СТРАНИЦИ

научна група

Ранна диагноза и превенция на деменции

основна научна област

 • деменции;
 • когнитивни нарушения;
 • невропсихология;
 • генетика;
 • биомаркери;
 • невроизобразяване;
 • ранна диагностика;
 • превенция

водещ учен

акад. Лъчезар Трайков, дмн

Медицински факултет, катедра „Неврология“

членове на научната група

 • доц. д-р Шима Мехрабиан-Спасова, дмн;
 • доц. Маргарита Райчева, дп;
 • доц. д-р. Мария Петрова, дмн;
 • гл. ас. д-р Силвия Скелина, дм;
 • гл. ас. д-р Явор Желев, дм;
 • ас., д-р Христо Крушков;
 • д-р Здравка Василева, дм;
 • проф. Георги Ончев, дм;
 • ас. д-р Десислава Игнатова, дм;
 • проф. д-р Дора Златарева, дмн;
 • ас., д-р Невена Филева, дм;
 • доц. д-р Валерия Хаджийска-Попова, дм

Обхват на научноизследователската програма

Деменцията е голямо предизвикателство за хората и обществото през 21-ви век, тъй като засяга милиони хора, предимно на възраст над 65 години, като се предполага, че техният брой ще се утрои преди 2050 г.

Докато мозъчните дисфункции по време на диагностицирането са необратими, широко се приема, че патологията при невродегенеративните разстройства се развива десетилетия преди появата на клиничните симптоми. Ако началните процеси могат да бъдат открити рано в прогресията на заболяването, може да се планира проспективна интервенция за предотвратяване или забавяне на заболяването.

Като цяло, все повече доказателства подкрепят дванадесетте потенциално модифицируеми рискови фактора за деменция, моделирани от Комисията Lancet за 2020 г. относно превенцията, интервенцията и грижата при деменция: по-ниско образование, хипертония, увреждане на слуха, тютюнопушене, затлъстяване, депресия, липса на физическа активност, диабет, слаби социални контакти, прекомерна консумация на алкохол, травматично мозъчно увреждане и замърсяване на въздуха. Модифицирането на 12-те рискови фактора може да предотврати или забави до 40 % от деменциите. Изглежда, че механизмите за превенция са общи за общата превенция на загуба на автономия и превенция на деменцията, като последните включват повишен мозъчен когнитивен резерв, намалено мозъчно увреждане и възпаление.

Понастоящем липсват специфични терапии за модифициране на основните болестни процеси. Въз основа на доказателствата от епидемиологията, както и на първоначалните мултимодални клинични изпитвания (FINGER, MAPT), бяха предложени промени в начина на живот, с които се подкрепя мозъчното здраве при хора на предементна фаза с цел да се забави на прогресията на симптомите, да се задържи автономията им и качеството на живот.

Основната цел на това проучване е да се приложи мултидисциплинарен подход с идентифициране и проследяване на група пациенти в състояния на предеменция на невродегенеративни заболявания и да се определят чувствителни клинични, невропсихологични, невропсихиатрични, биохимични (кръв и ликвор), модифицируеми рискови фактори и невроизобразяващи биомаркери за прилагане на мултимодална превантивна интервенция.

Описание на дейностите за научни изследвания

Работната програма на проекта включва следните работни пакети: РП

 1. Подбор и скрининг на пациенти; РП 
 2. Анализ на невроизобразяването и биомаркерите от кръв/ликвор; РП 
 3. Лонгитудинално проследяване; РП 
 4. Прилагане на мултимодална превантивна интервенция.