СТРАНИЦИ

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) с пилотна покана за проекти

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) отвори пилотна покана за проектни предложения. Крайният за подаване е 25 май 2021 г. Ще бъдат избрани 23 проекта, които ще получат експертно обучение и финансиране. Резултатите ще бъдат обявени през юни 2021 г., като ще последва и Втора покана през есента на 2021 г.

Пилотните проекти ще продължат 24 месеца (юли 2021 г. – юли 2023 г.).  Успешното завършване на Фаза 1 (юли – декември 2021 г.) ще улесни преминаването към фаза 2 (януари 2022 г. – юли 2023 г.). По време на Фаза 1 ще бъде на разположение финансиране до 400 000 EUR на консорциум, докато за Фаза 2, ще бъдат предоставени между 800 000 EUR до 1,2 милиона евро на консорциум.

Инициативата на EIT за изграждане на капацитет за предприемачество и иновации в университетите в Европа предполага дейности в подкрепа на висшите училища в направленията:

  • Насърчаване на институционална ангажираност и промяна
  • Укрепване на партньорството между висше образование, бизнес и изследователски организации
  • Развитие на услуги за иновации и подкрепа на бизнеса
  • Подобряване на качеството на предприемаческото образование
  • Създаване и разпространение на знания

Участниците трябва да бъдат обединени в консорциуми от минимум 4 организации, включително поне една, която не е висше училище, като се спазят изискванията:

  • Един координиращ ВУЗ
  • Минимум два партньора ВУЗ-а
  • Минимум един ВУЗ, която е партньор на EIT KIC
  • По-голямата част от висшите училища не трябва да са партньори на EIT KIC
  • Минимум един участник от Триъгълника на знанието (например професионални организации, организации за иновации и пр.)

За повече информация ТУК