СТРАНИЦИ

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2

Бихме желали да ви информираме, че на 25.10.2018г е публикувана покана за подаване на предложения по Програма ЕРАЗЪМ + Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – „Алианси на знанието – Европейски университети“.

Основната й цел е да се насърчи създаването на  около двадесет европейски университета до 2024г, изградени на принципа отдолу-нагоре и свързани в общи мрежи, което ще даде възможност на студентите да получат образователна степен, като съчетаят учене в няколко държави членки на ЕС и повишат международната конкурентноспособност на европейските университети. За участие в инициативата може да кандидатства всяка институция за висше образование, притежаваща валидна Харта за висше образование Еразъм (ЕСНЕ).

Предвижда се Европейският университет да се състои от поне три институции за висше образование от най-малко три държави членки на ЕС или други държави по програма Еразъм +. Асоцииран партньор при създаването на университета може да бъде всяка публична или частна институция, която извършва дейности в областта на образованието и обучението, научните изследвания и иновациите, както и работодателска организация.

Продължителността на всеки проект е 3 години, като кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездна помощ до 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) на 28 февруари 2019г.

Подробна информация по процедурата за кандидатстване може да намерите в Част В от Ръководството за програма ЕРАЗЪМ + публикувано на интернет страницата на МОН.

Информация относно поканата за участие може да бъде открита ТУК