СТРАНИЦИ

научна група

Съвременни технологии в денталната медицина

основна научна област

Съвременни обтурационни дентални материали; Съвременни техники за лечение на зъбен кариес; Изследвания на стволови клетки от зъбна папила; Приложение на лазери и компютърна микротомография в денталната медицина; Ендодонтия

водещи учени

проф. д-р Наталия Грънчарова, дм – Факултет по Дентална медицина, катедра „Детска дентална медицина“

доц. д-р Емилия Карова, дм – Факултет по Дентална медицина, катедра „Консервативно зъболечение“

членове на научната група

 • доц. д-р Надежда Митова, дм;
 • доц. д-р Мирела Маринова-Токорова, дм;
 • проф. д-р Павел Станимиров, дм;
 • доц. д-р Зорница Михайлова, дм;
 • доц. д-р Красимир Христов, дм;
 • проф. д-р Райна Гергова, дм;
 • д-р Виолета Доганджийска, дм;
 • д-р Ирина Ценова-Илиева, дм;
 • д-р Димитър Костурков, дм;
 • д-р Александра Александрова, дм;
 • д-р Ралица Боговска-Гигова, дм;
 • д-р Милена Георгиева, дм;
 • доц. д-р Ива Митева, дм;
 • д-р Марианна Димитрова;
 • д-р Мария Кирилова

Обхват на научноизследователската програма

Зъбният кариес е едно от най-често срещаните от всички заболявания и се определя като единствената най-често срещана хронична детска болест. Неговото разпространение у нас е значително. Липсата на грижа и лечение на заболяването в неговите ранни стадии довежда много бързо до развитие на усложнения и загуба на зъба. Съвременните концепции в кариесологията изцяло променят науката за зъбния кариес и налагат микроинвазивния подход като алтернатива на традиционното оперативно лечение. Съществуващите технологии за ранна диагностика на кариозната лезия и възможностите на неоперативното лечение позволяват съхраняването на целостта на зъба. В резултат от реализирането на проекта ще се даде отговор на фундаментални въпроси, свързани с недостатъчно проучени в световен аспект ефекти на нови високо-енергийни лазерни технологии при лечение на кариозни лезии с минимална интервенция – антимикробен и стимулиращ регенерацията на пулпни мезенхимни клетки, стимулиращ субаблативен потенциал върху зъбен емайл и дентин. Сред очакваните резултати са и: Разработване на протоколи за реминерализация на начални кариозни лезии; Оценка на качествата на съвременни бълк-фил композити и изработване на препоръки за тяхното приложение; Създаване и апробиране на методика за дигитален фотометричен и колориметричен анализ на кариозни лезии в емайла.

Описание на дейностите за научни изследвания

Изследователската програма включва: 1. Подбор на пациенти за провеждане на клиничното изследване; 2. Подбор на екстрахирани зъби – интактни и с кариозни лезии, събрани от пациенти; 3. Провеждане на компютърно микротомотрафско изследване; 4. Дигитален фотометричен и колориметричен анализ на кариозни лезии в емайла; 5. Изолиране на първични мезенхимни зъбни стволови клетки. 6. Поддържане на клетъчни култури от мезенхимни клетки от зъбна пулпа и гиннгива в автокринна среда; 7. Третиране на клетъчни култури от мезенхимни клетки от зъбна пулпа и гингива с различни суаблативни лазерни облъчвания; 8. Вземане на материал в транспортни среди от кариозен и афектиран дентин за

Публикациите в този раздел са създадени в рамките на проект BG-RRP-2.004-0004-C01: „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ-София”, финансиран от Европейския съюз-NextGenerationEU чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
микробиологично проучване на антимикробен ефект на Er:Cr:YSGG лазер върху кариесогенни микроорганизми; 9. Микробиологичен и молекулярно-генетичен анализ на проби от кариозен и афектиран дентин преди и след лазерна екскавация; 10. Подготвяне на петрита с 24 часови култури кариесогенни микриорганизми (S.mutans и L.acidophilus) от лиофилизирани щамове за изследване на антимикробната активност на Еr:Cr:YSGG лазер и диоден лазер; 11. Статистическа обработка на данните, оформяне на крайния научен продукт.