СТРАНИЦИ

научна група

DEFENDER: ДИЗАЙН, СИНТЕЗ И ПРЕДКЛИНИЧНА ОЦЕНКА НА СЪЕДИНЕНИЯ ОТ ХЕТЕРОЦИКЛЕНИЯ РЕД С ПОТЕНЦИАЛНА НЕВРОПРОТЕКТИВНА АКТИВНОСТ

основна научна област

Лекарствен дизайн; Фармацевтична химия; Органичен синтез; Токсикология, Биотрансформация; Неврофармакология

водещи учени

проф. Александър Златков, дфн – Фармацевтичен факултет, катедра „Фармацевтична химия“

проф. Вирджиния Цанкова, дф – Фармацевтичен факултет, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“

членове на научната група

  • проф. Магдалена Кондева-Бурдина, дф;
  • проф. Каролина Любомирова, дм;
  • доц. Мая Георгиева, дф;
  • доц. Деница Стефанова, дф;
  • гл.ас. Явор Митков, дф;
  • гл.ас. Ива Вълкова, дф;
  • гл.ас. Диана Цанкова, дф;
  • гл.ас. Йордан Йорданов, дф

Обхват на научноизследователската програма

Обхватът на програмата включва разработване на водещи хетероциклични съединения с невропротективни свойства за приложение в терапията на невродегенеративни заболявания.
Невродегенеративните заболявания (НДЗ) се характеризират с прогресиращо невронално увреждане, често засягащо структурата и функциите на специфични региони в човешкия мозък. Болестта на Алцхаймер и болестта на Паркинсон са сред най-разпространените НДЗ, засягащи около 8% от световното население на възраст над 65 години, което ги определя като огромна социално-икономическа тежест за обществото. Тенденциите, свързани със застаряване на населението предполагат прогресивно увеличаване броя на пациентите с НДЗ през следващите десетилетия.

Мултифакторната природа на НДЗ изисква комплексен подход за лечение. Това води до търсене на нови стратегии за разработване на перспективни лекарствени молекули. Най-новите тенденции в лекарствения дизайн са насочени към разработването на многофункционални лекарства, взаимодействащи с няколко мишени.

Успешното изпълнение на проекта ще допринесе за разработването на нови фармакологично активни съединения и ще осигури по-задълбочено изясняване на връзката структура-активност между хетероцикличните производни и тяхната неврофармакологична активност.

Описание на дейностите за научни изследвания

Работната програма е съставена от различни етапи, започващи с in silico анализ и обработка на данни, целящи да идентифицират най-перспективните молекули, съдържащи пуринови и/или пиролни хетероциклични пръстени в тяхната структура и по-нататъшния синтез на тези вещества чрез подходящи класически синтетични пътища. Изследването ще продължи с оценка на токсичността на целевите структури чрез подходящи in silico методи, in vitro и in vivo модели. Най-перспективните вещества ще бъдат изследвани за невропротективни свойства, чрез оценка на техните ефекти върху инхибирането на МАО, оксидативния стрес, липидната пероксидация и други. В допълнение ще бъдат изследвани и ADME свойствата на водещите съединения.