СТРАНИЦИ

Заповед на комисия

Общоуниверситетска комисия за управление и оценка
на качеството на учебния процес

На основание  чл.32.ал.1.т.1 и т.5, предложение 3-то от ЗВО, във връзка с чл. 6, ал. 4 и ал. 5 от ЗВО,  чл.10 от  Правилника за управление, структура и критерии на система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав в  Медицински университет – София и съгласно изискванията на НАОА за следакредитационно наблюдение и контрол върху качеството на обучение и на академичния състав на висшите училища:

ОПРЕДЕЛЯМ:

Постоянно действаща Общоуниверситетска комисия за управление и оценка на качеството на учебния процес, считано от датата на извеждане на настоящата заповед,    в състав:

Председател: Проф. д-р Силвия Младенова, дм – ФОЗ „Проф. д-р Ц.Воденичаров“

Зам. председател: Проф. д-р Цветалина Танкова, дмн- Зам.Ректор „МИПФ“

Членове:

 1. Проф. Красимира Маркова – Икономист, финанси, Ректорат
 2. Люба Кирилова – Р-л „Учебен отдел“, Ректорат
 3. Десислава Димитрова – Р-л отдел „Наука и акредитация” – Ректорат
 4. Катя Гаврилова   – Р-л отдел „СДО и УБК” – Ректорат
 5. Д-р Видин Кирков- Р-л Център за БЧС
 6. Мариела Гинзерова- Главен юрисконсулт на МУ-София
 7. Доц. д-р Теофил Седлоев, дм – Зам. Декан по УД на МФ
 8. Доц. д-р Емилия Карова, дм – Зам. Декан по УД на ФДМ
 9.  Проф. Милен Димитров, дф – Зам. Декан по УД на ФФ
 10. Доц. Александрина Воденичарова , дм –Зам. Декан по УД на ФОЗ
 11. Проф. Мая Визева – Р-л „Учебен отдел ” на МК „Й. Филаретова”
 12. Доц. Анна Божкова  –преподавател в  ДЕОС
 13. Доц. Галя Янкова , дм – Преподавател във Филиал- Враца “Проф.д-р Ив.Митев“
 14. Доц. д-р Аркади Иванов, дм- Потребител на кадри, IV-та Градска болница
 15. Марио Кирилов -Експерт, администриране на системи, той и р-л отдел,Ректорат
 16. Людмила Борисова- Председател СС
 17. Анастасия Барбукова- студент в МФ

Секретар:   Даниела Иванова – експерт в „Учебен отдел“ – Ректорат

Отменям Заповед №РК36-1127/11.07.2019 г.