СТРАНИЦИ

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО – 2018 година

Стипендиите на френското правителство включват:

Стипендии за обучение

1. Master 2

За магистратури с професионална насоченост, стипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж (3 месеца в най-общия случай) и се отпуска максимално за 10 месеца.

За магистратури с научна насоченост (без включен задължителен стаж) отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца.

2. Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)

Тя покрива 3 престоя във Франция, всеки с продължителност до 4 месеца.

Стипендии по програмата „Мобилност на млади научни работници“

Френският институт в България предоставя стипендии за краткосрочен престой на докторанти и млади научни работници ( до 40 години), от всички области на знанието, с цел стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой до 3 месеца в лаборатория или научен екип във ФранцияКандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.

Стипендии за мобилност в рамките на постдокторантски програми

Френският институт в България предоставя стипендии за мобилност на пост-докторанти във всички научни области. Тези стипендии позволяват на изследователите престой в университет, в научно-изследователски център или лаборатория във Франция . Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.

Срокове: Mагистратури и докторантури под двойно научно ръководство

23 март : краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване. Документи за Мобилност на млади научни работници и Мобилност в рамките на постдокторантски програми се приемат през цялата година и  стипендиите се предоставят след одобрение на кандидатурата.

За необходимите документи за кандидатстване, условия за отпускане на стипендия и процедура за предоставяне може да намерите информация на следния уебсайт: http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/

Контакти :

Френски институт в България – Бюро за стипендии 

ул. Славейков № 3

bissera.kolarova@institutfrancais.bg

www.institutfrancais.bg

тел : 00 359 2 937 79 14/64