СТРАНИЦИ

научна група

PHOENIX-NCD: Фармакологично проучване на природни продукти като мултитаргетни терапевтични модалности при експериментални модели на незаразни болести

основна научна област

Фармакология на природните продукти; Eтнофармакология, фармакогнозия и фармацевтична ботаника; Eкспериментални модели на незаразни болести

водещи учени

проф. Георги Цветанов Момеков, дфн

Фармацевтичен факултет, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“

членове на научната група

  • проф. Спиро Константинов, дм, дфн;
  • проф. Ирина Николова, дм;
  • проф. Румяна Симеонова, дф;
  • доц. Ренета Гевренова, дф;
  • доц Димитрина Желева-Димитрова, дф;
  • доц. Юлиан Войников, дф;
  • гл. ас. Росица Михайлова, дф;
  • гл. ас. Иванка Костадинова, дф;
  • гл. ас. Весела Балабанова-Бозушка, дф;
  • гл. ас. Любомир Маринов, дф

Обхват на научноизследователската програма

Според Световната здравна организация, незаразните болести (НзБ), като сърдечно-съдови, метаболитни, диабет, астма, злокачествени тумори и др., са отговорни за 71% от глобалната смъртност. Значимостта на НзБ налага незабавно подобряване на съществуващите подходи за овладяването им, както и идентифициране на нови, оптимизирани терапевтични модалности. Следователно, разработването на иновативни фармакотерапевтични стратегии, включително използването на природни продукти (ПП) не само като лидерни структури за разработване на лекарства, но и като адювантни средства за оптимизиране на съществуващите терапевтични модалности, има повече от всякога огромно значение, за да се увеличи в крайна сметка ефикасността и/или да се намалят нежеланите ефекти. Основната цел на предложената програма е да се идентифицират ПП като потенциални терапевтични модалности при модели на НзБ. Фитохимичната група ще приготвя екстракти с различна полярност с последващо метаболитно профилиране на избрани растителни таксони. Екстрактите/изолираните биологично активни вещества (БАВ) ще бъдат подложени на фармакологично охарактеризиране при експериментални модели на НзБ, а именно неопластични заболявания (хемобластози и солидни тумори, в т.ч. мултирезистентни модели), метаболитен синдром (с поетапна оценка на ефектите върху захарен диабет тип 2, съпътстваща хипертония и хиперурикемия), артрит, възпаление и болка.

Описание на дейностите за научни изследвания

Работната програма на проекта е разделена на пет работни пакета (РП). Целта на РП 1 е да се получат екстракти с различни полярности и метаболитно профилиране на избрани растителни таксони, показали потенциал при първичната оценка с експериментални модели на НзБ. Целта на РП 2 е да се оцени антиоксидантният и ензим-инхибиторния потенциал на екстракти от селектираните растения с помощта на спектрофотометрични методи. РП 3 включва In vitro тестове, цитотоксичност и антинеопластична активност с цел идентифициране на цитотоксични екстракти/БАВ за по-нататъшно изследване, подробно проучване на антинеопластичния спектър и механизми, оценка на комбинираните ефекти след съвместно приложение на ПП и установени лекарства, проучване на потенциалната хемосенсибилизираща активност на тестваните съединения при съвместно приложение с цитостатици в клетъчни линии с Публикациите в този раздел са създадени в рамките на проект BG-RRP-2.004-0004-C01: „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ-София”, финансиран от Европейския съюз-NextGenerationEU чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. мултирезистентен фенотип. Целта на РП 4 е да се оценят антихипертензивният, антидиабетният, антихиперурикемичният и антиоксидантният ефект на ПП при модел на MetS, а РП 5 включва изследвания за противовъзпалителна и аналгетична активност на растителни екстракти/БАВ.