СТРАНИЦИ

научна група

БАХЛМКАА: Биологично Активни Хетероциклени Лиганди и Метални Комплекси с Антиоксидантна Активност

основна научна област

Лекарствена химия; Оксидативен стрес и онкология

водещи учени

проф. Маурисио Алколеа Палафокс, дн

Химически факултет, катедра „Физикохимия“, Университет Комплутенсе – Мадрид, Испания

членове на научната група

  • проф. Ирена Костова, дн;
  • проф. д-р Сантиаго Гомез-Руиз;
  • д-р Диана Диаз-Гарсия;
  • проф. Енрико Бенаси, дх;
  • проф. С. Гунасекаран, дн;
  • гл. ас. Надя Христова-Авакумова, дбф;
  • ас. Лозан Тодоров, дх

Обхват на научноизследователската програма

Основната цел на проекта е подпомагането на изследователската дейност, която обединява областите на химията и медицината. Фокусът ще бъде върху съвременните подходи при разработката на нови, биологично активни лиганди и техните метални комплекси с акцент върху синтеза, охарактеризирането, свойствата и приложението на изследваните съединения. В рамките на проекта ще бъдат проведени разнообразни изследвания с висока степен на координация на дейностите. Ще бъде извършено систематично изучаване на оптичните свойства и антиоксидантната активност на тези вещества. Изследваните лиганди и комплекси ще бъдат охарактеризирани с помощта на разнообразни теоретични (квантово химични изчисления) и експериментални (спектрални) подходи, за да бъдат получени надеждни данни за техните структури, биологична активност и фотофизични свойства. Предложените изследвания биха имали принос към няколко важни научни направления в областта на органичната, теоретичната и координационната химия, както и медицинските и биологични науки, основно в разработката на нови органични лиганди и техните метални комплекси, изследване влиянието на хетероциклени молекули, метални йони и техните комплекси върху оптичните свойства, оксидативния стрес и антиоксидантния капацитет и поведение в биологични системи.

Описание на дейностите за научни изследвания

Настоящият проект е съставен от три работни пакета (РП) и се основава на това, че цялостният обхват от методи може да бъде приложен в рамките на взаимно допълващи се сфери на научноизследователската дейност. Основните подходи за осъществяване на програмата се изразяват в синтез на хетероциклени лиганди и техни метални комплекси, охарактеризирането им чрез теоретични изследвания и съвременни аналитични и спектрални методи, както и in vitro изследване на поредица метални йони, координирани с различни хетероциклени лиганди върху нивата на разнообразни реактивни частици/свободни радикали, генерирани от различни моделни системи. Областта на изследванията е строго интердисциплинарна, като постигнатите до този момент успехи се дължат на умението на химици, физици и фармаколози да работят заедно, с установени механизми за обратна връзка, в резултат на което получените и очаквани теоретични и експериментални резултати дават полезна информация целяща разработване на нови съединения с очаквани свойства.