СТРАНИЦИ

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

Студент на годината 2019

Дойде един от най-дългоочакваните моменти в събитийния календар на Студентски съвет към МУ София – конкурсът „Студент на годината на Медицински университет-София”.

Откриваме процедурата по подаване на кандидатури в конкурса. Срок за подаване на документите – до 30.11.2019 на е-мейл адрес: students@mu-sofia.bg

Както мнозина от вас вече знаят, идеята, заложена в създаване на традиционния конкурс, е поощряване и награждаване на студенти с доказани високи академични успехи, познание на чужди езици, афинитет към научни разработки и открития, участие и представяне на университета ни в национални и международни научни семинари и конференции, извоювани постижения и отличия, участие в студентски и неправителствени организации и др.

По този повод Медицински университет-София ще награди по един студент във всяка една от следните категории:

  • Студент на годината на Медицински университет – София
  • Студент на годината на Медицински факултет
  • Студент на годината на Факултета по дентална медицина
  • Студент на годината на Фармацевтичен факултет
  • Студент на годината на Факултета по обществено здраве
  • Студент на годината на Медицински колеж „Йорданка Филаретова”
  • Студент на годината на Филиал-Враца „Проф. Иван Митев“
  • Чуждестранен студент на годината

За да участвате в конкурса, моля изпратете ни кратко CV на български език и приложено сканирани копия на документи/сертификати, отговарящи на критериите за участие в конкурса, валидни за период от една година назад – Ноември 2018 – Ноември 2019 година, а именно:

Успех от предходните два семестъра (представя се академична справка или Удостоверение, заверени в Деканата на съответния факултет; за участници от 1-ви курс се вземат оценките от кандидатстудентска кампания)
Езикови умения (прилага се наличен сертификат/-и за определено ниво на владеене)
Работа и заемани длъжности, стажове и практики (прилага се документ от работодател или ръководител на съответния стаж, удостоверяващ заетостта)
Членство в различни организации (например Студентски съвет, различни неправителствени организации – прилага се уверителна бележка, подписана от от Председателя на организацията)
Заемани длъжности с мандатност в различни организации ( документ от Председателя на съответната организация)
Образователни семинари, повишаващи нивото на компетенциите (прилага се сертификат от участие)
Научни публикации (прилага се копие от всяка една налична публикация)
Участие в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари и лекционни потоци (активно или пасивно участие се удостоверява със сертификат)
Участие в спортни мероприятия ( прилага се сертификат или друга награда)
Други награди и отличия (прилагат се сертификати, медали и др)
Не забравяйте, че съответните документи и сертификати, удостоверяващи вашите участия и умения се отнасят за периода Ноември 2018 – Ноември 2019 година.

Изпращайте ни кандидатурите си на е-мейл адрес: students@mu-sofia.bg

Вашите кандидатури ще бъдат разгледани и оценени от висококвалифицирана комисия в областта, която ще определи победителят във всяка една категория.