СТРАНИЦИ

Проект „Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ-гр.София” на Медицински университет-СОФИЯ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Проект „Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ-гр.София” на Медицински университет-СОФИЯ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.

Заключителни дейности по проект „Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ-гр.София“ ПРИОРИТЕТНА ОС 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, ОПЕРАЦИЯ 1.1: Социална инфраструктура по Оперативна програма „Регионално развитие (2007-2012)”

На 05 февруари 2013 г. ще се проведе заключителна пресконференция в гр.София, бул. Акад. Ив. Евст. Гешов” №15, сградата на НЗОЗА, етаж 12, зала 6  от 13,30 часа, във връзка с публичност и информиране по проект: „Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ-гр.София” по договор № BG161PO001/1.1-07/2009/012 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007 – 2013), схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура на висшите училища в градските агломерации“ на ОП“РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“2007-2013г.

Стойността на проекта е 3 319 441,75 лв. от които 85% в размер на 2 821 525,49 лв. са безвъзмездно финансиране от ЕС чрез ЕФРР,  10 % в размер на 331 944,18 лв. са  съфинансиране от държавния бюджет на Република България и 5% в размер на 165 972,08 лв. са собствен принос на бенефициента.

Начало на проекта – 02.06.2010 г., край на проекта – 06.02.2013 г.

Целта е запознаване с енергоспестяващите мерки, които са изпълнени по този проект в три сгради на МУ-София: „Медицински факултет-Предклиничен университетски център”, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” и Централна медицинска библиотека, доставка на оборудване с цел модернизация и дегитализация на библиотечния фонд на Централна медицинска библиотека при МУ-София и изпълнените мерки за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

На пресконференция ще присъстват:

Ректора на МУ-София-чл.кор.проф.д-р Ваньо Митев, дм,дбн,

Гл.секретар на МУ-София- проф.д-р Алексей Алексеев, Зам.декана на МФ при МУ-София- проф.Иван Митов, Директора на МК”Й.Филаретова”- г-н Вихрен Петков и Директорката на ЦМБ –   д-р Тачева, Юрисконсулт на МУ-София- г-жа Мариела Гинзерова.

Ръководителя на проекта – инж.Симона Манолова и екипа по управление и изпълнение на проекта : координатор- г-жа Марта Генсузова, финансов експерт-г-жа Красимира Маркова, технически експерт- инж. Добрин Нешев и отговорници на сградите- инж. Бойка Стефанова, инж. Снежанка Перчеклийска и инж. Веселин Дичев.

Поканени са представители на фирмите-изпълнители на видовете дейности предмет на изпълнение на проект ”Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ-гр.София”
Ръководителя на УО на ОП”Регионално развитие”, ГД ”Регионално Развитие”- г-жа Деница Николова и  Началника на  Регионален отдел „Югозападен район”, ГД”РР”- г-жа  Илиана Георгиева.
Поканени са журналисти от столични ежедневници, радия и телевизии.