СТРАНИЦИ

научна група

Редки ендокринни заболявания

основна научна област

Ендокринология; Редки ендокринни заболявания

водещи учени

доц. д-р Атанаска Еленкова

Медицински факултет, катедра „Ендокринология“

членове на научната група

  • проф. Сабина Захариева, дм;
  • проф. д-р Русанка Ковачева;
  • доц. д-р Ралица Робева;
  • доц. д-р Александър Шинков;
  • гл. ас. д-р Йоанна Матрозова;
  • гл. ас. д-р Владимир Василев;
  • ас. д-р Мария Стойнова;
  • гл. ас. д-р Силвия Въндева-Кълвачева;
  • ас. д-р Инна Димитрова;
  • ас.д-р Анелия Нанкова

Обхват на научноизследователската програма

Метаболитните, костните и сърдечно-съдовите нарушения са основните усложнения на повечето от ендокринните заболявания на хипофизата, надбъбречните, половите, щитовидната и паращитовидните жлези. Цел на настоящото проучване е да се направи комплексна оценка на тези усложнения при български пациенти с някои редки ендокринни заболявания. Основен фокус на проекта ще бъде синдромът на Кушинг (СК) като модел, който може да включва всички горепосочени нарушения – артериална хипертония, кардиомиопатия, предиабетни състояния или изявен захарен диабет, вторична остеопороза, исхемична болест на сърцето, повишен тромбозен риск и др. Част от описаните нарушения се срещат при първичен алдостеронизъм (ПА), първичен хиперпаратиреоидизъм (ПХПТ), папиларен тиреоиден карцином (ПТК) и тиреоид-асоциирана офталмопатия (ТАО), за които публикуваните данни са все още недостатъчни или противоречиви. Това дава основание пациентите с тези ендокринни заболявания да бъдат изследвани в настоящото проучване.

Описание на дейностите за научни изследвания

Изследователската програма се състои от шест работни пакета: РП 1. Набиране на 180 участници в проекта; РП 2. Липидомен анализ на еритроцитни мембрани и кръвна плазма на пациенти с ендокринни заболявания и здрави контроли; РП 3. Електрокардиография (ЕКГ) при всички участници; РП 4. Ехокардиогра-фия (ЕхоКГ) при участниците; РП 5. 24-часово амбулаторно мониториране на артериалното налягане (ABPM); РП 6. Изследване на костния търновър; РП 7. Статистически анализ и разпространение на резултатите