СТРАНИЦИ

научна група

DISEASE TARGETING STRATEGIES

основна научна област

Биохимични, сигнални и генетични подходи за идентификация на ключови молекули за таргетна терапия на инфекциозни, неопластични и дегенеративни заболявания

водещ учен

проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн

Медицински факултет, катедра „Медицинска химия и биохимия“

членове на научната група

 • доц. Мария Драгнева (Праскова), дб
 • проф. Албена Тодорова, дб
 • дбн; доц. Валентин Лозанов, дб
 • гл.ас. д-р Николай Ишкитиев, дб
 • гл.ас. Силвия Календерова, дб
 • ас. Виолета Димитрова, дб
 • ас. Весела Лозанова, дб
 • Ралица Алексова, дб
 • гл.ас. Ани Митева, дп
 • гл.ас. Силвия Андонова, дб
 • гл.ас. Таня Кадийска, дб

Обхват на научноизследователската програма

Многоклетъчният организъм е сложна система, съществуваща благодарение на непрекъснатото взаимодействие на множество клетки, което се основава на набор от сигнални пътища. Всеки диференциран клетъчен тип в организма е резултат от специфичната експресия на един и същи пакет от генетична информация, образуван в зиготата. Специфични сигнали контролират нивата на експресия на всеки един ген през живота на клетките и промени в тази характерна програма водят до развитието на различни заболявания.

Целта на изследователската програма е да се изследват молекулните механизми, които контролират стволовия характер на клетките, клетъчната пролиферация, диференциация и клетъчна смърт и да се използва получената информация с цел фокусиране върху ключови регулаторни молекули като потенциални мишени при инфекциозни, неопластични и дегенеративни заболявания.

Описание на дейностите за научни изследвания

Работната програма е организирана в четири работни пакета. РП1 касае геномните изследвания. Събира се ДНК на пациенти и се анализира чрез молекулярно-генетични методи, за да се изследват генетичните детерминанти на податливостта на инфекцията със SARS-CoV2 и клиничната вариабилност на COVID19. РП2 проследява нехоспитализирани и приети за болнично лечение пациенти, лекувани с тройната комбинация Бромхексин/Колхицин/Химекромон , както и контролна група, която не е лекувана по тази схема, за да се оцени ефективността на терапията при превенцията на усложненията, последващи COVID-19 инфекцията и намаляването на смъртността от това заболяване. РП3 включва изследването на сигнални пътища, свързани със SARS-Cov-2 вирусната инфекция, чрез използването на първични стволови и диференцирани клетъчни линии от възрастен организъм като моделни системи. РП4 се занимава с метаболомикс/протеомикс анализи на метаболити от клетъчни култури, подадени от РП3, с потвърждаване на резултати на ниво протеини и с работа с естествени продукти, с цел идентифициране на нови молекули, които РП3 групата да използва.