СТРАНИЦИ

Информация относно дати за прием по програма Мария Склодовска Кюри – отворени и предстоящи за отваряне процедури

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДАТИ ЗА ПРИЕМ ПО ПРОГРАМА МАРИЯ СКЛОДОВКСКА КЮРИ – ОТВОРЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОТВАРЯНЕ ПРОЦЕДУРИ 2017 – 2018Г.

По програмата има безвъзмездни средства за всеки един етап от изследователската кариера — от кандидати за докторска степен или до много опитни изследователи, с което се насърчава трансграничната, междусекторната и междудисциплинарната мобилност.

Съществуват четири основни типа действия по програма „Мария Склодовска-Кюри“:

Изследователски мрежи (ITN) : подкрепа за мрежи за иновативно обучение, в които се развиват нови изследователи.
Индивидуални стипендии (IF) : подкрепа за опитни изследователи, които осъществяват мобилност между държави, с възможност да работят извън академичните среди.
Обмен на служители в областта на научните изследвания и иновациите (RISE) за международно и междусекторно сътрудничество.
Съфинансиране (COFUND) на регионални, национални и международни програми, финансиращи обучения в областта на научните изследвания или стипендии за мобилност от или между различни държави.
По-подробна информация относно допустимостта и условията за участие по посочените схеми може да се намери на следния линк: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about_bg

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация за необходимите документи за кандидатстване може да бъде открита на следния адрес: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html