СТРАНИЦИ

Проф. Красимира Маркова

проф. красимира маркова

ПОМОЩНИК - РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

Професор в Катедра „Икономика на здравеопазването”  –  Факултет по обществено здраве “Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн”

Икономист, финанси в МУ – Ректорат – до настоящия момент 

От 1993 г. до 2018 г. – Ръководител „ФЧР“, т. и главен счетоводител  на МУ-София.

От 2015 г. придобита  специалност по „Икономика на здравеопазването”. 

2011 година – Присъдена  ОНС „доктор” по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” 

2008 година – Придобита втора магистърска степен по  „ОЗЗМ“ във  ФОЗ към МУ – София. 

1990 година – Магистър по икономика – „Държавни финанси” – ОКС „Икономист” – ВИИ „К.Маркс“.

ПУБЛИКАЦИИ И НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Общ брой научни трудове  –                                                                                   65 бр. 

От тях:

Докторска дисертация – автореферат –                                                                   1 бр. 

Публикации, свързани с дисертацията –                                                                 5 бр.

Самостоятелни публикации –                                                                                   24 бр.

Първи автор –                                                                                                               10 бр.

Общо публикации (в монографии, учебници, списания и сборници)-            52 бр.

От тях:

– в чуждестранни списания, –                                                                                   17 бр.

  от тях с импакт фактор –                                                                                          2/3.40/

– публикувани у нас  –                                                                                                 42 бр.

– монографии и учебници –                                                                                        2 бр.

– научни списания –                                                                                                    29 бр.

– в рецензирани сборници –                                                                                    18 бр.

– цитирания в български източници (от 2010 г. до 2015 г. – 

   справка – ЦМБ)                                                                                                         41 бр.

Доклади и резюмета на научни форуми                                                                  5 бр.

– научни форуми в чужбина                                                                                            5 бр. 

 

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ:

  • Член на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт (НСЗПМ).
  • Член на Международния форум на преподавателите по биоетика към Департамента по биоетика при  ЮНЕСКО.

НАГРАДИ:

  • Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на лента за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация – 2023 г.
  • Почетен знак на Ректора за личен принос в управленски мандат 2016-2020 на     МУ – София – 2020 г.
  • Почетен знак на Студентски съвет на МУ – София – 2018 г. за принос към дейността на Студентския съвет на МУ – София.