СТРАНИЦИ

Заповед на комисия

Общоуниверситетска комисия за управление и оценка на качеството на учебния процес

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗВО, във връзка с чл. 6, ал. 4 и ал. 5 от ЗВО, чл.10 от Правилника за управление, структура и критерии на система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав в Медицински университет – София и съгласно изискванията на НАОА за следакредитационно наблюдение и контрол върху качеството на обучение и на академичния състав на висшите училища

УТВЪРЖДАВАМ

Постоянно действаща Общоуниверситетска комисия за управление и оценка на качеството на учебния процес в състав:

Председател: Проф. Силвия Младенова, дм – ФОЗ

Зам. председател:    Веселин Петров – Главен секретар на МУ-София

Членове:       

 1. Проф. Красимира Маркова – Икономист, финанси, Ректорат
 2. Люба Кирилова – Ръководител „Учебен отдел“, Ректорат
 3. Десислава Димитрова – Ръководител отдел „Наука и акредитация“, Ректорат
 4. Катя Гаврилова – Ръководител отдел „СДО и УБК“, Ректорат
 5. Проф. д-р Радослав Гърчев, дмн – Ръководител отдел „МИПФ“, Ректорат
 6. Доц. д-р Димитър Буланов, дм – Зам. декан по УД на МФ
 7. Проф. д-р Красимира Янева, дм – Зам. декан по УД на ФДМ
 8. Проф. Александър Златков, дф – Зам. декан по УД на ФФ
 9. Доц. Александрина Воденичарова, дм – Зам декан по УД на ФОЗ
 10. Доц. Мая Визева – Ръководител „Учебен отдел“ на МК „Й. Филаретова“
 11. Доц. Анна Божкова – Преподавател в ДЕОС
 12. Доц. Галя Янкова, дм – Преподавател в Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“
 13. Доц. д-р Аркади Иванов, дм – Потребител на кадри, ІV-та градска болница
 14. Марио Кирилов – Експерт в УЕИОЦ, Ректорат
 15. Видин Кирков – Председател на СС
 16. Любомира Георгиева – Студент в МФ

Секретар:      Даниела Иванова – Експерт „Учебен отдел“, Ректорат