СТРАНИЦИ

Посещение на преподаватели от МУ-София в Университета на Хирошима, Япония

Медицински университет – София има спечелен проект за обмен на Еразъм преподаватели и студенти с университета на Хирошима, Япония за академичната 2016/17 г. Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта, в периода от 01 юли до 08 юли 2017 г. трима преподаватели осъществиха Еразъм мобилност с цел преподаване в университета на Хирошима: проф. д-р Радослав Гърчев, дм, дмн и гл. асистент д-р Николай Ишкитиев, дм, PhD от Медицински факултет и гл. асистент д-р Николай Апостолов, дм, PhD от факултета по Дентална медицина.

Проф. д-р Радослав Гърчев, дм, дмн в семинарна зала 1, в сградата на Базови и социомедицински научни изследвания, в университета на Хирошима изнесе лекции, с които представи структурата и учебните планове на Медицински университет – София, включително и образователните цели и резултатите от обучението по физиология, съгласно изискванията на Болонския процес. Презентира и кредитната Еразъм мобилност в Медицински университет – София с индустриализираните партньорски страни от 13 регион. По време на организиран от професор Хидея Йамамото семинар, той представи научен доклад на тема „Ефекти на новосинтезирани ноцицентинови аналози, модифицирани в девета позиция върху симпато-вагусовия баланс у спонтанно-хипертензивни плъхове“. По време на престоя си, проф. Гърчев посети Департамента по сърдечно-съдови изследвания с ръководител проф. Иасуки Кихара, лабораторията по функционални изследвания с ръководител проф. Хигаши, катедрата по физиология към Медицински факултет, където в разговор с проф. Масао Йоцисуми и неговите сътрудници обмениха идеи за бъдещо научно сътрудничество. Като ръководител на отдел „МИПФ“ той участва в изготвянето на процедурата по селекция на Еразъм студенти от университета на Хирошима, в това число критериите за селекция и подготовката на изискваните от програмата документи. Проф. Гърчев участва в интервюто за подбор на Еразъм студентите и в тази връзка се срещна и с Декана на факултета по дентална медицина, проф. Куичи Като, за да обсъдят приема на студенти от дентална медицина от Медицински университет – София.

Гл. асистент д-р Николай Ишкитев, дм, PhD изнесе лекции на тема „Потенциал за диференциация на стволови клетки от денталната област“. По време на Еразъм престоя си д-р Ишкитиев посети катедрата по биоматериали, катедрата по биохимия с ръководител проф. Чиса Сукунами, катедрата по орална биология и инженеринг на проф. Хироки Никава, с които обмениха виждания за бъдещо сътрудничество.

Гл. асистент д-р Николай Апостолов, дм, PhD изнесе лекции на тема „Протезни адхезиви – приложение и необходимост“, проведе срещи с Декана на факултета по дентална медицина – проф. Куичи Като и с ръководителя на катедрата по орална физиология проф. Сугита, с когото обсъдиха възможностите за съвместни научно-изследователски проекти.

На лекциите присъстваха повече от 300 студенти и преподаватели от Медицински факултет на Университета на Хирошима.

В рамките на Еразъм престоя им Еразъм преподавателите посетиха болничния комплекс на университета на Хирошима.

По време на визитата си в Хирошима, проф. д-р Гърчев, гл. асистент д-р Ишкитиев и гл. асистент д-р Апостолов се срещнаха и с членовете на дружеството за приятелство между Хирошима и България, където са приветствани с писмо от Министъра на външните работи на Япония – Фуимо Кишида.