СТРАНИЦИ

научна група

Лекарствен дизайн и органичен синтез

основна научна област

Онкология:

 • рецептор- и лиганд-базиран лекарствен дизайн;
 • синтез на биологично активни малки молекули;
 • in vitro анализи;
 • in silico анализи

водещ учен

проф. Ирини Дойчинова, дхн

Фармацевтичен факултет, катедра „Химия“

членове на научната група

 • проф. д-р Адриана Бакалова;
 • проф. д-р Иван Димитров;
 • доц. д-р Георги Ставраков;
 • доц. д-р Боряна Николова-Младенова;
 • доц. д-р Емилия Чернева;
 • доц. д-р Виолина Стоянова (Ангелова);
 • доц. д-р Цветанка Живкова;
 • доц. д-р Марияна Атанасова;
 • постдокторант по ЕП „Мария Склодовска-Кюри“ Данислав Спасов

Обхват на научноизследователската програма

Въпреки огромните усилия, положени от световната биомедицинска изследователска общност и лекарствената индустрия през последните десетилетия, злокачествените заболявания остават втората водеща причина за смърт в световен мащаб. В тази група се включват над 100 заболявания с различна етиология, генетика, патология и биохимични механизми и следователно изискващи различно лечение. Последните постижения в изследванията на генетиката на неопластичните заболявания идентифицираха нови лекарствени цели и бяха разработени нови целеви терапии за атакуване на раковите клетки, които същевременно защитават нормалните здрави клетки. Целта на предложената изследователска програма е откриване на нови малки молекули с антинеопластична активност чрез прилагане на подходите и методите на лекарствения дизайн. Изследователската програма е предназначена да обхване началната, експериментална фаза на процеса по откриване и разработване на нови лекарства. Ще бъде направен дизайн на нови молекули, те ще бъдат скринирани за оптимални лекарство-подобни свойства, най-подходящите от тях ще бъдат синтезирани и тествани in vitro върху няколко туморни клетъчни линии. Резултатите ще бъдат анализирани чрез методите на лекарствения дизайн и in silico анализа и ще бъдат моделирани нови производни с цел оптимизиране на химичната структура на съединения с антинеопластична активност. Очакванията са да се получат съединения с висока и специфична активност, подходящи за патентоване.

Описание на дейностите за научни изследвания

Проектът е разделен на четири работни пакета: РП 1. Дизайн и in silico анализи. Изследователската цел на този работен пакет е да се направи дизайн на структури с потенциална антинеопластична активност и лекарство-подобни свойства като безопасност, бионаличност, подходящи физикохимични и ADME свойства, синтетично осъществими; РП 2. Синтез и охарактеризиране на новите съединения. Целта на този РП е да се синтезират избраните съединения с подходяща чистота и добър добив и да се потвърдят експериментално техните структури чрез елементен анализ, ИЧ спектроскопия, ЯМР спектроскопия и масспектрометрия; РП 3. In vitro анализи. Изследователската цел на този РП е да се тества антинеопластичната активност на синтезираните структури чрез in vitro тестове върху няколко туморни (MCF-7, MDA-MB-231, LAMA-84, AR-230, K-562, BV-173, и SKW-3) и здрави клетъчни линии (CCL-1 и HEK-293); РП 4. Разпространение на резултатите. Резултатите, получени по време на проекта, ще бъдат публикувани редовно и докладвани на национални и международни Публикациите в този раздел са създадени в рамките на проект BG-RRP-2.004-0004-C01: „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ-София”, финансиран от Европейския съюз-NextGenerationEU чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. конференции.