СТРАНИЦИ

научна група

ДИАБЕТ

основна научна област

 • Скрининг и диагноза на захарен диабет;
 • Новодиагностициран захарен диабет;
 • Гестационен диабет;
 • Скрининг за усложнения на захарния диабет;
 • Глюкозна вариабилност;
 • Продължително глюкозно мониториране

водещ учен

член-кореспондент проф. Цветалина Танкова, дм, дмн

Медицински Факултет, катедра „Ендокринология“

членове на научната група

 • гл. ас. Невена Чакърова, дм;
 • гл. ас. Румяна Димова, дм;
 • гл. ас. Грета Грозева, дм;
 • Ани Тодорова, дм

Обхват на научноизследователската програма

Захарният диабет е основен здравен проблем в световен мащаб. По данни на Международната Диабетна Федерация (IDF) 587 милиона души са със захарен диабет по света, като се очаква броят им да достигне 784 милиона през 2045 г. Ранното откриване и правилно диагностициране на типа на захарния диабет на базата на клинични, патофизиологични и генетични характеристики, са от съществено значение, тъй като адекватното и навременно лечение ще помогне за постигане на добър гликемичен контрол и предотвратяване на сериозни усложнения на заболяването.

В последните години все по-голям научен интерес предизвиква чревният микробиом и в частност връзката му както със затлъстяването и метаболитния синдром, така и с глюкозните нарушения – предиабет и захарен диабет тип 2.

Целта на настоящото проучване е да се направи пълно диагностично определяне, кардио-метаболитна оценка, характеризиране на чревен микробиом и ранно установяване на свързаните с гликемията хронични усложнения в целия спектър на категориите на глюкозен интолеранс и новооткрит захарен диабет, включително гестационен, във възрастна българска популация.

Описание на дейностите за научни изследвания

Работният план включва идентифициране и оценка на лица с предиабет, новодиагностициран диабет и гестационен диабет. Дейностите по проекта ще бъдат изпълнени в три стъпки:

 1. Набирането на участници ще се извърши през първите 18 месеца от проекта. Лицата с повишен риск от захарен диабет ще бъдат идентифицирани с помощта на въпросник FINDRISC. Въз основа на резултатите от предишни проучвания, тези с резултат от FINDRISC ≥10 ще преминат към допълнителен лабораторен скрининг с ОГТТ и HbA1c. Селектираните участници ще бъдат разделени в групи според глюкозния толеранс;
 2. При всички участници ще бъдат осъществени предвидения набор от лабораторни, инструментални, образни и генетични изследвания;
 3. Проектът ще завърши със статистически анализ и обобщение на данните, които ще бъдат разпространени чрез публикации в международни списания с импакт фактор, презентации и постери на национални и международни форуми.