СТРАНИЦИ

МУ-София награден с Еразъм Харта за висше образование за новия програмен период 2021-2027

Университетът ни бе награден от ЕК с Харта за висше образование с общ брой точки 100, като по този начин се задължава за пореден път да спазва принципите, заложени в Програмата за Европейската система за трансфер на кредити. Когато участва в европейски и международни проекти за сътрудничество, институцията гарантира, че сътрудничеството води до устойчиви и балансирани резултати за всички партньори, насърчава академичния си персонал и студентите да участват в тези дейности и насърчава ученето сред по-широки общности. 

В общността на българските университети Медицински университет-София е на първо място сред медицинските висши учебни заведения по отношение квалификацията на академичния състав, участие в дейности за международно сътрудничество, брой статии, публикувани в национални и чуждестранни списания, учебни програми, разработени в съответствие с изискванията на стандартите на ЕС. Университетът има международно признати постижения в много области на медицинската практика и научни изследвания в неврохирургията, сърдечно-съдовата хирургия, офталмологичната хирургия, високотехнологичната диагностика на човешките заболявания, медицинската генетика, разработването на нови съединения от синтетичен и естествен произход, лабораторни изследвания и др. 

През годините всички наши отдели бяха включени в изграждането на стратегически партньорства и работа с международни проекти, финансирани от Рамковите програми на ЕС, ESFRI, EUROCORES, NIH, както и други технологични и научни проекти, финансирани от институции и изследователски центрове от САЩ, Белгия, Япония, Австралия, Германия, Индия, Великобритания и др.

От основаването си през 1917 г. досега над 60 000 студенти са завършили МУ – София. В момента има над 10 000 студенти, от които над 4000 са чужденци.

Университетът вижда основния си приоритет за бъдещето в непрекъснатото разширяване на своите международни отношения в академичната и изследователската област, в развитието на интердисциплинарни изследвания и изследвания, като по този начин изгражда силни научни партньорства и проправя пътя на медицината към по-добро бъдеще.