СТРАНИЦИ

Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 “ Подкрепа за висшите училища в Република България”

Отдел Международна интеграция и проектно финансиране съобщава за процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на държавни висши училища, открита по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Медицински университет – София е допустим кандидат и може да представи проект за финансиране на направления медицина и фармация, за които е определена безвъзмездна помощ в размер на 3,0 млн. лв. Продължителността на всеки проект, включително предвидените в него дейности, не може да надвишава 30 месеца.
Разходите се отнасят за строителство, реконструкция и ремонт на висшето училище, включително прилежащото дворно пространство, както и конструктивни обследвания на съответните сгради, подобряване на достъпа за хора с увреждания до образователните сгради. Допустимо е проектното предложение да обхваща и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради респективно помещения като част от цялостното им обновяване.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.06.2016 г., 19:00 ч. Кандидатстването се осъществява изцяло по електронен път чрез Модула за електронни услуги на Информационната система за управление и наблюдение „ИСУН 2020“ , където се представят всички изискуеми документи.
На уеб страницата на Оперативната програма, са публикувани детайлни указания за кандидатстване.