиева Кирилова-Донева, маг. по математика, дбм;
 • проф. Антония Янакиева, доктор;
 • доц. Мария Йорданова Димитрова, маг. по фармация, маг. по ФИ, дф;
 • доц. Зорница Емилова Миткова, маг. по фармация, маг. по ФИ, дф;
 • доц. Константин Ташков, маг. по фармация, маг. по ФИ, дф;
 • доц. Александрина Воденичарова, доктор;
 • гл. асистент Виолета Илкова Гетова, магистър по фармация, дф;
 • гл. асистент Петя Милушева, магистър по фармация, дф

Обхват на научноизследователската програма

Изследователската програма се фокусира върху анализ и практически решения на променящите се здравни и фармацевтични услуги в ерата на дигитализацията и върху оценката на достъпа на българските пациенти до модерни, персонализирани медицински и фармацевтични услуги. През последните няколко десетилетия здравните и фармацевтичните услуги се развиха постепенно в отговор на развитието на нови здравни технологии, медицина, основана на доказателства, напредък в молекулярните лекарства, геномиката и други. Насоките към индивидуализирано лечение поставят пациента в центъра на здравните системи, но създават доста предизвикателства пред финансирането на здравеопазването. Напредъкът в дигитализацията постави предизвикателства пред здравеопазването да синтезират и управляват по подходящ начин значителна част от медицински данни и да ги използват по етичен и резултатен начин.

Планираните изследвания отговарят на редица ключови приотритети, включени във Фармацевтичната стратегия за Европа на ЕК, в Стратегията за научни изследвания на МУС, в Иновационната стратегия за информация и комуникации и Рамковата програма на ЕК за научни изслевания. Тези политики и стратегии са в съответствие с основните приоритетни групи заболявания, които са цел и на този проект като онкологични, онко-хематологични, редки заболявания и лекарства сираци; хронични, социално значими заболявания.

Описание на дейностите за научни изследвания

Работната програма е изградена от четири работни пакета (РП), в които грижата за пациента е в центъра на проучванията. Всички работни пакети са насочени към постигане на поставените цели чрез проучване на различни аспекти на достъпа на пациентите до съвременна терапия. РП1 е посветен на проучвания на здравните грижи и фармацевтичната регулация, а именно достъпа на пациентите до лечение и идентифициране на неудовлетворени нужди. РП2 ще се Публикациите в този раздел са създадени в рамките на проект BG-RRP-2.004-0004-C01: „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ-София”, финансиран от Европейския съюз-NextGenerationEU чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. фокусира върху здравни и фармакоикономически анализи на нови лекарства, нови здравни технологии. Проучванията в РП3 са насочени към възможни дигитални решения за подобряване на грижата за пациентите, а в РП4 – към пациентите и докладваните от тях резултати от лечението, техните очаквания и удовлетвореност, бариерите и предпочитанията им, както и дигитализирането на фармацевтичната грижа.