СТРАНИЦИ

Първа международна Еразъм седмица на тема: „Нови хоризонти в здравеопазването и здравните услуги“

Първата  международна седмица за обучение на преподавателски и не преподавателски състав, на тема: „Нови хоризонти в здравеопазването и здравните услуги“,  бе инициирана от Факултета по обществено здраве, по повод 30-годишнината от програмата „Еразъм“ и 100-годишнината на Медицински университет – София. Това е още една  инициатива за насърчаване на мобилността на студентите и академичния административния състав, съчетана с усъвършенстване на информационната кампания, която е част от всички организирани събития в университета и чрез редовно преразглеждане на установените Вътрешни правила за управление на програмата, включително признаването на периодите на обучение и преподаване, в рамките на програма Еразъм.

Международната Еразъм седмица включваше академични събития, образователни дейности и обмен на практически опит между колеги от различни европейски университети. На участниците бяха предложени множество семинари, обучения и събития за работа в мрежа. В резултат на това бяха подписани много нови между-институционални споразумения.