СТРАНИЦИ

Грант по програма Хоризонт на ЕИС за „Ранно предпазване от епидемии“

ИД Номер на поканата: H2020-EpidemicsEICPrize-2020

Отворен от: 26 април 2018 г.

Краен срок: 16 февруари 2021 г. 17:00 ч. Брюкселско време

Описание на темата :

Конкретни предизвикателства:

Предизвикателството е да се разработи мащабируем, надежден и рентабилен прототип на система за ранно прогнозиране и мониторинг на векторно преносими болести, с цел да се допринесе за предотвратяването на епидемии, чрез смекчаване на тяхното въздействие в локален, регионален и глобален мащаб, и осигуряване на подкрепа за съществуващите мерки за тяхното елиминиране.

Според Световната здравна организация (СЗО) болестите, пренасяни от вектори, като малария, Зика, денга или жълта треска, причиняват повече от 1 милион смъртни случаи в световен мащаб всяка година. Векторите са живи организми, които могат да предават инфекциозни заболявания между хората или от животни към хора. Болестите, пренасяни от вектори, представляват глобална заплаха за общественото здраве и могат да имат дълготрайно икономическо и социално въздействие.

Климатичните и екологични явления допринасят за създаването на необходимите условия за процъфтяване на тези видове заболявания. Променливи явления като валежи, температура и влажност влияят на броя и преживяемостта на комарите и други вектори на болестите.

Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. в контекста на целта за Устойчиво развитие 3: „Осигуряване на здравословен живот и насърчаване на благосъстоянието за всички възрасти“ цели да прекрати епидемиите от малария и омаловажаваните тропически болести (наред с много други) до 2030 г. Тя призовава за укрепване на капацитета на всички страни, по-специално на развиващите се страни, с цел ранно предпазване, намаляване на риска и управление на националните и глобални рискове за здравето.

Домейнът за наблюдение на Земята се променя с увеличаване на количеството данни, генерирани от космическите, въздушните, на място и граждански обсерватории. Ефективното управление на големи бази данни в тази област е съществен елемент за подобряване на възможностите за „ранно предпазване“ на всяка система, която има за цел да смекчи епидемиите, свързани с болести, пренасяни от вектори. Пълният потенциал за комбиниране на всички налични данни все още не е използван и са необходими иновативни решения, които да позволят по-широкото използване и прилагане на системата в този контекст. Такива решения не само биха помогнали за подобряване на „подготвеността“ и реакцията, свързани с епидемията от болести, пренасяни от вектори, но и биха подпомогнали създаването на пазар на цифрови решения в областта на рисковете за здравето от околната среда и климата.

Конкретните правила на конкурса са публикувани на портала за участници H2020 от Европейската комисия, която директно ще стартира и управлява конкурса и ще присъди наградата въз основа на преценката на независими експерти.

Очаквано въздействие:

Надежден, рентабилен и мащабируем прототип на системата за ранно предпазване за прогнозиране и мониторинг на болести, пренасяни от вектори, който трябва да включва иновативни технологични решения, интегриращи големи бази данни, получени от различни източници (напр. космически, въздушни, наблюдения на място и граждани) в Домейна за наблюдение на Земята, включително климатични данни, моделиране, свързано с вектори, метеорология и гео-локализирана информация, свързана с огнища и поведение на болести, пренасяни от вектори. Те трябва да са оперативно съвместими с данните за общественото здравеопазване и други социално-икономически данни.

Демонстрация на прототипа на местно ниво, като се вземат предвид всички съответни обществени фактори в избрания географски район. Той трябва да бъде съвместим за използване с данните, идващи от съществуващи мултидисциплинарни мрежи, включващи участници в здравеопазването, хуманитарната помощ и управление на извънредни ситуации, за да се използват данни и информация от тези мрежи, както и да се покаже оперативният потенциал и добавената стойност на решението.

За повече информация моля вижте ТУК