СТРАНИЦИ

БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ МУ-СОФИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ BBMRI-ERIC

България се присъедини към Научноизследователска инфраструктура за био-банките и биомолекулярните ресурси – Консорциум за Европейска научноизследователска инфраструктура (BBMRI-ERIC) на Събранието на членовете, което се проведе в Болоня на 23 май 2018 г.

България ще бъде представлявана от Медицинския университет в София и става 21-я член. Медицинския университет – София (МУС) е най-големият университет в областта на медицинската наука и био-медицинските изследвания в България. МУС е координиращата институция на Националния университетски комплекс за научноизследователска инфраструктура за био-медицински и приложни изследвания, част от Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура от 2014 г. Министерството на образованието и науката е финансовият координатор на всички научноизследователски инфраструктури, включени в Пътната карта. През следващия месец българското Министерство на образованието и науката и МУС ще работят съвместно с BBMRI-ERIC за създаване на национална контактна точка, национална мрежа на българските био-банки, които ще взаимодействат с BBMRI-ERIC и ще използват и разпространяват услугите на BBMRI-ERIC в страната.

Българският министър на образованието и науката Красимир Вълчев каза: „Бих искал първо да благодаря на BBMRI-ERIC за топлия прием на българската общност за био-банки и биомолекулярни ресурси в тяхното европейско семейство. Горд съм, че имаме отлични изследователски екипи, които осъществяват сътрудничество по целия свят и съм убеден, че трябва да продължаваме да укрепваме нашите политики и инструменти в подкрепа на нашите блестящи умове и развитието на изследователската и иновационна дейност в страната. Сред европейските ни приоритети са ускоряване на трансфера на знания и увеличен достъп до научноизследователски резултати, включително посредством насърчаване на европейските инициативи за отворена наука и гарантиране на дългосрочна устойчивост и отвореност на пан-европейската научноизследователска инфраструктура. България се ангажира да продължи усилията си за принос към основните стълбове на европейското научноизследователско пространство и общи цели.”

Генералният директор на BBMRI-ERIC Ерик Щайнфелдер каза, „Посрещам с огромно удоволствие България в BBMRI-ERIC. Сега българските био-банки са безпрецедентно свързани със света. Същевременно българските изследователи и оператори на био-банки ще имат достъп до знание, ИТ инструменти и индивидуални насоки от страна на BBMRI-ERIC, които ще подкрепят по-нататъшното развитие на изследванията на био-банки и биомолекулярни ресурси в България”.

“Това е решаващ момент и за по-широките европейски изследвания,” коментира Щайнфелдер: “Когато други държави намаляват инвестициите в научни изследвания, България дава пример, като развива своя био-медицински сектор. От наша страна ние ще положим всички усилия доверието на България в BBMRI-ERIC да бъде ползотворно над номиналната стойност на присъединяването към Европейската научноизследователска инфраструктура”.

Щайнфелдер завърши с думите: “BBMRI-ERIC вярва, че предоставяните услуги ще направят възможни нови методи на лечение, но био-медицинските изследвания не се правят във вакуум: те изискват мултидисциплинарен подход. Затова ние увеличаваме сътрудничеството си с други европейски научноизследователски инфраструктури за да гарантираме, че за в бъдеще научноизследователската инфраструктура за био-медицински изследвания ще интегрира услугите си и така ще увеличи стойността си за български и други европейски био-банки, които се свързват с BBMRI-ERIC. Затова ние приветстваме заключенията на Съвета за ускорено разпространение на знания в ЕС: ние вървим в обща посока”.

За да провеждат висококачествени био-медицинските изследвания със значимо въздействие и да изпълняват обещанията на персонализираната медицина, изследователите се нуждаят от висококачествени човешки проби, които се събират при пълна защита на правата за защита на личните данни на пациентите и гражданите и се съхраняват в първокачествени био-банки при спазване на международните стандарти. BBMRI-ERIC обединява повече от 500 био-банки в 21 европейски държави и ги свързва в Директорията, най-голямото човешко био-хранилище в света с повече от 100 милиона проби. Мисията на BBMRI-ERIC е да улеснява достъпа до биологични ресурси и био-медицински съоръжения. Това прави BBMRI-ERIC и нейните био-банки основен участник в намирането на нови методи на лечение.

BBMRI-ERIC е международна, нестопанска организация, създадена по законите на ЕС. Седалището й е в Грац, Австрия и има комуникационен офис в Брюксел.

BBMRI-ERIC предоставя подкрепа и услуги на местни био-банки чрез Националните контактни точки на BBMRI (по една в държава). Националните контактни точки участват активно в текущото управление на BBMRI-ERIC и осигуряват обратна връзка от национално ниво. Услугите на BBMRI-ERIC обхващат три основни области: етична, правна и социални въпроси (ЕПСВ), управление на качеството и ИТ решения, позволяващи на потребителите да търсят бази онлайн и да искат достъп:

  • Услугите за управление на качеството включват консултативни програми за насоки и стандарти, програми за наблюдение и проверка, обучение и образование, както и помощ за воденето на документацията и оценката на управлението на качеството;
  • ИТ услугите включват Директорията, Локатор на проби/данни и инструмент за преговори, както и средства за хармонизиране на данни и референтни инструменти за био-банките. Директорията е най-големият каталог на био-банки в света с повече от 100 милиона проби. Повече информация за Директорията можете да намерите тук.
  • ЕПСВ услуги: BBMRI-ERIC подпомага общността на био-банките, като улеснява спазването на регулаторните изисквания и стандартите за добра практика. Предвид факта, че правилното отношение към етичните, правни и социални въпроси е ключово за всяка дейност на био-банките, BBMRI-ERIC осигурява услуги и инструменти за изследователите, които искат да бъдат информирани по въпросите на ЕПСВ или имат съответни конкретни въпроси.

Финансирането на BBMRI-ERIC е от членския внос, плащан от членуващите държави и от проекти, финансирани от ЕС.

Членове: Австрия, Белгия, България, Република Чехия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Италия, Малта, Латвия, Холандия, Норвегия, Полша, Швеция, Великобритания

Наблюдатели: Кипър, Швейцария, Турция, МАИР/СЗО

Мисия: BBMRI-ERIC увеличава ефикасността и високите постижения на европейските био-медицински изследвания, като улеснява достъпа до биологични ресурси за човешкото здраве/ свързани със заболявания, които са качествено дефинирани.