СТРАНИЦИ

научна група

Онкогенетика и геномика

основна научна област

Биология на рака; Молекулярна патология и диагностика; Генетика и геномика на рака; Прецизна медицина

водещи учени

проф. д-р Радка Кънева

Център по молекулна медицина, Медицински факултет, катедра „Медицинска химия и биохимия“

членове на научната група

 • доц. д-р Анелия Хорват;
 • акад, проф, дмн, д-р Чавдар Славов;
 • проф. д-р Маринчо Георгиев;
 • проф. д-р Николай Габровски;
 • доц. д-р Румен Димитров;
 • доц. д-р Атанас Йонков;
 • доц. д-р Теофил Седлоев;
 • д-р Калин Видинов;
 • доц. д-р Весела Иванова;
 • гл. ас. д-р Олга Белчева;
 • ас. д-р Дарина Качакова – Йорданова;
 • д-р Румяна Додова;
 • ас. д-р Даниела Пенчева;
 • д-р Кунка Каменарова;
 • д-р Славяна Ушева;
 • доц. д-р Еленко Попов;
 • д-р Рени Цвеова

Обхват на научноизследователската програма

Научноизследователската дейност на групата е фокусирана върху онко генетика и геномика и изследване на молекулярната основа, както на наследствените, така и на спорадичните случаи на рак сред българското население. Изследванията включват откриване на генетични локуси, допринасящи за развитието на онкологични заболявания и надеждно определяне на риска, асоцииран с тях. Фокусът е както върху редките патогенни варианти, асоциирани с висок и среден риск при фамилните онкологични заболявания, така и върху честите геномни варианти асоциирани с нисък риск. В допълнение ще се проучи приносът на факторите на околната среда и начина на живот, водещи до появата на рак. Мултидисциплинарният екип ще изследва най-честите фамилни онкологични заболявания, както и солидни тумори като колоректален, рак на гърдата, яйчниците, белия дроб, простатата и пикочните пътища, мозъка, главата и шията и редки педиатрични тумори. Интерес представлява прилагането на геномното профилиране и мулти-омикс подхода, включващ транскриптомни и епигеномни изследвания при различни солидни тумори с цел разбиране механизмите на онкогенезата, туморната прогресия, ефекта и приноса на външни и вътрешни фактори.

Описание на дейностите за научни изследвания

Изследователската програма се състои от четири работни пакета: РП1. Първата част на проекта се фокусира върху събирането на висококачествени биологични материали в Биобанката на ЦММ; РП 2. Втората част ще бъде посветена на изследване на съществуващи и новосъбрани материали от пациенти с фамилен рак. РП 3 ще се съсредоточи върху мултиомикс изследвания на няколко избрани вида рак, където ще бъдат извършени както WES за соматични мутации, така и цялостен транскриптомен и метиломен анализ, за да се направи прецизно молекулно профилиране и да се допринесе за по-добро разбиране на молекулярната патология на избраните видове рак. Ще бъде извършен анализ на мутационните сигнатури при различните видове тумори. РП4 ще бъде посветен на най-иновативния пространствен транскриптомен Публикациите в този раздел са създадени в рамките на проект BG-RRP-2.004-0004-C01: „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ-София”, финансиран от Европейския съюз-NextGenerationEU чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. анализ в опит да се анализира в дълбочина взаимодействието между тумора и TME.