СТРАНИЦИ

научна група

Сензорна невробиология

основна научна област

Респираторна и кардиоваскуларна хомеостаза в здраво и болестно състояние

водещи учени

проф. Николай Лазаров – Медицински факултет, катедра „Анатомия, хистология и ембриология“

проф. Лазар Желев – Медицински факултет, катедра „Анатомия, хистология и ембриология“

членове на научната група

  • доц. д-р Димитринка Атанасова-Димитрова;
  • доц. д-р Ангел Дандов;
  • проф. д-р Радослав Гърчев;
  • д-р Петя Маркова, дб;
  • д-р Никола Стаменов – докторант;
  • д-р Андрей Иванов – докторант;
  • д-р Алберт Градев – млад учен;
  • д-р Васил Илиев – млад учен

Обхват на научноизследователската програма

Поддържането на хомеостазата в дихателната и сърдечно-съдова система зависи от рефлекси, които се инициират от специализирани периферни хеморецептори, улавящи промените в химичния състав на кръвта. Периферни артериални хеморецептори у човек са каротидните телца, които регистрират нивата в артериалната кръв на кислород (O2), въглероден диоксид (CO2), а също концентрацията на водородните йони (H+), т.е. pH на кръвта, и вероятно на глюкозата, и реагират на техните промени чрез предизвикване на съответен дихателен и кардиоваскуларен отговор на хипоксия, хиперкапния, ацидоза и хипогликемия, водейки до възстановяване на газовата хомеостаза на тялото (López-Barneo et al., 2001). Въпреки че настоящото разбиране за нормалната морфология на каротидните телца и невроепителиалните телца на бозайници е изчерпателно, нито една от предложените функционални хипотези не е потвърдена дефинитивно. Независимо че проучванията върху КТ и НЕТ са подсказали тяхното участие в редица сърдечно-съдови и белодробни функции, нито тяхното прижизнено значение, нито молекулярните механизми при хипертонични условия са изяснени. Доколкото е известно, не е осъществено физиологично регистриране на хеморецепторната клетъчна възбудимост на КТ и НЕТ при хипертензивни условия. С оглед перспективите за транслационна медицина, разбирането на ролята на важните невротрансмитери при хипертония би могло да доведе до разработване на нови обещаващи терапии за борба с тази болест и подобряване качеството на човешкия живот.

Описание на дейностите за научни изследвания

Изследователският проект ще бъде реализиран от мултидисциплинарен екип от експерти с близки и допълващи се научни интереси. Като първа стъпка ще бъде взет материал от нормотензивни и хипертензивни КТ и НЕТ, който ще бъде обработен и подготвен за последващо рутинно хистологично оцветяване, както и за имунохистохимична и хибридизационна оцветителни процедури. Също така срезове от микродисецирана КТ и НЕТ тъкан ще бъде изследвана с микротомография и триизмерно наблюдение в международни лаборатории. Електрофизиологични записи,

Публикациите в този раздел са създадени в рамките на проект BG-RRP-2.004-0004-C01: „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ-София”, финансиран от Европейския съюз-NextGenerationEU чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
получени с patch-clamp техника и амперометрия, ще бъдат използвани за измерване на трансмитерното освобождаване при КТ и НЕТ отговори на хипоксия и хипертензия. Ще бъдат проследявани промените в артериалното налягане и сърдечната честота, както и бързите механизми на регулацията на сърдечно-съдовите вариабилни чрез спектрален анализ на директно регистрираната вълна на артериалното налягане на неанестезирани NWR, SHR, FHR в контролни условия, след предизвикана хипоксия, както и след денервация на КТ. Морфологичните и неврохимични промени при хипертензивни условия ще бъдат преценени чрез морфометрия и последващ статистически анализ. Накрая прекурсорите, даващи началото на гломусни и ПНЕК клетки, ще бъдат идентифицирани чрез невросферни анализи.