СТРАНИЦИ

научна група

Онкохирургия и генетика на карциномите на главата и шията

основна научна област

Карцином на главата и шията; Ангиогенеза; Микро РНК-профилиране; Биомаркери; Епигенетика; Рак на ларинкса; Онкохирургия

водещ учен

доц. д-р Тодор Мирославов Попов, дм

Медицински факултет, катедра „УНГ болести“

членове на научната група

  • Гергана Стефанова Станчева, дб;
  • Силва Гаро Кюркчиян, дб;
  • Захари Винаров, дх

Обхват на научноизследователската програма

Ракът на главата и шията и по-специално карциномът на ларинкса все още представлява бреме за медицината поради липсата на нови стратегии за лечение и ранна диагностика. Въпреки скорошния напредък в биологичната терапия, процентът на преживяемост все още не се различава от резултатите, постигнати преди десетилетия, а възможностите за дефинитивно лечение остават ограничени до хирургия и/или комбинирана химио-лъчетерапия, подбрани въз основа на анатомичното местоположение и TNM стадирането.

Изследователската група завърши проект за профила на експресия на микроРНК при карцином на ларинкса, по време на който са открити убедителни доказателства за два възможни маркера за поле на канцеризация при рак на ларинкса (туморни супресори miR 144-3p и miR 145-5p) и допълнително три силни биомаркера за прогнозиране на рецидив при това злокачествено заболяване: miR-93-5p, miR -144-3p и miR-210-3p (Popov et al, Scientific reports, Nature publishing group, accepted).

Целта на този проект е да се разшири обхватът на изследванията в същата посока и да се намерят силни нови биомаркери в различни видове плоскоклетъчен рак на главата и шията, както по отношение на полето на канцеризация, така и по отношение на прогнозирането на рецидив.

Друг проучвателен вектор е визуализирането на някои от валидираните РНК молекули (предложени като биомаркери) с in situ хибридизация, така че да се придобие топографска концепция за полето на канцеризаци при плоскоклетъчния карцином на главата и шията.

Описание на дейностите за научни изследвания

Първата година от проекта ще включва целенасочено събиране на проби от онкологични пациенти, участие в курсове и кратки специализации на членове на изследователската група за повишаване на квалификацията и започване на експериментална работа върху някои от фундаменталните субнаправления, като например производството на фосфолипидни наночастици. Изолирането на РНК и секвенирането от следващо поколение на тоталната РНК и микроРНК при всички подгрупи трябва да бъде завършено около средата на 2024 г., а интегрираният анализ да приключи до края на същата година. Успоредно с анализа е планирано валидирането на избрани РНК молекули през втората половина на 2024 г. Анализът на новопридобитите данни ще продължи през целия останал етап от проекта, като едновременно с това се планира публикуването и разпространението на резултатите с възможно най-високи темпове. In situ хибридизацията изисква валидирани РНК молекули, като това означава, че инициирането на тази част от проекта може да започне през третото или четвъртото тримесечие

Публикациите в този раздел са създадени в рамките на проект BG-RRP-2.004-0004-C01: „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ-София”, финансиран от Европейския съюз-NextGenerationEU чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
на 2024 г. заедно с експерименталните модификации на методологията.