СТРАНИЦИ

научна група

Ангиогенеза и Съдова биология

основна научна област

Ангиогенеза и съдова биология; Микролъчева радиотерапия; Съдова образна диагностика

водещи учени

проф. д-р Валентин Джонов, дм

Институт по Анатомия, хистология и ембриология, Бернски Университет, Швейцария

членове на научната група

  • проф. д-р Иванка Димова;
  • проф. д-р Павлина Андреева-Гатева;
  • доц. д-р Свилен Маслянков;
  • доц. д-р Радка Хаджийолова-Тафраджийска;
  • гл. ас. д-р Зафер Сабит;
  • ас. д-р Димитър Бакалов;
  • д-р Калина Белемезова;
  • ас. д-р Наташа Иванова

Обхват на научноизследователската програма

Процесите на физиологична ангиогенеза са от решаващо значение по време на развитието на ембриона, заздравяването на рани и образуването на колатерали за подобрена перфузия на органи. Въпреки това ексцесивната ангиогенеза е свързана с различни нарушения (напр. диабетна ретинопатия, диабетна нефропатия, растеж и развитие на тумори), докато стимулирането на ангиогенезата се търси при всички патологични исхемични процеси като инфаркти на тъканите и органите. Промените в съдовата структура/морфология са отговорни за много от клинично значимите мозъчни патологии, като интракраниални тумори, инсулт, деменция, болест на Алцхаймер, микрокървене и кортикална атрофия. Разработването на стратегии за лечение, насочени към патологичните съдови процеси, се нуждае от стабилен образен подход, позволяващ за предпочитане недеструктивно, 3D-изображение на макро- и микроваскулатурата с възможно най-висока резолюция. През последните няколко години множество проучвания се фокусираха върху изучаването на ролята на VEGF сигнализирането в ангиогенезата и доказаха неговата ангиогенна активност при възстановяване на органи и развитие на тумори. Понастоящем определено се приема, че растежът на туморите и метастазите зависят от ангиогенезата и една от най-ефективните стратегии за блокиране на развитието на заболяването е блокиране на съдовото образуване. Програмата цели да разработистабилен подход за 3D-изображения на макро- и микросъдово ниво с възможно най-висока разделителна способност и да установи транскриптомни профили на нормалната и патологична ангиогенеза със сравняване на експресионните нарушения, наблюдавани в тъканите и кръвните клетки при различни патологични процеси. Експресионно профилиране на стволови клетки с ангиогенен потенциал и анализ върху животински модели, както и валидиране и мета-анализ на най-силните кандидат-маркери и идентифициране на потенциални таргети за нови терапевтични интервенции са сред другите важни цели на проекта.

Описание на дейностите за научни изследвания

Проектът е съставен от пет работни пакета (РП): РП 1. Разработване на стабилни 3D-изобразителни методи за анализ на ангиоархитектурата; РП 2. Транскриптомно профилиране при нормална и патологична ангиогенеза; РП 3. Експресионно профилиране на стволови клетки с ангиогенен потенциал и анализ в животински модели; РП 4. Валидиране и мета-анализ на най-силните кандидат маркери на ангиогенезата; РП 5. Развитие на най-модерна лаборатория за транскриптомика /протеомика в областта на ангиогенезата.