СТРАНИЦИ

Въвеждане на система за управление на качеството в МУ-София, съгласно ИСО 9001/2008 и интегриране на информационните системи в университета

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Въвеждане на система за управление на качеството в МУ-София, съгласно ИСО 9001/2008 и интегриране на информационните системи в университета

Схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0036

„Въвеждане на система за управление на качеството в МУ-София, съгласно ИСО 9001/2008 и интегриране на информационните системи в университета“

Обща цел на проекта е да подобри качеството на обучение в Медицински университет-София в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Специфичните цели са:

Разработване на проекти, насочени към повишаване качеството на университетските дейности и продукти в съответствие с критериите в рейтинговата система.
Надграждане на съществуващата система за управление на качеството в МУ-София и сертифицирането и съгласно ИСО 9001/2008
Изграждане на интегрирана информационна система в МУ-София
Основни дейности по проекта:

Дейност 1: Управление и отчитане на проекта

Дейност 2: Разработване на проекти, насочени към повишаване качеството на университетските дейности и продукти в съответствие с критериите на Рейтинговата система

Дейност 3: Изграждане на интегрирана информационна система в МУ-София.

Дейност 4: Анализ и усъвършенстване на системата за управление на качеството на обучение и академичния състав в МУ-София в съответствие с международен стандарт ИСО 9001/2008

Дейност 5: Издаване на сертификат за съответствие на въведената система за управление с международен стандарт EN ISO 9001: 2008

Дейност 6: Визуализация на проекта

Дейност 7: Одит на проекта

Целева група:

– студенти

– преподаватели

– административен персонал

Очакван ефект върху целевите групи :

Медицински университет-София има необходимост от усъвършенстване на система за управление за да се повиши качеството на предлаганите услуги, което е главната цел и мисия на учебното заведение. Медицински университет-София ще осигури устойчивост на резултатите по проекта чрез поддържане на въведения международен стандарт, постоянен анализ и актуализиране на учебните програми, въвеждане на нови възможности за реализация на студентите и усъвърщенстване на интегрираната информационна система.Периодично проследяване на съответствието на обучение с потребностите на пазара на труда.

С реализацията на настоящия проект ще бъдат удовлетворени потребности и подобрени предлаганите образователни услуги за всички от целевата група: студенти, преподаватели и служители.

Студенти- с реализацията на проекта ще се създадат повече възможности за кариерно развитие и участие в стажове.Също така ще се измерва удовлетвореността на студентите от обучението за да бъдат предприемани своевременни действия за отстраняване на неуредици в университета.Информационната система ще улесни студента, тъй като ще представи възможност за достъп до неговите ресурси по интернет.
Преподаватели- на база системата за управление на качеството ще е възможно прецизно да се следи за нивото на обучение в МУ-София и за развитието на учебните програми.Отговорността ще бъде ясна и с дефиниран обхват.Интегрираната информационна система ще улесни преподавателския състав, като им даде възможност за изготвяне на различни по вид справки и извлечения онлайн.
Административен персонал- дигитализирането на процесите в МУ-София значително ще оптимизира дейностите по обслужването на учебния процес.
Проектът се финансира от Европейски социален фонд.

Обща сума по проекта : 499 326,80 лв

Начало на проекта: 18.07.2013 г.

Продължителност: 17 месеца

Ръководител на проекта:Чл.кор.Проф.д-р Ваньо Митев-Ректор на МУ-София

встъпителна пресконференция

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-3.1.08-0036 „Въвеждане на система за управление на качеството в МУ-София, съгласно ИСО 9001/2008 и интегриране на информационните системи в университета“ с Ръководител на проекта: Чл. кор. Проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн – Ректор на МУ-София, Ви уведомявам че на 23.01.2014 г. от 15.30 ч. във II – аудитория на „Предклиничен учебен център“ на университета, ул. Здраве 2, ще се проведе встъпителна пресконференция, на която ще бъдат представени специфичните цели и основните дейности по проекта и очаквания резултат върху Целевата група.

заключителна пресконференция

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-3.1.08-0036 „Въвеждане на система за управление на качеството в МУ-София, съгласно ИСО 9001/2008 и интегриране на информационните системи в университета“

с Ръководител на проекта: Чл. кор. Проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн – Ректор на МУ-София, на 15.12.2014 г. от 11.30 ч. във III – аудитория на „Предклиничен учебен център“ на университета, ул. Здраве 2, се проведе заключителна пресконференция, на която беше представен краният резултат от изпълнението на проекта.

В рамките на проекта МУ София бе одитиран и сертифициран от независима сертифицираща организация „Transpacific Certification LTD” по изискванията на ISO. Серфикацията по ISO гарантира, че Медицински Университет София е част от модерна, ефективна и постоянно развиваща се система за висше образование, която е основана на висококачествена изследвателска дейност и осигурява достъпно и качествено обучение по всички професионални направления. Обучението съответства на високите европейски стандарати и МУ София заема своето достойно място в европейското простраство за висше образование.

На състоялата се пресконференция бе отчетено пред преподавателите изпълнението на основните задачи по проекта и бе представено функционирането на изградената интегрирана информационна система на портала: http://portal.mu-sofia.bg/
Представянето на интегрираната система, демонстрира нейната изключителна важност за преподавателите и студентите.