СТРАНИЦИ

научна група

Фармакогнозия, Фитохимия, Биотехнология

основна научна област

 • Фитохимия (Метаболомика);
 • Фармакогнозия;
 • Растителна биотехнология (Фитомика);
 • Фармацевтична ботаника

водещи учени

проф. Илиана Йонкова, дфн – Фармацевтичен факултет, катедра „Фармакогнозия“

проф. Илина Кръстева-Манова, дфн – Фармацевтичен факултет, катедра „Фармакогнозия“

членове на научната група

 • проф. Екатерина Кожухарова, дбн;
 • доц. Златина Коканова-Недялкова, дф;
 • доц. Нико Бенбасат, дф;
 • доц. Петранка Здравева, дф;
 • гл. ас. Александър Шкондров, дф;
 • гл. ас. Янчо Зарев, дф;
 • ас. Иван Стамболов;
 • маг. фарм. Преслав Енчев – докторант;
 • маг. фарм. Теодор Маринов – докторант;
 • маг.фарм Александра Иванова – докторант

Обхват на научноизследователската програма

Природните продукти са източник на химически разнообразни водещи структури за откриване на нови лекарства. Над 40% от фармацевтичните продукти, използвани в световната медицина, са открити в природни източници. От друга страна, едва около 10% от растителните видове са изследвани за тяхната биологична активност.

Полезността на проекта следва от предвидените изследвания върху БАВ със значителна терапевтична стойност, които се съдържат в естествени източници в изключително ниски концентрации. Главната цел е откриване на нови (или много рядко разпространени) природни молекули от непроучени или слабо проучени растителни видове от 16 рода, за които са налични данни за очаквано терапевтично приложение. Ще се разработят нови методи, базирани на растителни фармацевтични биотехнологии за ускорен биосинтез на БАВ от проучваните растителни източници, които ще станат основа за избор на нови лекарствени кандидати.

Описание на дейностите за научни изследвания

Фокусът на научните изследвания е концентриран върху:

 1. Рационална етноботаническа селекция с последващ фармакологичен и метаболомичен скрининг;
 2. Фракциониране на екстракти при симултантно следене на биологичната активност на всяка стъпка на химическото изолиране на чисти съединения;
 3. Определяне структурите на изолираните водещи природни съединения и създаване на библиотека от високо-активни фитохимични съединения от диворастящи растения и растителни клетъчни култури;
 4. Определяне на биологично-активните съединения и техни производни в различни диворастящи растения, ин витро калусни, суспензионни и hairy roots култури и идентифициране на тяхната фармакологична активност;
 5. Установяване на пилотна ин витро продукционна система, чрез която ще бъде възможно повлияване на биосинтеза в ин витро култури, скрининг и селекция на високопродуктивни клетъчни линии, епигенетични манипулации, оптимизиране на растежа и биосинтеза на ключови съединения, елиситиране, генетична модифициране, биотрансформация на прекурсори и ключови съединения, инхибиране на конкурентни метаболитни пътища, водещо до потискане на образуването на междинни метаболити, конверсия на полезни междинни продукти в продукти с добавена стойност;
 6. Разработване на биореакторна технология за ин витро култури, които позволяват широкомащабно производство.