СТРАНИЦИ

научна група

Ранна диагноза и профилактика при прогресираща множествена склероза

основна научна област

Демиелинизиращи и невродегенеративни заболявания: множествена склероза, биомаркери, неврофизиология, невроизобразяване, ранна диагностика, превенция

водещи учени

акад. проф. д-р Иван Миланов, дмн 

УМБАЛНП „Св. Наум“- София, катедра „Неврология“

членове на научната група

  • доц. д-р Соня Иванова, дм;
  • доц. д-р Николай Топалов, дм;
  • гл. ас. д-р Димитър Тасков, дм

Обхват на научноизследователската програма

Вторично прогресиращата МС (ВПМС) се характеризира с първоначален пристъпно-ремитентен ход на болестта, последван от постепенно влошаване с или без насложени пристъпи, леки ремисии и плата. Въпреки това, няма установени критерии за определяне кога пристъпно-ремитентната МС се превръща във вторично-прогресираща. Диагнозата вторично-прогресираща МС се поставя ретроспективно. Преходът от пристъпно-ремитентна МС към ВПМС обикновено настъпва 10 до 20 години след началото на заболяването. Ретроспективното определяне на вторичния ход на болестта неизбежно забавя диагнозата ВПМС (според някои научни съобщения до 3 години). Оценката на този преход е свързан с периоди на несигурност, което прави невъзможно ранното адаптиране на терапията (включително навременна ескалация) за евентуално предотвратяване на конверсията към ВПМС. Следователно има спешна нужда от надеждни и обективни биомаркери за проспективно прогнозиране и дефиниране на конверсията на болестта към ВПМС. Обективната дефиниция и надеждното предсказване на конверсията към ВПМС е особено важно в настоящето – ера, в която се въвеждат нови терапии с потенциални невропротективни ефекти. По този начин „късният“ пристъпно-ремитентен ход и „ранният“ ВПМС могат да представляват прозорец на възможност за интервенции за забавяне или дори предотвратяване на прогресията на увреждането. Следователно основната цел е оценката на ролята на потенциалните клинични и параклинични биомаркери за определяне на преминаване във ВПМС.

Описание на дейностите за научни изследвания

Изследователската програма включва: извършване на селекция, скрининг, клинични и параклинични изследвания и също така проследяване на състоянието и контролни такива през определените етапи на проекта. Ще бъде използвана собствена база данни и медицинска документация. Ще бъдат приложени инструменти за скрининг и ще се идентифицират целевите групи от пациенти – общо 200 пациенти. Следва подготовка на програми за изследване на пациенти при контакт с тях и целево използване на подготвените тестове.