СТРАНИЦИ

Проф. д-р Бойчо Ланджов, дм

проф. д-р Бойчо ланджов, дм

РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ

Професор по анатомия , хистология и ембриология

Специалност по Анатомия, хистология и ембриология, МУ-София

ОНС „Доктор“, СНС по хирургия към ВАК

Специалност по Ортопедия и травматология, МУ-София


Чужди езици: Английски

Висше образование:

1998 г. – Магистърска степен по Медицина, Медицински Университет-София.

Заемани длъжности в Катедра „Анатомия, хистология и ембриология“ в МФ на МУ-София:

Асистент от 2001 до 2005 г.; 

Старши асистент от 2005 до 2008 г.; 

Главен асистент от 2008 до 2012 г.; 

Доцент от 2012 до 2016 г.; 

Професор от 2016 г.

Придобити специалности и научно-образователни степени:

2005 г. Специалност по „Анатомия, хистология и ембриология”, МУ–София, Катедра по Анатомия, хистология и ембриология;

2009 г. Образователна и научна степен “Доктор” МУ-София, СНС по хирургия при ВАК, к-ра по Ортопедия и травматология, СБАЛО „Проф. Б. Бойчев”-Г. Баня и Катедра по Анатомия, хистология и ембриология;

2011 г. Специалност по Ортопедия и травматология, Медицински Университет-София, к-ра по Ортопедия и травматология, СБАЛО „Проф. Б. Бойчев”-Г. Баня; НИСМП „Пирогов”.

Научно-изследователска работа:

176 пълнотекстови публикации /с IF – 74 бр., в реферирани списания –102 бр./ и над 200 резюмета в наши и международни списания и научни прояви /общ IF от статии и резюмета: 143,42/; 19 научни проекти към СМН на МУ-София и МОН; съавтор на  6 учебни пособия за ученици, студенти и специалисти по медицина и дентална медицина; рецензент към редица международни списания: „jurnal of Chemical Neuroanatomy“, „Letters in drug desine & discovery“, „Letters in drug desine & discovery“, „Cureus“,“ IJAV“ и др.; съвместни научни разработки със световно известни изследователи от САЩ  и Европа, като Prof. J. Stamm, Assoc. Prof. F. Denaro и L. Edelstein, сътрудник на Нобеловия лауреат Frances Crick, Prof. R. Shane Tubbs, директор на научната фондация в Сиатъл, автор на над 1000 рецензирани публикации, десетки книги и редактор на Gray’s Anatomy и Netter’s Atlas of Anatomy; prof. L. Olewnik, Prof.R. LaPrade; разработки с изследователи от различни научни направления в България: Ортопедия и травматология, Неврохирургия, Кардиология, Фармакология, Фармация,  Патофизиология, Съдебна медицина, Образна диагностика, Дерматология, Физиотерапия, Кинезитерапия, Имунология на размножаването, Невробиология и др.

Учебно-преподавателска дейност:

Лекции, упражнения и изпити по анатомия, хистология, цитология и ембриология /на български и английски език/ на студенти от I и II курс по медицина, дентална медицина, фармация, втора магистратура за ЛЧХ и специализанти; провеждане на конкурси за асистенти към КАХЕ; участие в държавни изпитни комисии за специалност по „Анатомия, хистология и цитология“; курсов ръководител на I курс медици /БГ/, научен ръководител на 2-ма и научен консултант на 3-ма успешно защитили докторанти; ръководител на студенти, студенти-демонстратори в КАХЕ и млади учени по медицина, спечелили престижните награди „Студент на годината на България в област здравеопазване“, „Студент на годината на МУ-София“, „Студент на годината на МФ“, стипендии на фондация „Еврика“, на БЛС и други в няколко поредни години /2018-2023 г./

Участие в експертни комисии:

Председател на централизирана комисия за РСЗАПУПД на МУ-София; член на Акредитационна комисия в МУ-София, ВНЕК към фонд „Научни изследвания“ на МОН; комитет за наблюдение към ОП НОИР към МОН; атестационна комисия към МУ-София; научни журита за придобиване на ОНС “Доктор“; конкурси за заемане на АД „Главен асистент“, „Доцент“ и „Професор“; рецензент към СМН на МУ-София и др.

Награди:

Първа награда за най-успешна научна разработка в област медицина – МУ-София СМН, 2002- 2003 г.

Награда за цялостен преподавателски и изследователски принос по случай 90 г. от създаването на МФ-София, 2007 г.

Първа награда за най-добра научна разработка от XII международен конгрес на Българската Ортопедична и Травматологична Асоциация, 2013 г.

Награда „Проф. д-р Димитър Каданов“ на БАД за високи резултати в областта на морфологията, 2015 г.

Награда „Акад. Димитър Ораховац“ на МУ-София за високи научнопреподавателски и научно-изследователски резултати в областта на фундаменталните науки, 2017 г. 

Награда „PANACEA“ за висок професионализъм и значими постижения в организирането и осъществяването на преподавателската, научноизследователската и експертна дейности, МУ-София, 2020 г.

Награда „Любим преподавател“ на МУ-София  в областта на медико-биологичните науки за 2022г.