СТРАНИЦИ

Д-р Видин Кирков, дм

д-р Кирков

Д-Р ВИДИН КИРКОВ, ДМ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МУ-СОФИЯ

Образование:

Основното си образование Д-р Видин Кирков, дм завършва в Националния учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език, а средното си образование с отличие и златен медал в 133 СОУ „Ал. С. Пушкин“, гр. София.

В началото на 2021 година придобива образователно-квалификационната степен „Магистър-лекар“ по специалност „Медицина“ в Медицински факултет на МУ-София, с отличен успех. През месец май 2023 г. придобива образователната и научна степен „Доктор“ по научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, а в края на същата година придобива и втора ОКС „Магистър“ по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, МУ-София.

През периода на своето професионално обучение, Д-р Кирков има изкаран специализиран кваливикационен курс в Първи държавен московски медицински университет „И. М. Сеченов“, Москва, Русия.

Професионално развитие:

От месец април 2021г. е Ръководител на Центъра за български и чуждестранни студенти в МУ-София – Ректорат. През месец май 2021г. след конкурс и избор е назначен за асистент в Катедрата по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, а от есента на 2023г. след конкурс и избор е престепенуван в главен асистент в същата катедра.

От месец януари 2024г. до момента заема длъжността Главен секретар на МУ-София.

Учебно-научна дейност:

Д-р Кирков води пълен курс на практически занятия и семинари по  дисциплините „Социална медицина“ и „Медицинска етика“ на студенти от специалност „Медицина“ БЕО и АЕО, както и по няколко дисциплини на студенти от специалностите „Управление на здравните грижи“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. 

Автор и съавтор на над 30 научни публикации и доклади в специализирани научни издания в България и чужбина, от които над 10 с IF. Участва в няколко научни проекта към СМН на МУ-София.

Членство:

 • Български лекарски съюз;
 • Българското научно дружество по обществено здраве;
 • European Public Health Association (EUPHA);
 • Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER);
 • International Forum of Teachers (IFT) of the International Chair in Bioethics – UNESCO

Организационно-административна дейност:

 • от 2016г. до настоящия момент член на Академичния съвет на МУ-София; 
 • от 2023г. до настоящия момент член на Факултетния съвет на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“;
 • Член на Централната и Факултетската комисия по качество на обучението;
 • Председател и член на редица комисии в МУ-Ректорат за предоставяне на различните типове стипендии и финансови стимули на обучаващите се в МУ;
 • Зам.-председател/ член на Централната комисия по организация на Кандидат-студентската кампания на МУ-София;
 • Член на редакционния съвет на списание „Praemedicus-since 1925”, а в периода 2017-2021 г. е негов главен редактор;
 • Член на Организационните комитети на няколко научни форума и чествания на кръгли годишнини;
 • в периода 2016-2020г. Председател на Студентския съвет на МУ-София.

Отличия:

 • „SIGNUM LAUDIS – I-ва степен“ за особени заслуги и принос към развитието на МУ-София, 2021 г.
 • Наградата на Медицински факултет при МУ-София на името на „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – за особени постижения в медицинската наука, 2020 г.
 • Студент на годината на Република България – за високи научни постижения и младежко лидерство, 2019 г.

Владее: Английски език – писмено и говоримо,

Руски език – писмено и говоримо