СТРАНИЦИ

научна група

Метаболитен синдром и неговите усложнения

основна научна област

 • Вътрешни болести;
 • Ендокринология;
 • Репродуктивна медицина

водещ учен

проф. Здравко Асенов Каменов, дмн

Медицински факултет, катедра „Вътрешни болести“

членове на научната група

 • доц. Антоанета Трифонова Гатева, дм(дмн);
 • доц. Вера Начева Карамфилова, дм;
 • Явор Сашов Асьов, дм;
 • Емануела Цветкова Захариева, дм;
 • Цветан Владимиров Гатев – докторант;
 • Антонина Герганова – докторант;
 • Савелия Гандева – докторант;
 • Диана Николова – докторант;
 • Добрин Попов – млад изследовател;
 • Юлиян Найденов – млад изследовател

Обхват на научноизследователската програма

Метаболитният синдром (МС) е комплекс от тясно свързани специфични рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания и захарен диабет тип 2. Разпространението на МС нараства изключително през последните 20 год., като добива епидемични размери не само в развитите страни, но и в развиващите се, което го прави медицински проблем с нарастваща социална значимост.

Комплексният подход в повлияването на основните компоненти на МС е от важно значение, особено по отношение на високорисковите пациенти с цел нормализиране на основните метаболитни отклонения за намаляване на сърдечно-съдовия риск, както и риска от ЗД2 в дългосрочен план. Целта на настоящия проект е разработване на стратегии за комплексен и персонализиран превантивен и терапевтичен подход при пациенти с МС с помощта на съвременни инструментални, биохимични и генетични изследвания и въвеждане на иновативни биомаркери. В резултат ще бъдат поставени основите на специализиран изследователски, диагностичен и обучителен център в сферата на метаболитните нарушения и техните усложнения.

Описание на дейностите за научни изследвания

Тъй като затлъстяването е „коренът на злото“ по отношение на метаболитните усложнения, в настоящето проучване научната група ще включи около 200 пациента със затлъстяване (100 с метаболитен синдром и 100 без метаболитен синдром, сходни по основни характеристики като възраст, пол и ИТМ). Основните планирани дейности са:

 1. Подбор на пациенти;
 2. Изследване на рутинни лабораторни биохимични показатели;
 3. Вземане на кръв за изследване на нови биомаркери и генетични маркери;
 4. Провеждане на инструментални изследвания;
 5. Анализ на всички биологични проби, които са били депонирани от началото на студията;
 6. Статистическа обработка на данните, оформяне на крайния научен продукт, реализиране на публикации и изготвяне на научния отчет.


След приключване на проучването и статистическа обработка на данните се предвижда предварителните резултати да бъдат представени на международни конгреси, a окончателните резултати да бъдат публикувани в международни реферирани списания с Impact Factor.