СТРАНИЦИ

Фонд научни изследвания обявява следния конкурс: програма Cost

Покана за кандидатстване в Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА
Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България в конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните изследвания и технологиите и да засили присъствието на академичната общност в тази програма.
По програма COST се финансират научни мрежи; дейности свързани с тяхната координация (семинари, конференции, публикации, краткосрочни научни визити и др.)
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА – безсрочно.
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА СЪФИНАНСИРАНЕТО – до 20 000 лв. на година.
ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).
Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).
Подробна информация за процедурата и условията за участие може да бъде открита на следния линк: https://www.fni.bg/?q=node/543